m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-13 , 14:58:42
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- adresJózefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 632-32-15
- faks(0-22) 632-72-42
- e-mailprzetarg@zgnwola.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Łukasz Urban
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal19
- telefon(0-22) 632 32 15 wew. 141
- emaillurban@zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Wątroba
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22)4958164
- emailpwatroba@zgnwola.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal19
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal12
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.
Opis zamówienia
Część Przetargowa nr I - usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Koło w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej, terenów zewnętrznych utwardzonych oraz terenów zewnętrznych zielonych.
Usługi sprzątania posesji i terenów należy realizować na zasadach określonych we wzorze umowy, zgodnie z wykazami powierzchni stanowiącymi załączniki nr 1 do wzoru umowy oraz zakresami czynności stanowiącymi załączniki nr 2 do wzoru umowy, załączonymi do s.i.w.z.

1. Do oszacowania ryczałtu za sprzątanie 1 m2 powierzchni zewnętrznej i powierzchni terenów zielonych należy uwzględnić opróżnianie koszy ulicznych i koszy na odpady zwierzęce wraz z wymianą worków na nowe (kosze uliczne – 135 szt., kosze na odchody zwierzęce – 89 szt.).
2. Zgromadzone odpady z posesji, Wykonawca będzie zobowiązany do wywożenia we własnym zakresie. Zaś nieczystości opróżnione z koszy ulicznych, po segregacji Wykonawca będzie wrzucał do kontenerów na odpowiednie frakcje odpadów komunalnych.
3. Przedstawiciele Wykonawcy, wskazani do bezpośredniej współpracy związanej z realizacją Umowy winni być wyposażeni w smartfony z możliwością korzystania z geolokalizacji.
4. Zamawiający zapewnia skrzynie na piach.
5. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczeń na składowanie sprzętu. Istnieje możliwość wynajmu lokalu na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 07.05.2014 r. - w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach na okres lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższym niż 10 lat.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 4 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. w szczególności 4 osoby realizujące usługi sprzątania.
7. W celu realizacji zobowiązania, obejmującego zatrudnienie osób wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub Podwykonawca będzie zobowiązany do:
1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, liczby osób zgodnej ze zobowiązaniem złożonym w ofercie. Wykaz osób zatrudnionych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca lub Podwykonawca winien złożyć nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dania zawarcia umowy;
2) raportowania stanu zatrudnienia w formie umożliwiającej Zamawiającemu stwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku zatrudnienia na każde żądanie Zamawiającego;
3) udzielenia wyjaśnień Zamawiającemu w formie pisemnej w powyższym zakresie na każde jego zapytanie, w terminie do 2 dni roboczych od dnia skierowania zapytania.
10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów określonych w umowie.
12. Dopuszcza się zmianę osób/osoby wykonującej przedmiot zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
13. Wykonawca/Podwykonawca w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 12, jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, pod warunkiem, że minimum 1 pracownik będzie w tym okresie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
14. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 6 przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 9, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 6 i nast. zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.


Część Przetargowa nr II - usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Młynów w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej, terenów zewnętrznych utwardzonych oraz terenów zewnętrznych zielonych.
Usługi sprzątania posesji i terenów należy realizować na zasadach określonych we wzorze umowy, zgodnie z wykazami powierzchni stanowiącymi załączniki nr 1 do wzoru umowy oraz zakresami czynności stanowiącymi załączniki nr 2 do wzoru umowy, załączonymi do s.i.w.z.

1. W okresie trwania umowy, tereny na których prowadzony jest handel obwoźny tj. ul. Płocka 34, Żytnia 64 wymaga sprzątania w dniach poniedziałek – sobota po godzinie 1800.
2. Do oszacowania ryczałtu za sprzątanie 1 m2 powierzchni zewnętrznej i powierzchni terenów zielonych należy uwzględnić opróżnianie koszy ulicznych i koszy na odpady zwierzęce wraz z wymianą worków na nowe (kosze uliczne – 95 szt., kosze na odchody zwierzęce – 90 szt.).
3. Zgromadzone odpady z posesji, Wykonawca będzie zobowiązany do wywożenia we własnym zakresie. Zaś nieczystości opróżnione z koszy ulicznych, po segregacji Wykonawca będzie wrzucał do kontenerów na odpowiednie frakcje odpadów komunalnych.
4. Przedstawiciele Wykonawcy, wskazani do bezpośredniej współpracy związanej z realizacją Umowy winni być wyposażeni w smartfony z możliwością korzystania z geolokalizacji.
5. Zamawiający zapewnia skrzynie na piach.
6. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczeń na składowanie sprzętu. Istnieje możliwość wynajmu lokalu na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 07.05.2014 r. - w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach na okres lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższym niż 10 lat.
7. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 4 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. w szczególności 4 osoby realizujące usługi sprzątania.
8. W celu realizacji zobowiązania, obejmującego zatrudnienie osób wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub Podwykonawca będzie zobowiązany do:
1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, liczby osób zgodnej ze zobowiązaniem złożonym w ofercie. Wykaz osób zatrudnionych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca lub Podwykonawca winien złożyć nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dania zawarcia umowy;
2) raportowania stanu zatrudnienia w formie umożliwiającej Zamawiającemu stwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku zatrudnienia na każde żądanie Zamawiającego;
3) udzielenia wyjaśnień Zamawiającemu w formie pisemnej w powyższym zakresie na każde jego zapytanie, w terminie do 2 dni roboczych od dnia skierowania zapytania.
9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów określonych w umowie.
11. Dopuszcza się zmianę osób/osoby wykonującej przedmiot zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
12. Wykonawca/Podwykonawca w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 12, jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, pod warunkiem, że minimum 1 pracownik będzie w tym okresie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
13. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 7 przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 9, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 7 i nast. zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

Część Przetargowa nr III - usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Nowolipki w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej, terenów zewnętrznych utwardzonych oraz terenów zewnętrznych zielonych.
Usługi sprzątania posesji i terenów należy realizować na zasadach określonych we wzorze umowy, zgodnie z wykazami powierzchni stanowiącymi załączniki nr 1 do wzoru umowy oraz zakresami czynności stanowiącymi załączniki nr 2 do wzoru umowy, załączonymi do s.i.w.z.

1. Do oszacowania ryczałtu za sprzątanie 1 m2 powierzchni zewnętrznej i powierzchni terenów zielonych należy uwzględnić opróżnianie koszy ulicznych i koszy na odpady zwierzęce wraz z wymianą worków na nowe (kosze uliczne – 128 szt., kosze na odchody zwierzęce – 42 szt.).
2. Zgromadzone odpady z posesji, Wykonawca będzie zobowiązany do wywożenia we własnym zakresie. Zaś nieczystości opróżnione z koszy ulicznych, po segregacji Wykonawca będzie wrzucał do kontenerów na odpowiednie frakcje odpadów komunalnych.
3. Przedstawiciele Wykonawcy, wskazani do bezpośredniej współpracy związanej z realizacją Umowy winni być wyposażeni w smartfony z możliwością korzystania z geolokalizacji.
4. Zamawiający zapewnia skrzynie na piach.
5. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczeń na składowanie sprzętu. Istnieje możliwość wynajmu lokalu na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 07.05.2014 r. - w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach na okres lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższym niż 10 lat.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 4 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. w szczególności 4 osoby realizujące usługi sprzątania.
7. W celu realizacji zobowiązania, obejmującego zatrudnienie osób wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub Podwykonawca będzie zobowiązany do:
1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, liczby osób zgodnej ze zobowiązaniem złożonym w ofercie. Wykaz osób zatrudnionych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca lub Podwykonawca winien złożyć nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dania zawarcia umowy;
2) raportowania stanu zatrudnienia w formie umożliwiającej Zamawiającemu stwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku zatrudnienia na każde żądanie Zamawiającego;
3) udzielenia wyjaśnień Zamawiającemu w formie pisemnej w powyższym zakresie na każde jego zapytanie, w terminie do 2 dni roboczych od dnia skierowania zapytania.
8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów określonych w umowie.
10. Dopuszcza się zmianę osób/osoby wykonującej przedmiot zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
11. Wykonawca/Podwykonawca w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 12, jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, pod warunkiem, że minimum 1 pracownik będzie w tym okresie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
12. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 6 przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 9, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 6 i nast. zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.


Część Przetargowa nr IV - usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej, terenów zewnętrznych utwardzonych oraz terenów zewnętrznych zielonych.
Usługi sprzątania posesji i terenów należy realizować na zasadach określonych we wzorze umowy, zgodnie z wykazami powierzchni stanowiącymi załączniki nr 1 do wzoru umowy oraz zakresami czynności stanowiącymi załączniki nr 2 do wzoru umowy, załączonymi do s.i.w.z.

1. Do oszacowania ryczałtu za sprzątanie 1 m2 powierzchni zewnętrznej i powierzchni terenów zielonych należy uwzględnić opróżnianie koszy ulicznych i koszy na odpady zwierzęce wraz z wymianą worków na nowe (kosze uliczne – 70 szt., kosze na odchody zwierzęce – 45 szt.).
2. Zgromadzone odpady z posesji, Wykonawca będzie zobowiązany do wywożenia we własnym zakresie. Zaś nieczystości opróżnione z koszy ulicznych, po segregacji Wykonawca będzie wrzucał do kontenerów na odpowiednie frakcje odpadów komunalnych.
3. Przedstawiciele Wykonawcy, wskazani do bezpośredniej współpracy związanej z realizacją Umowy winni być wyposażeni w smartfony z możliwością korzystania z geolokalizacji.
4. Zamawiający zapewnia skrzynie na piach.
5. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczeń na składowanie sprzętu. Istnieje możliwość wynajmu lokalu na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 07.05.2014 r. - w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach na okres lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższym niż 10 lat.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 4 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. w szczególności 4 osoby realizujące usługi sprzątania.
7. W celu realizacji zobowiązania, obejmującego zatrudnienie osób wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub Podwykonawca będzie zobowiązany do:
1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, liczby osób zgodnej ze zobowiązaniem złożonym w ofercie. Wykaz osób zatrudnionych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca lub Podwykonawca winien złożyć nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dania zawarcia umowy;
2) raportowania stanu zatrudnienia w formie umożliwiającej Zamawiającemu stwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku zatrudnienia na każde żądanie Zamawiającego;
3) udzielenia wyjaśnień Zamawiającemu w formie pisemnej w powyższym zakresie na każde jego zapytanie, w terminie do 2 dni roboczych od dnia skierowania zapytania.
8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów określonych w umowie.
10. Dopuszcza się zmianę osób/osoby wykonującej przedmiot zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
11. Wykonawca/Podwykonawca w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 12, jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, pod warunkiem, że minimum 1 pracownik będzie w tym okresie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
12. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 6 przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 9, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 6 i nast. zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, aby spełnić warunek dotyczący zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności z zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przy realizacji umowy może wykazać te same osoby dla różnych części zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Koło w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.2000,00
2usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Młynów w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.2000,00
3usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Nowolipki w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.2000,00
4usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.1000,00
Razem 7000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-01-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 25 ust. 1 ustawy - Pzp (Dz. U. 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
- oferta częściowa nr I - 80 000,00 zł,
- oferta częściowa nr II - 80 000,00 zł,
- oferta częściowa nr III - 80 000,00 zł,
- oferta częściowa nr IV - 50 000,00 zł.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, za spełnienie warunku w zakresie wymaganej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na minimum kwotę, stanowiącą najwyższą kwotę wymaganą spośród części postępowania, na które składane są ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu jej przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

2) zdolności technicznej
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej, Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 usługi sprzątania, z których każda trwa/trwała co najmniej 2 miesiące w ramach jednego kontraktu:
• na terenach zewnętrznych o powierzchni co najmniej:
- oferta częściowa nr I - 60 000,00 m2 każda,
- oferta częściowa nr II - 50 000,00 m2 każda,
- oferta częściowa nr III - 60 000,00 m2 każda,
- oferta częściowa nr IV - 40 000,00 m2 każda,
• wewnątrz budynków wielolokalowych o powierzchni co najmniej:
- oferta częściowa nr I - 4 000,00 m2 każda,
- oferta częściowa nr II - 7 000,00 m2 każda,
- oferta częściowa nr III - 10 000,00 m2 każda,
- oferta częściowa nr IV - 15 000,00 m2 każda.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania przedmiotowych usług o minimum powierzchni (m2), która stanowić będzie najwyższą wartość spośród części postępowania, na które składane są oferty.
Powyższe może być udokumentowane jednym lub więcej niż jednym dokumentem.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu co najmniej przez np. dwóch spośród Wykonawców występujących wspólnie, minimum po jednej wykonanej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej usłudze polegającej na sprzątaniu, przez co najmniej 2 miesiące w ramach jednego kontraktu, na terenach zewnętrznych o powierzchni określonej dla danej lub danych części zamówienia oraz wewnątrz budynków wielolokalowych o powierzchni określonej dla danej lub danych części zamówienia lub na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców minimum dwóch wykonanych lub wykonywanych usług spełniających powyższe wymagania.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, tj.:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012, poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 i/lub 2A i/lub 2B i/lub 2C do s.i.w.z.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału oraz dołączyć odpowiednio do oferty składanej na daną część.

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 i/lub 3A i/lub 3B i/lub 3C do s.i.w.z.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału oraz dołączyć odpowiednio do oferty składanej na daną część.

Informacje zawarte w powyższych oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, złożenie powyższych oświadczeń dotyczy każdego z podmiotów.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, oraz w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza w powyższych oświadczeniach informacje o tych podmiotach.

W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy/ców, Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 informacje o tym/tych podwykonawcy/ach.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
1) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną.
Dokument należy złożyć w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, o których mowa w art. 26 ust. 2c powołanej ustawy. W przypadku polisy opłaconej w innej walucie niż złoty polski wartość kwoty ubezpieczenia zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

2) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej, zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu - załącznik nr 4 i/lub 4A i/lub 4B i/lub 4C do s.i.w.z.
Wykazy należy złożyć w formie oryginału natomiast dowody w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem.

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Dokument należy złożyć w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem.
b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 5 i/lub 5A i/lub 5B i/lub 5C do s.i.w.z.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 i/lub 6A i/lub 6B i/lub 6C do s.i.w.z.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, określonych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, dotyczących ofert jakie wpłynęły w postępowaniu, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, złożenie powyższego oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt VII.2 ppkt 2 lit. a) i b).
5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.2 ppkt 2) lit.a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VII s.i.w.z. jeżeli Wykonawca wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt VII, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
VIII. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

IX. Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie z udziałem podwykonawców na zasadach określonych we wzorze umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na zgłoszenie konieczności usunięcia przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy14 %
dysponowanie profesjonalnym sprzętem mechanicznym13 %
kryterium społeczne13 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-21
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nr konta zamawiającego 25 1030 1508 0000 0005 5088 2019 lub za zaliczeniem pocztowym
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnwola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-21 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-21, 10:00, Siedziba Zamawiającego, ul. Bema 70, Warszawa, pok. nr 003
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |