m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 11:08:50
I Zamawiający
ZamawiającyPrzedszkole nr 423
- adresKadrowa 9, 04-421 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 243-26-57
- faks(0-22)
- e-mailp423@edu.um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.przedszkole423.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Fabijańczuk
- adresPrzedszkole nr 423, Kadrowa 9, 04-421 Warszawa
- lokal101
- telefon0-662-011-490
- emailafabijanczuk@edu.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Fabijańczuk
- adresPrzedszkole nr 423, Kadrowa 9, 04-421 Warszawa
- lokal101
- telefon0-662-011-490
- emailafabijanczuk@edu.um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie w naczyniach własnych trzech posiłków dziennie, tj. śniadania, obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i kompotu oraz podwieczorku (z uwzględnieniem diet specjalnych) dla 118 dzieci w wieku 3 - 6 lat uczęszczających do Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Rembertów m. st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)55.32.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.52.00.00-1


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-02, data zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
Uprawnienia:
Wymagane jest wykazanie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych.
Doświadczenie:
Wymagane jest wykazanie, że wykonawca posiada doświadczenie w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym tj. w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje z należytą starannością co najmniej 3 zamówienia o wartości minimum 75 000 zł brutto każde, polegające na dostarczaniu gotowych posiłków do placówek oświatowych lub opiekuńczo wychowawczych (wyżywienie całodzienne tj. śniadanie, obiad i podwieczorek), przy czym liczba dzieci w wieku przedszkolnym w każdej z obsługiwanych placówek nie była niższa niż 100, a czas trwania każdego z zamówień wynosił nie mniej niż 6 miesięcy.
Potencjał:
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) Osobą na stanowisko dietetyka/technologa żywienia (minimum 1 osoba), która będzie odpowiadać za przygotowywanie jadłospisu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Na stanowisku dietetyka powinna być zatrudniona osoba, która:
• ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka i ma tytuł licencjata lub magistra
•rozpoczęła przed 1 października 2007 roku inne studia wyższe, na których realizowano odpowiednią ilość godzin przedmiotów z zakresu dietetyki, a jej specjalnością jest dietetyka
•rozpoczęła przed 1 października 2007 roku studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka ze specjalnością dietetyka i uzyskała tytuł inżyniera lub mgr inżyniera
• ukończyła szkołę policealną i uzyskała dyplom z tytułem dietetyka
W przypadku technologa żywienia dopuszcza się wykształcenie średnie, jeśli osoba pełniąca ww. funkcję dysponuje zaświadczeniem o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.
b)Osobą na stanowisko kucharza (minimum 1 osoba) posiadającą odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie co najmniej zawodowe na kierunku gastronomicznym).
c)Wykonawca dysponuje co najmniej:
•dwoma pojazdami spełniającymi wymagania do celów przewozu żywności i wymogi sanitarno – higieniczne (wraz z aktualną decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą środek transportu do przewozu posiłków w pojemnikach GN i termoportach) oraz
•naczyniami do przewożenia posiłków: termosami – w ilości co najmniej 4 sztuk oraz termoportami – minimum 6 sztuk.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia tj. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 złotych.
2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w IWZ.
Wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zobowiązani są do złożenia:
a)Formularza OFERTA wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na druku o nazwie „OFERTA” o brzmieniu zgodnym załącznikiem nr 1 do IWZ, w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Integralną część oferty stanowią załączniki w postaci 10 (dziesięciu) miesięcznych jadłospisów, tj. 5 (pięciu) jadłospisów jesienno-zimowych oraz 5 (pięciu) wiosenno-letnich na okres 4 tygodni każdy. Wykonawca musi złożyć:
•jeden jadłospis jesienno-zimowy i jeden wiosenno – letni dla diety zwykłej,
•jeden jadłospis jesienno-zimowy i jeden wiosenno – letni dla dzieci z dietą bezmleczną,
•jeden jadłospis jesienno-zimowy i jeden wiosenno – letni dla dzieci z dietą bez jaj, mleka, orzechów, czekolady, owoców cytrusowych, kurczaka
•jeden jadłospis jesienno-zimowy i jeden wiosenno – letni dla dzieci z dietą bez selera, pora, pietruszki, cytrusów, kakao, orzechów i cynamonu
•jeden jadłospis jesienno-zimowy i jeden wiosenno – letni dla dzieci z dietą bez jajek, mleka i ziemniaków.
b)Wraz z ofertą każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć również następujące oświadczenia i dokumenty:
-Decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych.
-Aktualny protokół kontroli organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w którym nie wydano decyzji o czasowym zawieszeniu działania lub zamknięciu całego zakładu lub jego części.
-Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).
-Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich przedmiotu, wartości oraz daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do IWZ oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ww. referencje bądź dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub dokumentów, o których mowa powyżej (ww. oświadczenie musi zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania ww. referencji bądź dokumentów).
W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do IWZ .
-Wykaz wyposażenia zakładu oraz środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do IWZ.
-Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą kwotę.
-Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na potencjale innych podmiotów w zakresie wskazanym w pkt I. 6 IWZ
3.Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wszystkich wymienionych powyżej oświadczeń i dokumentów. W przypadku, gdy nie wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty zostaną złożone lub będą one zawierały błędy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia wymaganych oświadczeń i dokumentów lub wyjaśnienia ich treści w wyznaczonym terminie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
jakość i różnorodność posiłków40 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-11-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://p423.info-bip.pl/ www.przedszkole423.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-11-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-11-28, 10:30, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m. st. Warszawy al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, pok. 512
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |