m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 12:34:33
I Zamawiający
ZamawiającyPrzedszkole nr 413
- adresUl Górna Droga 10, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 303 74 43
- faks(0-22)
- e-mailp413@edu.um.warszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Hanna Załęska
- adresPrzedszkole nr 413, Ul Górna Droga 10, 02-495 Warszawa
- lokal
- telefon692 174 096
- emailp413@edu.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychHanna Załęska
- adresPrzedszkole nr 413, Ul Górna Droga 10, 02-495 Warszawa
- lokal
- telefon692 174 096
- emailp413@edu.um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaPrzedszkole nr 413, Ul Górna Droga 10, 02-495 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuPrzedszkole nr 413, Ul Górna Droga 10, 02-495 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkole nr 413 w Warszawie przy ul. Górna Droga 10 w roku 2020 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa.
Opis zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakres usługi obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu- przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, które uczęszczają do Przedszkola nr 413 w Warszawie w okresie:
od 02.01.2020r. do 30.06.2020r. i od 1.09.2020r. do 31.12.2020r. oraz jeden miesiąc w czasie wakacji.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy średnio 80 dzieci.
3. Wartość kaloryczna posiłków: 1400 - 1700 kcal.
4. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: śniadania – godz. 8:30, obiad i podwieczorek – godz. 12.15

5 Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. od 02.01.2020r. do 30.06.2020r. i od 1.09.2020r. do 31.12.2020r. oraz jeden miesiąc w czasie wakacji w ilości 234 dni tj. 18 720 śniadań, 18 720 obiadów dwudaniowych, 18 720 podwieczorków.
6. Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych.
7. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone.
8. Wymagania dotyczące jadłospisu zawarte są w Załączniku 1 do umowy.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z zaświadczeniem lekarskim i do zawarcia diet w jadłospisie.
10. Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu na okres kolejnego miesiąca. Każda modyfikacja jadłospisu musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Jadłospis będzie stanowił załącznik do formularza Rejestru Dostawy Gotowych Posiłków.
11. Posiłki muszą być urozmaicone. Wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.
12. W przypadku śniadania niezawierającego zupy mlecznej Wykonawca zobowiązany jest przygotować po 2 pełne kromki chleba (kanapki) na dziecko.
13. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczanych posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.
14. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w dniu dostawy posiłków.
15. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
16. Stan posiłków i sposób dowożenia muszą spełniać wszelkie przewidziane prawem wymogi, w tym Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
17. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł w tym samym czasie i tej samej ilości.
18. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z Zamawiającym.
19. W cenie oferty należy uwzględnić równy koszt posiłków standardowych i dietetycznych (w razie zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby przygotowania takowych)
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
21. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem uprzedzenia Wykonawcy co najmniej na 1 dzień wcześniej do godziny 15:00.
22. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt zakupu produktów spożywczych (wsad do kotła), przygotowania i dostarczania posiłku. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
23. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
24. W przypadku wyjazdu dzieci przedszkolnych na wycieczkę Wykonawca winien przygotować w ramach środków przeznaczonych na dany dzień żywieniowy zupę i tzw. ,,suchy prowiant” dla dzieci biorących udział w wycieczce. O planowanej wycieczce i liczbie biorących w niej udział dzieci Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem (szczegóły będą uzgodnione pomiędzy dyrektorem placówki a Wykonawcą). Dla dzieci pozostających w placówce Wykonawca dostarczy posiłki w zwykłym trybie.
25. Personel zatrudniony przez Wykonawcę jest zobowiązany uwzględnić i wprowadzić w życie uwagi Zamawiającego - dotyczące sposobu wykonywania usług.
26. Kontrola Zamawiającego:
1. Zamawiający będzie prowadził następujące rejestry:
a) Rejestr Kontroli Temperatur Posiłków - rejestr przestrzegania norm jakościowych posiłków pod względem temperatury (zgodnie z normami HACCP)
b) Rejestr Dostaw Gotowych Posiłków Przywożonych do Przedszkola przez Wykonawcę (oraz stanowiący do niego załącznik Jadłospis) - rejestr przestrzegania:
1) terminowości dostaw (maksymalne opóźnienie Zamawiający ustala na 30 minut),
2) norm jakościowych posiłków pod względem gramatury (zgodnie z normami HACCP),
3) zgodności posiłków z ustalonym i zaakceptowanym przez upoważnione osoby jadłospisem,
4) czystości, przepisów BHP.
2. Wpis do każdego z rejestrów potwierdzony będzie podpisami dwóch pracowników placówki
upoważnionych przez dyrektora.
3. Każdy rejestr będzie udostępniany Wykonawcy na żądanie.
27. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci.
28. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków z oznaczeniem daty, godziny pobrania zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie próbek.
29. W przypadku opóźnienia w dostawie posiłków przekraczającego 30 minut Zamawiający jest uprawniony do zapewnienia opóźnionych posiłków na koszt i ryzyko Wykonawcy .
30. Odpłatność za catering będzie pobierana przez intendenta Zamawiającego do 10 każdego miesiąca i odprowadzana do kasy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty (DBFO).
31. Po wystawieniu faktury przez Wykonawcę usługi i dostarczeniu jej do dyrektora placówki, zostanie dokonany przelew przez DBFO na konto Wykonawcy.

2. Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu objętego niniejszym postępowaniem. W związku z powyższym Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przedłożenia dokumentu (w tym wypisu z właściwej ewidencji lub rejestru) wskazującego osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy nie wynika to z dokumentów
przedłożonych z ofertą,
2) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) przedłożenia Aktualnej Decyzji z Sanepidu zezwalającej na prowadzenie usług cateringowych,
4) przedłożenia Aktualnej Decyzji Sanepidu stwierdzającej, że samochód odpowiada wymaganiom
sanitarno- higienicznym do transportu żywności,
5) w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy,
6) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPrzedszkole nr 413 w Warszawie, ul. Górna Droga 10, 02-495 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)55.52.40.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert wykaże, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunek – zdolności technicznej lub zawodowej - dysponowania lub wykazania, że Wykonawca będzie dysponował odpowiednim wyposażeniem i urządzeniami technicznymi dostępnymi przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje 2 usługi gastronomiczne/cateringowe polegające na dostawie posiłków/wyżywienia, każda dla minimum 50 osób o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, każda z usług.
Zamawiający wymaga, aby dwa dokumenty poświadczające spełnianie warunku wiedzy i doświad-czenia wystawione były przez placówkę oświatową.
Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, wykonawca składa wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń trwających, również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru druku – stano-wiący załącznik nr 2 do I.W.Z.).
UWAGA!
1) Za wykonaną usługę zamawiający uzna taką usługę, którą wykonawca wykonał w ramach jednej umowy u jednego zamawiającego i której przedmiot został odebrany przez zamawiającego jako wy-konany należycie;
2) W przypadku, gdy wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana w ramach jednej umowy, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert war-tość za którą niniejsza usługa została wykonana opiewa na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych brutto każda;
3) Dowodami, o których mowa w warunku są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez pod-miot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykony-wanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, do uznania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie dotyczącym pkt. 2 tj. warunku posiadania wiedzy i do-świadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą go spełniać łącznie.

2. Warunek – zdolności technicznej lub zawodowej - dysponowania lub wykazania, że
Wykonawca będzie dysponował odpowiednim wyposażeniem i urządzeniami technicznymi
dostępnymi przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie
załączonego wykazu, poprzez sprawdzenie, że wpisane w wykazie zasoby, dostępne przez
wykonawcę są w następującym zakresie;
- samochód odpowiadający wymaganiom sanitarno-higienicznym do transportu żywności,
- termos 30 l -3 szt.,
- termos 20 l -3 szt.,
- pojemniki na kanapki 4 szt. ze stali nierdzewnej,
- pojemniki do porcji mięsa i sosów 5 l - 4 szt. ze stali nierdzewnej,
- pojemnik na surówkę - 4 szt.,
- pojemnik na owoce - 20-30 l, - 1 szt.,
- pojemnik termoizolacyjny do transportu pojemników z gorącymi sosami z mięsem. – 1 szt.

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, wykonawca składa wykaz wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik nr 3 do I.W.Z.).
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiają-cemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szcze-gólności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( załącznik nr 5 do I.W.Z.)

3. Oferta oraz inne elementy:
Podpisy i pełnomocnictwa
1) Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/wykonawców muszą :
a) podpisać druk “OFERTA”,
b) podpisać załączniki,
c) parafować w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany i poprawki,
2) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,
d) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców,
e) oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania,
f) oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem:


Miasto St. Warszawa
Przedszkole nr 413 ul. Górna Droga 10 02-495 Warszawa
(Oferta na usługę cateringu – nie otwierać przed dniem 21.11.2019r. o godz. 12:15

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Doświadczenie 10 %
Odległość dostawy40 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-11-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.przedszkole413.beep.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-11-21 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-11-21, 12:15, Przedszkole nr 413, gabinet Dyrektora
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |