m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-13 , 14:06:09
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53 37 830
- faks(0-22)
- e-mail a.tkaczyk@bemowo.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.dbfobemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Bednarska
- adresDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal133
- telefon(0-22)2770923
- emailm.bednarska@dbfobemnowo.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarta Bednarska
- adresDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal133
- telefon(0-22)2770923
- emailm.bednarska@dbfobemnowo.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal133
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal133
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy na okres trzech lat.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy na okres trzech lat tj. od 01.01.2020 do 31.12.2022 r.- [31 szt. obiektów]. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla obiektów wymienionych w okresie 36 miesięcy wynosi 140 514 GJ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawzgodnie z SIWZ, Dzielnica Bemowo
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
zgodnie z SIWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
czas reakcji celem dokonania przeglądu technicznego20 %
termin płatności faktury VAT10 %
zatrudnienie na umowę o pracę min. 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na min. 1/2 etatu10 %
ilość bezpłatnych możliwości włączenia i wyłączenia ciepła w roku na wniosek Zamawiającego10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://portal.smartpzp.pl/dbfobemowo.pl/public/postepowanie?postepowanie=4438238
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-11 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-11, 10:00, ul. Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |