m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 10:27:01
I Zamawiający
ZamawiającyPrzedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418
- adresSzancera 7, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon502-739-107
- faks(0-22)
- e-mail p418@edu.um.warszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Rolka
- adresPrzedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418, Szancera 7, 02-495 Warszawa
- lokal
- telefon502-739-107
- emailp418@edu.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Rolka
- adresPrzedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418, Szancera 7, 02-495 Warszawa
- lokal
- telefon502-739-107
- emailp418@edu.um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaPrzedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418, Szancera 7, 02-495 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuPrzedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418, Szancera 7, 02-495 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 w Warszawie , przy ul. Szancera 7 w roku 2020 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa”.
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, które będą uczęszczać do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 w Warszawie w okresie od 02.01.2020r. do 30.06.2020r. i od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz jeden miesiąc w czasie wakacji. Miejsce dostarczania posiłków w/w okresie: ul. Szancera 7 – trzy grupy dzieci, ul. Szancera 5- cztery grupy dzieci oraz ul. Dzieci Warszawy 42 – siedem grup dzieci.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech lub dwóch posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy średnio 239 dzieci od stycznia do czerwca i 246 w okresie od września do grudnia (ilość dzieci może ulec zmianie). W czasie wakacji - dyżur wakacyjny – średnio 125 dzieci (ilość dzieci może ulec zmianie).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPrzedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 ul. Szancera 7, 02-495 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)55.52.40.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-02, data zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
nie dotyczy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Doświadczenie10 %
Odległość dostawy40 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-11-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.przedszkole418.eprzedszkola.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-11-21 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-11-21, 13:00, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418, pokój dyrektora
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
nie dotyczy


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |