m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-13 , 15:54:16
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Chomiczewska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal104 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 74
- emailj.chomiczewska@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa fabrycznie nowych łożysk do przekładni i zestawów kołowych wagonów metra serii 81
Opis zamówienia
3. Opis Przedmiotu Zamówienia.
3.1 Przedmiotem Zamówienia dostawa fabrycznie nowych łożysk do przekładni i zestawów kołowych wagonów metra serii 81
3.2 Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej (ST) wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będącej jej integralną częścią.
3.3 Zamawiający dopuszcza dostawę łożysk wyszczególnionych w pkt 2.1 Specyfikacji Technicznej lub w pkt 2.2 Specyfikacji Technicznej, tj. wg. Normy PN-EN 12080:A1 2017-10 lub Normy Rosyjskiej GOST 520-2002 lub nowszej. Wskazanie jednego z dwóch ww. typów oferowanych łożysk zostanie dokonane przez Wykonawcę w formularzu cenowym załączonym do oferty.
3.3. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie ze:
1) Specyfikacją Techniczną wraz z załącznikami - załącznik nr 1 do SIWP,
2) Wzorem Umowy - załącznik nr 8 do SIWP.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o. STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)34.63.10.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) wypełnione oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP);
wypełnione oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SIWP)
2) dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do złożenia tego dokumentu jeżeli ww. dokument uzyskał w sposób przewidziany w pkt 5.4 SIWP.
3) dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
a) Wykaz dostaw (zgodny z zał. nr 5 do SIWP), o których mowa w pkt.5.1.2 SIWP wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy wskazane w ww. wykazie, zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych, lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Formularz cenowy (zał. nr 2A do SIWP);
5) w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów:
a) zobowiązanie i/lub inne dokumenty podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 5.3 - 5.8 SIWP.
b) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dla tych podmiotów, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, tych podmiotów, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2 ppkt 2) SIWP Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.4 Jeżeli jakiekolwiek dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 są ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca może wskazać dokładnie: adres internetowy oraz dokładne dane referencyjne dokumentacji.
5.5 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.6 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie i/lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) wskazanie, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą
5.7 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w pkt 5.1.1 SIWP.
5.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5 SIWP nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.2 SIWP lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWP.
5.9 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
5.10 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Oryginał, lub kopia poświadczona notarialnie, pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
5) Wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
6) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając oddzielnie oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWP) oraz odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i dołączając do wspólnej oferty.
Natomiast warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 5.1.2. SIWP muszą spełnić wszyscy Wykonawcy łącznie.
5.11 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.12 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-26 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-26, 12:30, Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |