m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-12 , 13:16:10
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Sarnecka
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal214
- telefon(0-22) 16 27 224
- emailasarnecka@aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKarolina Miazga
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal213A
- telefon(0-22) 16 27 213
- emailkmiazga@aktywnawarszaw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Dostawę energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie 2020-2021” (nr postępowania ZP/PN/D/27/2019)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej
do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w latach
2020-2021r., zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz.92) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DZ. U. 2017 r. poz. 1988).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOśrodki Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Główny przedmiot (CPV)09.32.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – tj.: posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.:Dz. U. 2019 r., poz. 755);
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8) Ustawy.
3. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8) Ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Kwartalne rozliczenia10 %
Czas reakcji wykonawcy na zgłoszoną awarię30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-16
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-16 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-16, 09:15, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa sala 109
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |