m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 14:06:49
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
- adresTykocińska 34, 03-545 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 518-26-41
- faks(0-22) 518-26-44
- e-mailsekretariat@zoztargowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zoztargowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Kubicz
- adresSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22) 518-26-41
- emailsekretariat@zoztargowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Kubicz
- adresSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22) 518-26-41
- emailsekretariat@zoztargowek.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
- lokalsekretariat
Adres, na który należy przesyłać ofertySamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
- lokalsekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup cyfrowego detektora DR do mammografii
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup cyfrowego detektora DR do mammografii.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. III c SIWZ

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPrzychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Poborzańska 6, 03-368 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)33.10.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 51.41.10.00-6
51.61.00.00-1
80.51.10.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-12-02, data zakończenia: --
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone jedynie w formie przelewu bankowego na konto Zamawiającego: SZPZLO Warszawa-Targówek, Pekao S.A. nr: 33 1240 6074 1111 0010 4364 7094, powołując się na nazwę przetargu, nr sprawy, oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego – data i godzina uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed otwarciem ofert.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji zamówienia25 %
Termin płatności10 %
Doświadczenie5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zoztargowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-25, 10:30, sekretariat, SZPZLO Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |