m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 11:14:45
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Chomiczewska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal104 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Serwis oraz wykonywanie napraw urządzeń klimatyzacyjnych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w podziale na 3 zadania.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych na stacjach I i II Linii Metra Warszawskiego oraz na Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w podziale na 3 zadania.

1) Zadanie 1 – serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na I linii metra,

2) Zadanie 2 – serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na II linii metra,

3) Zadanie 3 – serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na STP Kabaty.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSTP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa oraz obie linie Metra Warszawskiego
Główny przedmiot (CPV)50.00.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1 – serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na I linii metra: 384 szt. urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych na stacjach I Linii Metra Warszawskiego Spółka z o.o., od stacji A1 ” Kabaty” do stacji A23 „Młociny” wraz z torami odstawczymi oraz STP Kabaty (centrala telefoniczna, Centralna Dyspozytornia, obiekt 3C) – wykaz urządzeń zawarty jest w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ);15000,00
2Zadanie 2 - serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na II Linii Metra: 476 szt. urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych na stacjach II Linii Metra Warszawskiego Spółka Z o.o., od stacji C09 ” Rondo Daszyńskiego” do stacji C15 ”Dworzec Wileński” – wykaz urządzeń zawarty jest w załączniku nr 2 do Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ);14000,00
3Zadanie 3 - serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na STP Kabaty: 277 szt. urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Metra Warszawskiego STP Kabaty – wykaz urządzeń zawarty jest w załączniku nr 3 do Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ).5000,00
Razem 34000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium34000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – takie same dla Zadania 1, 2, 3:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.), Wykonawca winien posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych - o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.


Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki takie same dla Zadania 1, 2, 3:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - należycie wykonuje usługi łącznie obejmujące serwis i naprawy minimum 200 urządzeń chłodniczych;

Uwaga: ww. wymóg jest niezależny od ilości oferowanych Zadań.

2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji Przedmiotu Zamówienia:

— minimum 6 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacji (SEP) do prowadzenia prac eksploatacyjnych do 1kV, oraz posiadającymi certyfikat dla personelu wynikający z ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2018r. poz. 2221 z późn.zm.) (art.20 ust.4 ww. ustawy)

— minimum 3 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacji do prowadzenia prac w zakresie dozoru i eksploatacji dla urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW.

UWAGA nr 1: Wykonawca składający ofertę na kilka Zadań nie może w celu spełnienia warunków wykazywać tych samych osób w kilku Zadaniach, tj.:

— w przypadku oferty obejmującej 2 Zadania musi wykazać, że dysponuje odpowiednio:

12-ma i 6-ma osobami o kwalifikacjach wskazanych powyżej,

— w przypadku oferty obejmującej 3 Zadania musi wykazać, że dysponuje odpowiednio:

18-ma i 9-ma osobami o kwalifikacjach wskazanych powyżej,

UWAGA nr 2: Zamawiający dopuszcza aby warunek określony w pkt. 9.1.3 ppkt 2) - w ramach danego Zadania - spełniały te same osoby.

3) dysponuje specjalistycznym zapleczem technicznym, w skład którego wchodzi 6 agregatów przenośnych schładzających o mocy min. 12 kW,

4) posiada bezpośredni dostęp do części zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dalej zwanego „JEDZ” - o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, gdzie w części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca wypełnia tylko sekcję α (alfa).

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.1 SIWZ - kopia certyfikatu dla przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.), który powinien „posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych”.

b) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.3 ppkt 1) SIWZ - wykaz usług (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ), wykonanych przez Wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi, że wskazane usługi zostały wykonane należycie;

Uwaga: dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.3 ppkt 2) SIWZ - wykaz osób (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), wraz z kopiami świadectw kwalifikacji /certyfikatu potwierdzającymi, że wskazane osoby posiadają wymagane świadectwa kwalifikacji /uprawnienia;

d) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.3 ppkt 3) SIWZ - Oświadczenie własne Wykonawcy o posiadaniu specjalistycznego zaplecza technicznego, w którego skład wchodzi 6 agregatów przenośnych schładzających o mocy min. 12 kW;

e) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.3 ppkt 4) SIWZ - Oświadczenie własne Wykonawcy o bezpośrednim dostępie do części zamiennych.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający podczas badania ofert zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 24aa ustawy Pzp

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

Z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3

Ustawy Pzp.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna

Z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d

Oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została

Skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (podstawa prawna art.133 ust. 4 ustawy

Pzp). Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąpią względem niego fakultatywne przesłanki

Wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych przez zamawiającego w pkt 10 SIWZ.

wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert: – Oświadczenie w formie jednolitego Europejskiego dokumentu zamówienia dalej zwanego „JEDZ” - o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp,
Sporządzone na podstawie zał. nr 3 do SIWZ a) W części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca wypełnia tylko Sekcję α (alfa). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają JEDZ oddzielnie dla Każdego z nich. W składanych JEDZ brak podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp każdy z wykonawców wykazuje oddzielnie. Oświadczenie JEDZ winno zawierać informacje Konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych przez zamawiającego w SIWZ, wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego, o którym mowa
W art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, składa aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty w celu Potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania: – aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego

W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed Upływem terminu składania ofert,
– aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym W art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert,

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw Wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

– oświadczenie wykonawcy (na druku własnym) oBraku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu Z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku

Wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności

Wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych

Należności,

– oświadczenie wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla Każdego z nich oddzielnie.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W uzupełnieniu dot. sekcji IV Kryteria oceny ofert, Zamawiający informuje, że kryterium oceny ofert jest cena o wadze 100%, w tym: łączna cena brutto wykonania obsługi serwisowej w okresie 3 lat (60%) i łączna cena brutto z formularza napraw bieżących urządzeń klimatyzacyjnych (40%).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-16
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-16 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-16, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o.,ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |