m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-13 , 08:23:39
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia Skarbu Państwa
- adresProsta 69, 00-838 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 551-21-00
- faks(0-22) 551-21-01
- e-mailzmsp@warszawa.org.pl
- adres internetowyhttp://www.zmsp.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grażyna Kosek
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal556A
- telefon(0-22)551-21-33
- emailgrazyna.kosek@zmsp.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrażyna Kosek
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal556A
- telefon(0-22)551-21-33
- emailgrazyna.kosek@zmsp.org.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokalsekretariat
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokalsekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości wewnętrznej i zewnętrznej na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa .
Opis zamówienia
wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości wewnętrznej i zewnętrznej na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa .
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium26000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej: wniosą wadium w kwocie 26 000,00 zł.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Powyżej trzech osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę.40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-12
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zmsp.warszawa.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-13 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-13, 12:05, Siedziba zamawiającego pok. 561
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |