m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-13 , 08:15:15
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- adresgen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 571-50-00
- faks(0-22) 571-50-50
- e-mailzamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.ops-wola.waw.pl/opswola/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Barańska-Solich
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
- lokal14
- telefon(0-22) 571 50 30
- emailzamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LX/1840/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m. st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 143, poz. 4339).
2. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1473) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Osoby bezpośrednio realizujące usługę powinny być ubrane schludnie i odpowiednio do okoliczności.
3. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej tj. przygotowanie do pogrzebu oraz pochowanie zwłok osoby zmarłej w grobie ziemnym, zwany dalej „pogrzebem standardowym” obejmować będzie:
3.1 przewóz zwłok osoby zmarłej samochodem Wykonawcy w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami , z miejsca zgonu do miejsca przechowywania i na cmentarz, lub z miejsca zgonu i przechowywania (szpital) na cmentarz, lub z miejsca przechowywania (Zakład Medycyny Sądowej na Oczki) na cmentarz. Zabranie zwłok powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od czasu zgłoszenia, jeżeli zwłoki osoby zmarłej nie są przechowywane w bezpłatnej chłodni,
3.2 przechowanie zwłok w miejscu do tego przeznaczonym do czasu pogrzebu,
3.3 dokonanie pochówku w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, nie licząc dnia zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt 3.4,
3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu określonego w pkt 3.3 jeśli nastąpią nieprzewidziane okoliczności niezależne od Wykonawcy, w wyniku których nie będzie możliwe jego dotrzymanie. Zgodę na przedłużenie terminu dokonania pochówku Wykonawca będzie musiał każdorazowo uzyskać od Zamawiającego na piśmie, po wcześniejszym przedstawieniu okoliczności uzasadniających zmianę terminu.
3.5 załatwienie wszystkich formalności w urzędach i na cmentarzu związanych
z pogrzebem,
3.6 przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochówku:
3.6.1 umycie i ubranie w dostarczoną odzież, a w przypadku braku odzieży – zawinięcie w całun z grubego płótna, a w szczególnych przypadkach, takich jak chowanie osób zmarłych na choroby zakaźne, szczątków ludzkich itp. - zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi,
3.6.2 złożenie zwłok osoby zmarłej w trumnie drewnianej o odpowiedniej wielkości, z podstawowym wyposażeniem tj. poduszką i obiciem trumny od wewnątrz materiałem.
3.7 czynności na cmentarzu:
3.7.1 wykopanie grobu tradycyjnego ziemnego pojedynczego,
3.7.2 transport trumny ze zwłokami od bramy cmentarza do grobu,
3.7.3 złożenie trumny do grobu,
3.7.4 usypanie mogiły,
3.7.5 wykonanie pochówku:
a. świeckiego – zapewnienie i ustawienie na mogile tabliczki nagrobnej,
b. zgodnie z wyznaniem zmarłego - zapewnienie i ustawienie na mogile krzyża wraz z tabliczką nagrobną lub innego akcentu nagrobnego, zgodnie z wyznaniem zmarłego,
c. zapewnienie posługi religijnej katolickiej polegającej na odprowadzeniu przez księdza trumny z ciałem osoby zmarłej od bramy cmentarza do miejsca pochówku, jeśli osoba zmarła była wyznania katolickiego.
4. Wykonanie czynności wskazanych w ust. 3 będzie realizowane z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy informacje niezbędne do dokonania pochówku z zastosowaniem następujących procedur:
5.1 informacja o zleceniu wykonania pogrzebu będzie przekazywana faksem, e-mailem lub telefonicznie, a następnie potwierdzona na piśmie w godzinach pracy OPS, od 8:00 - 16:00, od poniedziałku do piątku,
5.2 w zleceniu Zamawiający poda dane dotyczące osoby zmarłej oraz wskaże, które czynności składające się na wykonanie pogrzebu, wymienione w ust 3, wchodzą w zakres wykonania konkretnego pogrzebu, wskaże również miejsce odbioru zwłok osoby zmarłej i miejsce przechowywania zwłok do czasu pogrzebu tj. w chłodni będącej w dyspozycji Wykonawcy lub w innej chłodni,
5.3 osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym zgłosi się do siedziby Zmawiającego po odbiór pisemnego zlecenia dokonania pochówku oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania pochówku, najpóźniej w następnym dniu po zgłoszeniu wykonania pogrzebu,
5.4 Wykonawca zobowiąże się do załatwienia wszystkich formalności w urzędach i na cmentarzu związanych z pogrzebem, na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego.
5.5 Wykonawca zobowiązany będzie do powiadamiana Zamawiającego o terminie, godzinie i dokładnym miejscu pogrzebu, niezwłocznie po dokonaniu powyższych ustaleń.
6. Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, na podstawie liczby pochówków wykonanych w latach ubiegłych, Zamawiający określa ich liczbę na 85 i taka liczba zostanie przyjęta do wyliczenia ceny oferty, z zastrzeżeniem postanowień ust 7.
7. Zamawiający w stosunku do ilości pogrzebów zastrzega, że:
7.1 w przypadku, gdy liczba pochówków będzie mniejsza niż określona w ust 6, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą liczbę wykonanych pogrzebów, Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu,
7.2 w przypadku, gdy liczba pochówków będzie większa, Zamawiający udzieli zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w Rozdziale 15 SIWZ.
8. Miejscem pochówku osób zmarłych będzie Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie, gmina Piaseczno. W przypadkach uzasadnionych interesem rodziny osoby zmarłej, miejscem pochówku będzie Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie. Zamawiający każdorazowo będzie wskazywał cmentarz, na którym ma być dokonany pochówek.
9. Zamawiający będzie bezpośrednio ponosił opłaty za niżej wymienione czynności wykonywane na cmentarzu zgodnie z aktualnym cennikiem Zarządu Cmentarzy Komunalnych:
9.1 udostępnienie miejsca grzebalnego na cmentarzu na pochowanie zwłok,
9.2 czynności kancelaryjno-terenowe oraz korzystanie z mienia komunalnego związane z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości wykonania przez Wykonawcę grobu,
9.3 czynności kancelaryjno-terenowe oraz korzystanie z mienia komunalnego związane z organizacją i wykonaniem pogrzebu.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP.
Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu usług zgodnych
z przedmiotem zamówienia podstawowego – w ramach kontynuacji przedsięwzięcia opisanego
w SIWZ, zgodnie ze sposobem realizacji określonym w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. Wartość szacunkowa zamówienia wynosić będzie 65 300,40 zł.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą
w trybie zamówienia z wolnej ręki, które może być udzielone również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)98.37.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-12-02, data zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust 1 pkt 12 -23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. wiedzy i doświadczenia- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) nie mniej niż 40 pochówków łącznie na rzecz instytucji publicznych i / lub indywidualnych klientów oraz udokumentuje należyte wykonanie tych usług, przy czym Zamawiający wymaga, by przynajmniej 10 pogrzebów było zrealizowanych na rzecz instytucji publicznych.

2.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁANIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 3 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje będą stanowić wstępne oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 składa osobno każdy z Wykonawców.
1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
1.3.1. w celu wykazania braku istnienie wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1.
1.3.2. przedstawia zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 6 pkt 6.1.- jeżeli polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
4. Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
4.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.

4.4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.


Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
• referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
• oświadczenie Wykonawcy – jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów,
• w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
• jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budziły wątpliwość, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4.5. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 złotych.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ops-wola.waw.pl/opswola/o-nas/zamowienia-publiczne/postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-20 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-20, 11:30, siedziba Zamawiającego ul. J. Bema 91 Warszwa, sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |