m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 10:39:26
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Martyna Czerniawska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 655 46 75
- emailm.czerniawska@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
,,Renowacja siedzeń wagonów Metra serii 81 oraz dostawa elementów siedzeń i foteli maszynisty do pojazdów Metra typu Metropolis 98B oraz serii 81’’
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest renowacja siedzeń wagonów metra serii 81,
dostawa fabrycznie nowych elementów siedzeń wandaloodpornych do wagonów metra typu
Metropolis 98B oraz dostawa fabrycznie nowych foteli maszynisty do wagonów metra serii 8.
Na łączny zakres Przedmiotu Zamówienia składa się: 1) Zadanie nr I: Renowacja 400 szt.
siedzeń wandaloodpornych wagonów metra serii 81 zgodnie z zapisami pkt. 2 ppkt. 2.1
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych warunków
Przetargu (zwanych dalej SIWP). a) Zakres podstawowy: wymiana materiału obiciowego
siedzenia, b) Zakres opcjonalny dotyczący do 20% siedzeń wymienionych w pkt 3.2.1) SIWP:
wymiana sprężyn, które utraciły właściwości sprężyste, naprawa uszkodzonej (pęknięcia,
odkształcenia, itp.) ramy siedzenia, wymiana zużytego podkładu materiałowego pod
sprężynami. 2) Zadanie nr II: Dostawa fabrycznie nowych elementów siedzeń pasażerskich do
pojazdów metra typu Metropolis według wykazu zawartego w pkt. 2 ppkt. 2.2 Specyfikacji
Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP oraz informacjami zamieszczonymi w
załącznikach nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do Specyfikacji Technicznej. 3) Zadnie nr III Dostawa 10 szt.
fabrycznie nowych foteli maszynisty do wagonów Metra serii 81 zgodnych z zapisami pkt. 2
pkt. 2.3 Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP. Przedmiot Zamówienia
zostanie wykonany zgodnie z: 1) Specyfikacją techniczną (zał. nr 1 do SIWP); 2) Wzorem
umowy (zał. nr 7 do SIWP); 3) Formularzem cenowym (zał. nr 2a do SIWP). Na wykonaną
Przedmiot Zamówienia Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji, liczonej od
daty odbioru każdej partii/całości Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w Zadaniu nr I prawa opcji , o której mowa
w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie opisanym w pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) SIWP. Prawo opcji
jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach
realizacji Przedmiotu Zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z
prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o, ulica Wilczy Dół 5,02-798 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 34.63.13.00-2


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Renowacja siedzeń wagonów metra serii 812300,00
2Dostawa fabrycznie nowych elementów siedzeń pasażerskich do pojazdów metra typu Metropolis 600,00
3Dostawa fabrycznie nowych foteli maszynisty do wagonów Metra serii 81 750,00
Razem 3650,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3650,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w
wysokości: Zadanie nr I: 2.300,00 (słownie: dwa tysiące trzysta złotych, 00/100) Zadanie nr
II: 600,00 (słownie: sześćset złotych, 00/100) Zadanie nr III: 750,00 (słownie: siedemset
pięćdziesiąt złotych, 00/100) Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający
uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu zostanie
wniesione na rachunek bankowy Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Bank Pekao S.A. nr 61
1240 6003 1111 0000 4947 4518. Wadium może też być wnoszone w poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm. ). Dokumenty, o których mowa
w pkt. 7.3., Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale przed złożeniem oferty oraz
przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud.
3A w pok. 310 w Dziale Finansowym. Godziny przyjęć wadium w Dziale Finansowym:
10.00-14.00. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu na rachunek
bankowy Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył
wraz z ofertą kserokopię poręczeń lub gwarancji bankowych, gwarancji
ubezpieczeniowych, oraz poręczeń udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być
co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz
powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z
przepisami ustawy Pzp. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia
wadium na zasadach określonych w art.46 ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-22 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-22, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o, ulica Wilczy Dół 5,02-798 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |