m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-13 , 09:10:31
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
- adresTrakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 500 62 34
- faks(0-22) 613-24-52
- e-mailwawer.zgn@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://zgn-wawer.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Izabela Wysocka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 500 62 34
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIzabela Wysocka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 500 62 34
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana pieca na piec Ferroli oraz remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 79 m 2 w Warszawie.
Opis zamówienia
Wymiana pieca na piec Ferroli oraz remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 79 m 2 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
a) Roboty ogólnobudowlane,
b) Roboty wod.-ka. i c.o.,
c) Roboty kominiarskie,
d) Montaż i podłączenie pieca Ferroli z płaszczem wodnym /lub równoważny/ spełniającego wymogi Ekoprojektu oraz normy BImSchV 2 wyznaczające maksymalną emisje c.o. pod względem efektywności energetycznej i emisji spalin.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPatriotów 79 m 2
Główny przedmiot (CPV)45.33.20.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.00.00.00-7
56.56.30.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania21 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
6.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust 1b pkt 1; pkt 2; pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww. warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), wchodzącego w skład oferty dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2, złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6.1.2.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ:
- w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w przypadku wykonywania zamówienia oraz jest lub są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
6.1.3.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięć lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 2 zadania, polegające na wykonaniu robót sanitarnych - każde o wartości co najmniej 15 tys. zł brutto.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz wykazu dostaw, określonego w pkt 9.2.1 SIWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) i załączonych dowodów, o których mowa w pkt 9.2.1.SIWZ (złożonych na wezwanie Zamawiającego).
6.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy – załącznik nr 5 do SIWZ.
6.3. Ponadto od Wykonawcy wymagane jest:
6.3.1.Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SIWZ oraz załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
6.3.2. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy na zamontowane wkłady kominkowe i wykonane usługi montażowe oraz dostarczone i użyte do wykonania robót materiały i urządzenia;
Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji30 %
Stawka roboczogodziny10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zgn-wawer.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-27 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-27, 10:30, siedziba ZGN, pok. nr 25
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |