m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-13 , 11:16:50
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maciej Kazubek
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 4438465
- emailmkazubek@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksander Bienias
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal222
- telefon22 51 03 191 fax 51 03 248
- emailabienias@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa urządzeń drukujących
Opis zamówienia
Zakup i dostawa urządzeń drukujących
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawdzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)30.23.21.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania10 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Polska-Warszawa: Drukarki i plotery 2019/S 219-537030
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036 Adres pocztowy: ul. Modlińska 197 Miejscowość: Warszawa Kod NUTS: PL911 Kod pocztowy: 03-122 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Maciej Kazubek E-mail: BIALOLEKA.ZP@um.warszawa.pl Tel.: +48 224438465 Faks: +48 223254166 Adresy internetowe: Główny adres: www.bialoleka.waw.pl Adres profilu nabywcy: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne
Nazwa: Zakup i dostawa urządzeń drukujących Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.98.2019.MKA/PN-d
Główny kod CPV 30232100
Rodzaj zamówienia Dostawy
Krótki opis: Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SIWZ i wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
Szacunkowa całkowita wartość Wartość bez VAT: 68 365.85 PLN
Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie
Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Opis zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SIWZ i wzorze umowy (załącznik nr 8 do umowy).
Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: Długość gwarancji na urządzenia A4 mono / Waga: 25 Kryterium jakości - Nazwa: Długość gwarancji na drukarki termotransferowe / Waga: 15 Cena - Waga: 60
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 10 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.
Informacje o opcjach Opcje: nie
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Warunki udziału Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: W zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej (1) jedno zamówienie polegające na dostarczeniu wielofunkcyjnych urządzeń drukujących za kwotę minimum 30 000,00 PLN brutto. Uwaga: pod pojęciem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające usługom, udzielone w ramach (1) jednej umowy. W przypadku dostaw trwających, Wykonawca musi wykazać, że dostawy wykonane do dnia składania ofert zostały zrealizowane na co najmniej 30 000 PLN brutto. Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają samodzielnie lub wspólnie (łącznie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) lub polegając na zasobach innych podmiotów.
Rodzaj procedury Procedura otwarta
Procedura przyspieszona Uzasadnienie: 25.9.2019 r. wszczęto postępowanie przetargowe na zakup i dostawę urządzeń drukujących nr UD-IIWZP-271.85.2019.MKA/PN-d z AU. 6.11.2019 r. zostało unieważnione na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). Zamawiający uznał zakup urządzeń drukujących za pilną potrzebę, zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy i zdecydował o przeprowadzeniu postępowania przetargowego w procedurze otwartej przetargu nieograniczonego, z terminem składania ofert nie krótszym niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione, gdyż zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia na dostawę urządzeń drukujących podyktowana względami społecznymi, organizacyjnymi oraz ważnym interesem Zamawiającego. Skrócenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie pozbawia Wykonawców możliwości udziału w tym postępowaniu.
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2019 Czas lokalny: 11:00
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Warunki otwarcia ofert Data: 25/11/2019 Czas lokalny: 11:30 Miejsce: Siedziba zmawiającego – sala konferencyjna, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1 500 PLN (zgodnie z pkt 4 SIWZ). Klauzula informacyjna RODO – zgodnie z pkt 19 SIWZ. Dokumenty wymagane w postępowaniu (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) – wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt 3.3 SIWZ. Dokumenty wymagane w postępowaniu bez wezwania Zamawiającego (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego). Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt 3.4 SIWZ. Dokumenty wymagane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – zgodnie z pkt 3.5, 3.5.1, 3.5.2 i 3.5.3 SIWZ. Podmioty zagraniczne – zgodnie z pkt 3.6 SIWZ. Wszystkie dokumenty zostaną udostępnione razem z SIWZ po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z pkt 17 SIWZ. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 08/11/2019
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Długość gwarancji na urządzenia A4 mono25 %
Długość gwarancji na drukarki termotransferowe 15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-25
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/9776/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-25 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-25, 11:30, siedziba zamawiającego, sala konferencyjna - za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |