m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-13 , 08:14:35
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- adresgen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 571-50-00
- faks(0-22) 571-50-50
- e-mailzamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.ops-wola.waw.pl/opswola/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Barańska-Solich
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
- lokal14
- telefon(0-22) 571 50 30
- emailzamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.
Numer postępowania: SZP-MBS-351-10/19
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującym kodem i nazwą : 79 71 00 00 - 4 Usługi ochroniarskie.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 3 289 h ochrony fizycznej. Usługi będą świadczone we wszystkie dni robocze w godzinach 7.00 – 19.00.
4. Zamawiający zastrzega, iż dopuszcza możliwość pełnienia dyżurów w inne niż wskazane dni i godziny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, w ramach przewidzianej liczby godzin. Zmiana ta nie będzie stanowiła zmiany treści umowy i nastąpi w drodze wymiany pism.
5. W sytuacjach szczególnego zagrożenia wymaga się podjazdu zespołu interwencyjnego.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku
Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
7. W związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia maksymalnie o 10 % liczby godzin usług podanych w ust 3. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego, a zwiększenie o 10% będzie realizowanie na podstawie aneksu do umowy.
8. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny
jednostkowej brutto i przewidywanej (w okresie trwania umowy) liczby godzin, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu 1 godziny usługi i faktycznej liczby godzin zrealizowanych usług.
9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu zamówienia w zakresie czynności ochrony fizycznej osób i mienia, w liczbie co najmniej 3 osób, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Łączny wymiar czasu pracy w oparciu o zatrudnienie 3 osób na podstawie umowy o pracę powinien wynosić nie mniej niż 15/8 etatu. Z zastrzeżeniem, że wszystkie godziny realizowanych usług muszą być świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
- Wymóg zatrudnienia 3 osób na zasadach, o których mowa powyżej dotyczy kwalifikowanych pracowników ochrony.
10. Wykonawca może złożyć fakturę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy elektronicznego fakturowania – adres PEF/numer PEPPOL: 5252248481.
W razie wyboru drogi elektronicznej w polach „referencja nabywcy” (<cbc:BuyerReference>) oraz „numer umowy” efaktury należy wpisać numer Umowy będącej podstawą do wystawienia faktury.
11. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r. poz. 2191) nie wyraża zgody na odbieranie lub przesłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
12. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu. Wzór umowy zostanie dostosowany przed podpisaniem umowy zgodnie z deklarowanym stanem faktycznym w zakresie podwykonawstwa.
13. Zamawiający zaleca, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu przy ul. Karolkowej 58 A. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Kierownikiem Działu Kadr i Administracji – Agnieszka Kabat-Czarnota pod nr telefonu + 48 22 571 50 25; + 48 601 271 785 w dni robocze w godz. 8.00-16.00.
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego – w ramach kontynuacji przedsięwzięcia opisanego w Ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie ze sposobem realizacji określonym w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. Przewidywana wartość tych usług nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienie, o którym mowa powyżej zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą po przeprowadzeniu negocjacji. Zamówienie dodatkowe może być udzielone również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego. Łączna wartość zamówień podobnych nie przekroczy wartości określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUl. Karolkowa 58 A Warszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-12-02, data zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochroniarskich.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykaże, iż posiada aktualną koncesję MSWiA, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm).
2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje (dot. świadczeń okresowych
lub ciągłych) min. 3 umowy obejmujące usługi ochrony fizycznej w budynkach użyteczności publicznej na kwotę brutto minimum 85 000,00 zł (za każdą umowę) oraz udokumentuje należyte wykonanie tych usług.
3. dysponują odpowiednim zapleczem technicznym oraz potencjałem osobowym
tj. dysponują personelem, który będzie skierowany do świadczenia usług,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) wyposażeniem dla pracowników ochrony (według opisu przedmiotu zamówienia),
b) co najmniej 1 osobą pełniącą rolę koordynatora / kierownika ochrony.
Minimalne wymagania względem koordynatora/kierownika (muszą być spełnione łącznie):
- niekarany,
- wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
- co najmniej 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu ochroną fizyczną w obiektach użyteczności publicznej (biura, urzędy),
- komunikatywność,
- dobry stan zdrowia,
- dyspozycyjność.
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udokumentowania, iż dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym pozwalającym na właściwy nadzór i organizację pracy pracowników ochrony. Każdorazowa zmiana koordynatora/kierownika (wiążąca się z zatrudnieniem osoby spoza Wykazu osób), będzie mogła być dokonana przez Wykonawcę, po uprzednim wykazaniu, iż kandydat spełnia ww. wymagania oraz po uzyskaniu na piśmie zgody Zamawiającego. Każda zmiana musi być zgłoszona do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem kar umownych.
c) co najmniej 3 kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej.
Minimalne wymagania względem pracowników ochrony (muszą być spełnione łącznie):
- niekarany,
- wykształcenie co najmniej zawodowe,
- wpis na listę pracowników kwalifikowanych - art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142),
- co najmniej 2 - letnie doświadczenie w wykonywaniu usług ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej (recepcje biur, urzędów),
- komunikatywność, uprzejmość,
- dobry stan zdrowia,
- dyspozycyjność.
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udokumentowania, iż dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym pozwalającym na właściwą realizację usług ochrony. Każdorazowa zmiana pracownika ochrony (jeżeli wiązałaby się z zatrudnieniem osoby spoza Wykazu), będzie mogła być dokonana przez Wykonawcę, po uprzednim wykazaniu, iż kandydat spełnia ww. wymagania oraz po uzyskaniu na piśmie zgody Zamawiającego. Każda zmiana musi być zgłoszona do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem kar umownych.
W Wykazie osób stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca wpisze dodatkowo numer porządkowy wpisu na listę pracowników kwalifikowanych - art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142).
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł.
Uwaga! Zamawiający informuje, że Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za chronione mienie.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 2 - 4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Natomiast wymóg określony w ust. 1 każdy z nich.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące w szczególności przesłanek wykluczenia, odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania znajdują się w Procedurze udzielania zamówień publicznych w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert:
1.1. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu;
1.2. Aktualna koncesja MSWiA, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm).W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochroniarskich. Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez dołączenie do oferty Koncesji zgodnie z ust. 4 pkt 4.3 wraz z oświadczeniem, że załączona koncesja jest aktualna (oświadczenie w treści formularza ofertowego);
1.3. pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeśli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (CEIDG lub KRS), które Zamawiający sprawdzi we własnym zakresie.
1.4. Wykaz usług stanowiący załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane w celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie z warunkiem ust. 2 Rozdziału 3 Ogłoszenia o zamówieniu oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Uwaga : W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów ich należytego wykonania.
1.5. Wykaz osób stanowiący załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczenie (w treści formularza ofertowego), że Wykonawca dysponuje wyposażeniem dla pracowników ochrony (według opisu przedmiotu zamówienia) w celu wykazania dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym oraz potencjałem osobowym tj. dysponowania personelem, który będzie skierowany do świadczenia usług zgodnie z warunkiem ust. 3 Rozdziału 3 Ogłoszenia o zamówieniu.
1.6. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł, w celu wykazania, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z warunkiem ust. 4 Rozdziału 3 Ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca do oferty powinien załączyć dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej np. kopię przelewu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.
3. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego.
4. Wymagana forma składanych dokumentów:
4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej winno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
4.3. Pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz 11 składane są w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii. Wymagane terminy wystawienia dokumentów są terminami ich faktycznego wystawienia przez właściwe organy, a nie terminem poświadczenia.
4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1 – 1.3 składa każdy z Wykonawców.
4.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 oraz dokumentów rejestrowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, 3, 11 składane jest przez Wykonawcę w formie pisemnej.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 3, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-3, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być złożony w oryginale lub w postaci notarialnie uwierzytelnionego odpisu.
8. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
10. W przypadku niezłożenia lub konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w ust. 1 i 11 Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Wykonawca, który w wyznaczonym terminie nie złożył, nie uzupełnił lub nie udzielił wyjaśnień dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie wykluczony z postępowania.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji podanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w § 7 ust. 6 i 7 Procedury postępowania i udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku przedstawienia oświadczenia, o którym mowa powyżej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji usług20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-11-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ops-wola.waw.pl/opswola/o-nas/zamowienia-publiczne/postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-11-19 godzina 14:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-11-19, 14:30, Siedziba Zamawiającego ul. J. Bema 91 Warszawa, sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |