m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-13 , 11:20:07
I Zamawiający
ZamawiającyMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2
- adresStrażacka 57, 04-462 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 673-48-29
- faks(0-22) 673-48-29
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Borecka-Laszenko
- adresMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2, Strażacka 57, 04-462 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 673 50 94
- emailkierownikgosp@mowstrazacka.com
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 mieszczącego się przy ul. Strażackiej 57 w Warszawie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem oleju opałowego lekkiego wg minimalnego zapotrzebowania w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. Prognozowana ilość oleju jaką może Zamawiający zakupić w tym okresie wynosi 45 000 litrów. Faktyczna ilość zamawianego oleju może ulec zmniejszeniu wedle zapotrzebowania Zamawiającego.
2. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zakupu określonych ilości oleju opałowego, przedstawionych w pkt. II.1. Podana w pkt. II.1 liczba planowanego zakupu oleju jest liczbą szacunkową i może ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
3. Każdy dostarczony litr oleju opałowego musi:
a. odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
b. być zgodny z wymaganiami normy jakościowej PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008) oraz spełniać minimalne warunki zgodnie z powyższą normą:
-wartość opałowa nie mniej niż 42,6 MJ/kg;
-zawartość siarki nie więcej niż 0,1% (M/M);
-zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg;
-gęstość w temperaturze 15ºC nie większa niż 860 kg/m³;
-temperatura zapłonu nie mniejsza niż 56ºC.
c.pochodzić z jednej partii produkcyjnej
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawna miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do kotłowni mieszczącej się w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 mieszczącego się przy ul. Strażackiej 57 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)09.13.51.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin dostawy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-20
Cena: 22,40 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mbfo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-20 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-20, 10:00, Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |