m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 12:34:08
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal21
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie placu zabaw dla dzieci w ramach realizacji zwycięskiego wniosku budżetu partycypacyjnego pt. „Podwórkowa trampolina na Sielcach”, na terenie DOM „Polkowska” administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu placu zabaw dla dzieci w ramach realizacji zwycięskiego wniosku budżetu partycypacyjnego pt. „Podwórkowa trampolina na Sielcach”, na terenie DOM „Polkowska” administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – na podstawie: Projektu budowlano-wykonawczy „Podwórkowa trampolina na Sielcach” autorstwa mgr inż. arch. Pawła Chilimoniuka, mgr inż.. arch. kraj. Urszuli Ćwiek i mgr inż.. arch. kraj. Moniki Kaniewskiej działających w zespole LandAR Projects – Warszawa 2019, stanowiącego Rozdział IV SIWZ, Przedmiaru robót, stanowiącego Rozdział V SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: Specyfikacja Techniczna Warunków Technicznych i Odbioru Robót Budowy „Podwórkowa trampolina na Sielcach” autorstwa mgr inż. arch. Pawła Chilimoniuka, mgr inż.. arch. kraj. Urszuli Ćwiek i mgr inż.. arch. kraj. Moniki Kaniewskiej działających w zespole LandAR Projects – Warszawa 2019, stanowiącej Rozdział VI SIWZ. 1.1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące roboty: - Terenowa obsługa przedwykonawcza (tzw. geodezyjna) polegająca na wykonaniu robót pomiarowych przed wykonaniem powierzchniowych robót ziemnych tj. koryta pod nawierzchnie ze żwiru płukanego otoczakowego o frakcji 2-8 mm – 0,005 ha (50m^2); - Zabezpieczenie drzew na czas rozbudowy placu zabaw (zwłaszcza przy wykonywaniu robót ziemnych) – 1szt. / 1 kpl.; • Demontaż istniejącego ogrodzenia tj.: - Rozebranie ogrodzeń w sposób nie niszczący do ponownego montażu (tj. przęseł ogrodzeniowych i słupków oraz fundamentów słupków; do ponownego montażu ) – 12,05 mb; - Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na łączną odległość do 10 km – 1,27 m3; • Przygotowanie terenu pod nawierzchnię bezpieczną tj.: - Ręczne roboty ziemne (korytowanie na głębokość 30 cm) wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. Gruntu IV) – 15 m3; - Ręczne wykopy fundamentowe wraz z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu IV) pod fundamenty huśtawki, ogrodzenia oraz pod oskrzynię trampoliny – 3,88 m3; - Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za dalsze 9 km – 18,88 m3; • Zakup dostawa i montaż elementów małej architektury wyposażenia placu zabaw tj.: - Zakup dostawa i montaż Ławki parkowej na stelażu metalowym w kolorze czarnym z siedziskiem i oparciem z drewna w kolorze brązowym (zbliżonych do koloru istniejących ławek) ,wraz z prefabrykowanymi fundamentami systemowymi – 1,8 mb. / 1 kpl,; - Zakup dostawa i montaż trampoliny ziemnej do skakania wraz z wykonaniem systemowego posadowienia pod oskrzynię z oporników betonowych tzw. „L” (40 x 40 x 22) − 1 kpl,; - Zakup dostawa i montaż huśtawki typu orle gniazdo wraz z wykonaniem systemowego fundamentowania − 1 kpl,; - Zakup dostawa i montaż tablicy informacyjnej (z informacją – „zrealizowano w ramach budżetu partycypacyjnego”) wraz z wykonaniem systemowego fundamentowania − 1 kpl,; - Zakup dostawa i montaż płotu metalowego – ogrodzenia w kolorze szarym zbliżonym do koloru istniejącego ogrodzenia wraz z fundamentowaniem − 14 mb.,; - Montaż płotu metalowego – ogrodzenia pochodzącego z demontażu wraz z wykonaniem fundamentowania − 11 mb.,; - Zakup dostawa i montaż furtki wejściowej w kolorze szarym zbliżonym do koloru istniejącego ogrodzenia, usytuowanej w ciągu montowanego ogrodzenia wraz z wykonaniem fundamentowania – 1 szt. / 1 kpl.; • Roboty w zakresie wykonania nawierzchni tzw. bezpiecznej tj.: - Zakup dostawa i montaż obrzeży – (krawężników) betonowych o wymiarach 6 x 20 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 25 mb. - Wyłożenie – utrwalenie dna wykopu szerokoprzestrzennego geowłóknina o gęstości 200g/m^2 – 50 m^2. - Zakup dostawa i wyłożenie żwiru o frakcji 2-8 mm w przygotowany wykop szerokoprzestrzenny o łącznej grubości 30 cm – 50 m^2. • Roboty porządkowe i renowacyjne: - Rewitalizacja trawników lub wykonanie nowych trawników w obrębie wykonanych robót ogrodzeniowych – 10 m^2. 1.2. Teren, na którym wykonywane będą prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia zlokalizowany jest na fragmencie działki we wnętrzu podwórzowym pomiędzy blokami przy ul. Sieleckiej 3,5,7 oraz ul. Stępińskiej 4 i 6/8 w Warszawie i stanowi własność m.st. Warszawy. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności RODO. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: a)dokonywania zmian przewidzianych w niniejszej SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, bb) powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu za-mówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wyko-nawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewi-dzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłuże-nie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres robót powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a usta-wy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o któ-rych mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca sa-modzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postę-powania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; cc) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. dd) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych , co uniemożliwi prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania oraz braku możliwości udostępnienia terenu budowy - termin realizacji robót, określony w umowie może ulec zmianie. Zostanie on wydłużony maksymalnie o okres, w którym prowadzenie robót z przyczyn wskazanych w zd. 1. nie jest możliwe. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika robót. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu zamówienia z przyczyn i na okres wskazany w niniejszym ustępie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Dokonanie powyższej zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. ee) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia i jeszcze nie wykonanych, nie więcej jed-nak niż 50 % wartości zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy w tym zakresie spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. ff) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z wa-runkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; b)zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, nie-objętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interopera-cyjności sprzętu, robót lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; cc) wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości niniej-szej umowy, c) gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. d) gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. a); bb) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; cc) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wzglę-dem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówie-nia z udziałem podwykonawców e)zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; f)łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 15 % wartości przedmiotu zamówienia, Z wyjątkiem zamian określonych w § 5 i 6, Istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III SIWZ wszelkie inne zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.13. lit. a) ppk. gg) i ii) lit b) i c) oraz lit. d) ppkt. bb) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umo-wy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.13. lit. a) ppk aa) do ii), c) i f) zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie robót mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.13. b, c) f) ) obliczone będzie wg zasad przyjętych w kosztorysie ofertowym i według podanych tam stawek i cen. W stosunku do cen materiałów, których nie ma w wydawnictwach informacyjnych o cenach oraz w zestawieniu cen, strony ustalają, iż zastosowane zostaną ceny zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót, jak wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawFragment działki we wnętrzu podwórzowym pomiędzy blokami przy ul. Sieleckiej 3,5,7 oraz ul. Stępińskiej 4 i 6/8 w Warszawie .
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.01.00.00-8
45.11.00.00-1
45.11.20.00-5
45.11.27.10-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-27
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.1. Ad. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.

1.2. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 40.000,00 zł.

1.3. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
8.1.3.1.wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty w zakresie montażu małej architektury odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty polegające na montażu małej architektury - o wartości nie mniejszej niż 20.000,- zł. brutto każda.
1.3.2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu robót i prac ogrodniczych objętych przedmiotem zamówienia, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 , z późn. zm.).
1.3.3. dysponuje osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w branży budowlanej w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w przedmiocie zamówienia lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową lub robotami w w/w zakresie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i co najmniej 24-to miesięczną praktykę zawodową przy nadzorowaniu robót budowlanych .

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
2.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę: łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
2.1.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ
2.1.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegają-cych się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ, zostaną speł-nione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wszystkich wymaganych prac budowlanych, zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.3.1. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał 1 robotę i „Wykonawca b” wykonał 1 robo-tę itp.
2.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z orygina-łem przez notariusza lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej), powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
2.2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
2.2.3. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
2.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
2.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. W tym celu każdy z Wyko-nawców (każdy członek konsorcjum) składa oświadczenia, na załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do wzoru Formularza oferty, który stanowi Roz-dział II SIWZ.
2.5. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 9.2. SIWZ.
2.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby Konsorcjant, na podstawie zdolności którego Konsorcjum spełnia warunek posiadania zdolności, wykonywał roboty objęte przedmiotem zamówienia.
2.7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia.
2.8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą.
2.9. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 14.6.4. SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
2.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego za-mówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od cha-rakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.3. SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub eko-nomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warun-ków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji za-wodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty , do realizacji któ-rych te zdolności są wymagane.
4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
4.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5. Podstawy wykluczenia:
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonaw-cę, który podlega wykluczeniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
5.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wy-konawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przed-sięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od Wykonawcy.
1. Oferta powinna się składać z:
1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz kosztorysu ofertowego podpisanego (parafowanego) przez Wykonawcę na każdej stronie.
1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej)
1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ.
1.5. informacji określonej w pkt. 16.3. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż odpowiednio 8 % i 23 % stawki podatku od towarów i robót,
1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
1.7. dokument gwarancyjny na załączniku nr 3 do wzoru formularza oferty,
1.8. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego
po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji
w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy na załączniku nr 4
do oferty.
1.9. kserokopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień w zakresie potrzebnym do wykonania zamówienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych, o której mowa w pkt. 8.1.3.3. specyfikacji.
1.10. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych), powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
1.10.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
1.10.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
1.10.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.


2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. a) SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) wykonanych
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty,
Do wykazu robót Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia.
3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych).
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3.3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.3. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3.4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ.
3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. SIWZ
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.);
3.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3.9 tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
3.10. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych,
3.11. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;

4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporzą-dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2018 r. w sprawie rodzajów do-kumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 9. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowa-dzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający we-zwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wska-zanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo koniecz-ne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w zakresie terminów określonych w pkt. 9.6.1. SIWZ stosuje się odpowiednio.
6.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
praktyka zawodowa kierownika robót budowlanych przy nadzorowaniu robót budowlanych20 %
wydłużenie okresu udzielonej gwarancji, dla robót dotyczących wykonania małej architektury, powyżej 24 miesięcy20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-29
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Kasa w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19 w Warszawie
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-29, 10:10, Pok. nr 34 w siedzibie ZGN Mokotów przy ul. Irysowej 19 w Warszawie
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |