m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-12 , 13:16:31
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Koźdra
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 88 83
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrystian Włodarczyk
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 89 52
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalkancelaria urzędu
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Żoliborz w latach 2019 - 2020
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Żoliborz w latach 2019 r. i 2020 r. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia obejmuje: 1. Usuwanie awarii, wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników. 2. Wykonywanie remontów jezdni, chodników, parkingów i zjazdów do posesji i innych elementów pasa drogowego. 3. Konserwacja znaków drogowych, wymiana zniszczonych znaków i uzupełnienie brakujących, malowanie oznakowania poziomego oraz monitorowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 4. Wprowadzanie nowych projektów organizacji ruchu.
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 416 671,88 zł netto.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o łącznej wartości 201.744,98 zł netto stanowiącej 48,42 % zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia planuje się realizację ty samych robót, które przewidziane są w zakresie podstawowym tylko w mniejszym zakresie. Ilość robót przedstawia przedmiar załączony do postępowania. 1. Zamawiający udzieli zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt .6 Prawa zamówień publicznych jeżeli wyniknie taka potrzeba i będzie posiadał środki finansowe do ich realizacji. 2. Wykonawca na tym etapie postępowania nie może wliczać ceny za wykonanie robót wymienionych w punkcie IV opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) do ceny składanej oferty. 3. Warunki udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) nie mogą być gorsze niż zawartych w umowie podstawowej.
W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający: • wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę czterech pracowników wykonujących czynności na terenie budowy w zakresie robót budowlanych polegających na: wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, płyt betonowych, kostki betonowej, wymianie zniszczonego oznakowania pionowego i odnawianiu oznakowania poziomego, • wymaga w dniu podpisania umowy i na każde żądanie w trakcie jej realizacji przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie tych osób. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy, • zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy na realizację. Kara będzie naliczana za każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania, • wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie, • zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi powyżej. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy, kontakt: iod@um.warszawa.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: UD-XVIII-WZP.271.50.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)45.23.31.42-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.32.90-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-11
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8300,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:
I.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
I.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych - każda robota budowlana:
a) polegająca na konserwacji, remoncie, przebudowie lub budowie dróg,
b) o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto.
Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
2) skierują do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1.2. SIWZ mogą zostać spełnione łącznie przez wykonawców.
Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III. DOKUMENTY W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
III. INNE DOKUMENTY:
a) pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów; b) 2 kosztorysów ofertowych, tj: 1) kosztorysu ofertowego na utrzymanie i konserwację dróg gminnych w latach 2019–2020, 2) kosztorysu ofertowego na konserwację organizacji ruchu dróg gminnych w latach 2019–2020. W przypadku wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, należy przedstawić: a) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w pkt III.3; b) dokumenty określające w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
V. ZMIANY UMOWY:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) wystąpienia warunków pogodowych przez okres minimum 3 dni uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenie robót, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane, z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania wyżej wymienionych warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót, b) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, d) w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, e) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w sposób należyty, f) wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym; 2) osoby pełniącej funkcje kierownika budowy robót w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy, b) śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych, c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron zaistniałych po dacie zawarcia umowy; 3) zmiany wysokości podziału płatności określone w § 3 ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiającego. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga podpisania aneksu do umowy; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 pkt 4a) – 4k), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 4a) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług, 4b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 4c) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt. 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4d) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących roboty do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy, 4e) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym roboty. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy, 4f) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 4g) w celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 4h) w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt 2 lub ppkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt 2), lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt 3), 4i) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 4h) ppkt 2, 4j) w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt 4g), Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza zmianę, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem, 4k) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 pkt 4f). W takim przypadku przepisy ust. 2 pkt 4h) – 4j) oraz 4l) stosuje się odpowiednio, 4l) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 5) zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 6) zmiany podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiana podwykonawcy - musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, b) zmiana zakresu powierzonych prac; 7) rezygnacji z udziału z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 3. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, przy czym wymagają one potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego. 4. Wykonawca składa Zamawiającemu pismo z prośbą o przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem nie później niż 7 dni przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1. 5. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy określonych w ust. 2 wymaga sporządzenia przez Zamawiającego uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zoliborz.org.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-27 godzina 08:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-27, 09:00, Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, sala nr 301
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |