m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-13 , 14:51:25
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Czeredys
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27
- lokal35A
- telefon(0-22) 56-51-560
- emailaczeredys@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Różańska
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22)4436582
- emailanna.rozanska@um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego 14 nieruchomości gruntowych (gruntu), dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019r., poz. 1314 j. t.).
Opis zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny wartości prawa
własności i prawa użytkowania wieczystego 14 nieruchomości gruntowych (gruntu), dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019r., poz. 1314 j. t.).
Miejsce realizacji zamówieniaDzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)70.00.00.00-1
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień50,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto za całość zamówienia. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi 5166,00 zł brutto. Minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł brutto. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. Zamawiający podpisze umowę, z Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony formularz cenowy ofertowy dostępny na stronie internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002r. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu w/w dokumentu.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 5166,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej liczby wniosków, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 2. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą spełniać następujące wymogi: a) wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem; b) formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej; c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; d) pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą reprezentacji oraz muszą być one sporządzone w języku polskim; e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek; f) dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów; g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dostępny na stronie www.mokotow.waw.pl Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia.

W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

U M O W A Nr MOK/WNI/ B/II/4/2 ……/2019/……..…….

w dniu ....................... w Warszawie, pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawą - Dzielnicą Mokotów, z siedzibą: 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27 NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym łącznie przez:

Pana …………………………….. - Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr …………………………….. z dnia ……………………………….,

Panią ……………………………… – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr …………………. z dnia ………………………………..

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, wyłonionym w wyniku licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania operatów szacunkowych w celu wyceny wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego 14 nieruchomości gruntowych (gruntu), dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz. 1314 j.t.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego zmniejszenia, w trakcie trwania umowy, określonej w ust. 1 liczby nieruchomości przewidzianych do wyceny, a w razie zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń.
3. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 2, nie powinno spowodować zlecenia Wykonawcy liczby wycen wskazanych w ust. 1 o wartości mniejszej niż 70% całkowitej wartości umowy.
4. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w sytuacji, gdy z uwagi na niezależną od Zamawiającego zmianę stanu prawnego nieruchomości lub wnioski stron postępowań nastąpi konieczność rezygnacji z wyceny nieruchomości.
5. Wykaz nieruchomości objętych niniejszą umową będzie przekazywany Wykonawcy w trybie określonym w § 5 ust. 1.


§ 2

Wyceny nieruchomości wymienionych w § 1 powinny być wykonywane zgodnie z:
1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.),
3) innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 3

Operaty szacunkowe należy sporządzić oddzielnie dla każdej nieruchomości w jednym egzemplarzu.

§ 4

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 17 grudnia 2019 r.

§ 5

1. Wyceny nieruchomości wykonywane w ramach niniejszej umowy będą zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie zamówienia przekazanego przez Zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, będzie wynosił 7 dni od daty jego udzielenia.
3. Zamawiający wskazuje, iż pracownikami upoważnionymi do przekazywania częściowych zamówień w imieniu Zamawiającego są jednoosobowo: Anna Różańska, Marta Hertel.
4. Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie naliczana za prace faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 niniejszej umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji niezbędnej do wykonania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w art. 175 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualnych na dzień zawierania umowy, co do wszystkich osób wymienionych w wykazie wskazanym w § 7 ust. 1. Kopie dokumentów ubezpieczenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w ust. 3, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia kopii aktualnego dokumentu ubezpieczenia w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m. st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia polisy.


§ 7

1. Wykaz osób, które będą wykonywać prace objęte zakresem niniejszej umowy lub będą uczestniczyć w wykonaniu tych prac, stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca za działania tych osób odpowiada jak za działania własne.
3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, zmianę składu rzeczoznawców majątkowych, wymienionych w załączniku powołanym w ust. 1 bez konieczności zawierania stosownego aneksu.
4. W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że osoba ta posiada uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

§ 8

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy do przetwarzania wyłącznie w celu realizacji umowy dane osobowe, tj. dane dotyczące: realizacji zadań w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz. 1314 j.t.) , na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy następujące rodzaje danych osobowych: dane zwykłe, w tym dane dotyczące następujących kategorii osób: strony postępowania/wnioskodawcy/ pełnomocnicy, w postaci: imion i nazwisk, nr księgi wieczystej, wyłącznie ww. celu realizacji Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały w jego imieniu dane powierzone w celu realizacji niniejszej umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.
12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej.
15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
16. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
18. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż ze względu na przepisy RODO oraz możliwe dalsze zmiany w przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, może zajść konieczność zmiany umowy poprzez wprowadzenie do jej treści dodatkowych klauzul dotyczących ochrony danych osobowych lub modyfikacji zapisów, o których mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


§ 9

1. Sytuacje wymagające wyjaśnień w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca winien uzgadniać z Zamawiającym w formie pisemnej.
2. Sporządzone operaty szacunkowe nieruchomości będą składane w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, gdzie będzie dokonywane ich przyjęcie.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia prawidłowości wykonania pracy w terminie 5 dni od daty złożenia przedmiotu zamówienia określonego w zamówieniu.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 3 dni od daty ich zgłoszenia.
5. Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru zamówienia podpisanego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
6. Pracownikami upoważnionymi do odbioru prac od Wykonawcy w imieniu Zamawiającego są jednoosobowo: Anna Różańska, Marta Hertel.
7. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie pisemne potwierdzenie prawidłowości, kompletności i terminowości wykonania częściowego zamówienia, dokonane w protokole odbioru przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady dzieła.
8. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie.

§ 10

1. W przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w okresie 24 miesięcy od daty jego wykonania, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia stosownej klauzuli oraz dołączenia do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Potwierdzeniu aktualności mogą podlegać wszystkie sporządzone na podstawie niniejszej umowy operaty szacunkowe.
3. Potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych będzie dokonane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. W przypadku zgłoszenia uwag do sporządzonych przez Wykonawcę wycen - Wykonawca zobowiązany jest do składania wyjaśnień dotyczących sporządzonych wycen, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 11

1. Strony określają wartość jednostkową brutto operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej nieruchomości wskazanych w § 1 ust. 1 na kwotę ………. złotych.
2. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania prac objętych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty brutto …………… złotych (słownie brutto: ……. złotych).

§ 12

1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie prac objętych zakresem niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za prace faktycznie wykonane, po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest wypłacić Wykonawcy należne wynagrodzenie za prace wykonane i odebrane bez zastrzeżeń na konto Wykonawcy numer ………………..………….. w terminie 11 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT na adres wskazany w ust. 3.
3. Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny być składane w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27.
4. Za datę skutecznego dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT uznawana będzie data wpływu prawidłowo wystawionej faktury do komórki wskazanej w ust. 3.
5. Faktura VAT wystawiona zostanie na Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481. Odbiorcą i płatnikiem jest Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27.
6. Prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.
7. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający złożył w banku polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.
8. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§ 13

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 j.t.).
2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia, o którym mowa w § 11 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki wykonania zamówienia lub usunięcia wad operatów.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 11 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia lub usunięcia wad.
4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych, Wykonawca nie może pomniejszyć należnego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze o kwotę naliczonych kar umownych.
5. Zwłoka w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 lub w usunięciu zgłoszonych wad, przekraczająca 7 dni, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
6. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.
7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego jest dopuszczalne, jeżeli zostanie dokonane w ciągu 10 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, za które odpowiada Wykonawca.


§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron, w okresie obowiązywania umowy, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do zmian w załączniku powołanym w § 7 ust. 1, zaś do dokonywania zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 ust. 3.
3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności pieniężnych, wynikającej z wynagrodzenia umownego.


§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy:
1) Kodeksu cywilnego,
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Powstałe spory dotyczące realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Wykaz załączników do umowy:
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
2) Polisa OC.


WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:Załącznik nr 1
do umowy nr MOK/WNI/ B/II/4/2……2019……
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIAL.p. Imię i nazwisko Rodzaj uprawnień Nr uprawnień
1.
2.
3

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności zawodowej:
W zakresie kwalifikacji zawodowych – wykażą co najmniej jedna osobę skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadające uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej zamawiającego).
2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)
3. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)
4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie).
5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału. Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo) - (wzór druku załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie)
6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik (wzór druku załącznik nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie).
7. Informacja o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (wzór druku załącznik nr 6 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie)
8. Pełnomocnictwo (wykonawca składa o ile ma zastosowanie).
9. Formularz cenowy ofertowy (składa wykonawca, który będzie zwycięzcą licytacji)
10. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 7 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Wyżej wymieniony dokument należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2019-11-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2019-11-28 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2019-11-28 godzina 10:30
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
mawiający zamknie licytację elektroniczną po upływie 30 minut od jej rozpoczęcia.
Termin związania ofertą10 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |