m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 12:34:51
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokalkancelaria
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
wykonanie materiałów z logo metra - przypinki, torby
Opis zamówienia
wykonanie materiałów z logo metra - przypinki, torby w podziale na dwa zadania:
zadanie 1 - torby na ramię z nadrukiem
zadanie 2 - przypinki metalowe z ramką z wklejką 3D w pudełeczkach plastikowych powlekanych
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszwskie Sp. z o.o., STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)39.29.41.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1zadanie 1 - Torby na ramię z nadrukiem0,00
2zadanie 2 - Przypinki metalowe z ramką z wklejką 3D w pudełeczkach plastikowych powlekanych.0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania40 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z pkt 5 SIWP:
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie terminu, o którym mowa w pkt.2).2 Specyfikacji Technicznej.18 %
Jakość i właściwości estetyczne22 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-22
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-22 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-22, 12:30, W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5, pok. nr 101C bud. 3C. Metro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |