m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 14:30:43
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eugenia Chełstowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549-37-37
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEugenia Chełstowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549-37-37
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie: DOM Służewiec, DOM Wierzbno”, DOM Madalińskiego, DOM Polkowska .
Opis zamówienia
Zamówienie składa się z 4 części (4 DOM-ów). Część I DOM Służewiec, Część II DOM Wierzbno”, Część III DOM Madalińskiego, Część IV DOM Polkowska. W ramach każdej z części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i obiektów znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN, w zakres których wchodzą w szczególności roboty polegające na wykonaniu: 3.1.1. robót wyszczególnionych w „ramowym” przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ (Rozdział VI siwz) w szczególności: 3.1.1.1. roboty posadzkarskie i okładzinowe ścian:  skucie posadzki ceramicznej,  zerwanie posadzek z PCV,  przybicie płyt twardych pod posadzki,  wykonanie warstw wyrównawczych,  naprawa posadzek cementowych i drewnianych,  ułożenie posadzek z tworzywa sztucznego, montaż progów przejściowych,  montaż listew przyściennych drewnianych.  cyklinowanie posadzek z deszczułek drewnianych,  szlifowanie posadzek z lastryko,  demontaż boazerii, paneli ściennych itp.,  demontaż złomowy sufitów podwieszanych,  rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów,  skucie lepiku, subitu lub kleju trwale związanego z podkładem betonowym po rozebraniu posadzki z deszczułek, 3.1.1.2. roboty murarskie:  wykucie z muru kratek wentylacyjnych, ościeżnic drewnianych i metalowych, podokienników drewnianych i z lastryko,  zamurowanie przebić w ścianach,  obsadzenie kratek wentylacyjnych oraz ościeżnic stalowych, 3.1.1.3. roboty stolarskie:  demontaż szaf wbudowanych,  demontaż ścianki drewnianej,  wykonanie ścianki z płyty gipsowych + montaż ościeżnicy stalowej,  montaż okuć stolarskich, zasuwki, wkładka Yale itp.,  montaż nawiewnika w stolarce okiennej,  montaż szafki pod zlewozmywak,  regulacja stolarki okiennej, drzwiowej,  rozszklenie i szklenie otworów okiennych lub drzwiowych, 3.1.1.4. roboty malarskie emulsyjne i olejne:  malowanie używanych ościeżnic stalowych, rur oraz grzejników farba olejną,  jednokrotne malowanie podokienników,  przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie olejne i emulsyjne oraz sufitów pod emulsyjne,  jednokrotne malowanie ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem,  dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian po uprzednim zeskrobaniu starej farby i zagruntowaniu,  Ługowanie farby olejnej z tynków 3.1.1.5. roboty tynkarskie  odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i sufitach,  naprawa pęknięć tynku na ścianach i sufitach,  tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach,  tynki wewnętrzne pocienione,  skasowanie wykwitów (zacieków),  przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, 3.1.1.6. roboty towarzyszące:  wywiezienie materiałów z rozbiórki,  mycie stolarki okiennej oraz parapetów,  zabezpieczenie podłóg folią, 3.1.1.7. roboty zewnętrzne : – drobne naprawy nawierzchni drogowych, – zasypywanie dołów i dziur po gryzoniach, – malowanie pasów , miejsc postojowych i znaków poziomych, – naprawa pokryć dachowych, – naprawa elementów obiektów związanych z budynkiem i terenem, -naprawa elementów zewnętrznych budynków gminnych takich jak: rynny, okapy, tynki, opaski, zamalowywani graffiti. 3.1.2. robót zapewniających stałe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w tych budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów i budynków/lokali oświaty DOM Służewiec, DOM Wierzbno”, DOM Madalińskiego, DOM Polkowska w tym: 3.1.2.1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarządzanych i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdział IVA SIWZ, okresowych kontroli (raz w roku i sporządzania protokołów, wg art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm. – dalej: ustawa Prawo budowlane) polegających na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególności dokonywania przeglądów konstrukcji i pokrycia dachów, loggii, balkonów (w tym zanieczyszczeń ), attyk, kominów, balustrad, rynien, oszkleń, stolarki od zewnątrz, itp. elementów narażonych na niszczące wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku Szczegółowym sprawdzeniu należy objąć stan techniczny zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu, elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku oraz wszystkie pozostałe widoczne elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia. W budynkach, w których w danym roku przeprowadzono przegląd 5-cio letni, nie wykonuje się przeglądów rocznych. 3.1.2.2. całodobowe usuwanie awarii budowlanych i ich skutków wraz z robotami poawaryjnymi, zabezpieczanie doraźne obiektów miasta, gdy grożą awarią (z wyłączeniem instalacji) lub stwarzają zagrożenie życia i mienia, 3.1.2.2.a Zamawiający wymaga aby Wykonawca przystąpił do usuwania awarii w ciągu 3-ch godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej awarii. Skrócenie ,,czasu przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii” punktowane będzie zgodnie z zapisem pkt. 19 siwz. 3.1.3. wykonywanie remontów, tj. wykonywanie robót naprawczych wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie innych robót naprawczych zgłoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do budynków i lokali gminnych zarządzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i budynków/lokali oświaty o ile roboty w nich zostaną zlecone przez Zamawiającego, jak i urządzeń terenowych związanych z budynkami, jak mury oporowe, schody, zjazdy do garaży podziemnych, opaski budynków, śmietniki, ogrodzenia, bramy itp. oraz elementów małej architektury i budowli związanych użytkowo z tymi budynkami oraz wykonywanie drobnych napraw dróg i chodników, montaż i demontaż znaków pionowych, słupków oraz malowanie znaków poziomych. 3.1.4. w budynkach miasta zarządzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie nadmiernie nagromadzonego śniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeń oraz w przypadku zagrożeń lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, 3.1.5. w budynkach miasta zarządzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, zgłoszonych z DOM po podpisaniu umowy, 3.1.6. zgłaszanie do DOM zauważonych nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego budynków miasta zarządzanych i administrowanych przez ZGN, 3.1.7. roboty , o których mowa w pkt. 3.1.1. (3.1.1.1. do 3.1.1.7.) , 3.1.2, 3.1.3. , 3.1.4., 3.1.5., SIWZ wykonywane będą na odrębne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie do jego potrzeb) ze szczegółowym określeniem zakresu robót i ich ilości zgodnie z protokołem typowania i przedmiarem robót i ewentualnie ślepym kosztorysem oraz z określeniem terminu ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia). 3.1.8. Prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3.1.1. (3.1.1.1. do 3.1.1.7.) , 3.1.2. (3.1.2.2.), 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizację robót, o których mowa w pkt. 3.1.1. (3.1.1.1. do 3.1.1.7.) , 3.1.2. (3.1.2.2.), 3.1.3., SIWZ wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez inspektora –DOM – kosztorysy zamienne lub powykonawcze sporządzane zgodnie z przedmiarem, ślepym kosztorysem, o ile zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o protokoły typowania, obmiary robót oraz wg cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego zał. nr 1 do oferty, a w przypadku braku tych cen na podstawie czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie -kosztorys ofertowy. Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu wyliczane będą w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego jeżeli był on dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o jednostkowe nakłady określone w Normach Zakładowych ZGN w Dzielnicy Mokotów stanowiące Rozdział VII siwz oraz w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku braku odpowiednich nakładów rzeczowych w w/w katalogach dopuszcza się stosowanie KNR wydanych przez WACETOB. Jeżeli również w tym wydawnictwie brak jest w/w nakładów wykonywanych prac dopuszcza się stosowanie wycen indywidualnych, uwzględniających także rzeczywisty czas, każdorazowo zaakceptowanych przez inspektorów Zamawiającego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. 3.1.8.1. Ceny każdego z materiałów - bez kosztów zakupu – w przypadku gdy dany materiał nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur. Ceny materiałów na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur nie mogą być wyższe niż 120% minimalnej ceny i jednocześnie nie wyższe niż najniższe ze średnich cen dla każdego asortymentu podawanych jako ceny materiałów z notowań w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI, IME, obowiązujące dla kwartału, w którym będą zlecane roboty. W przypadkach gdy dany materiał nie występuje w w/w publikacjach lub występuje jako cena producencka, dopuszcza się cenę na dany materiał po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed zakupem i wbudowaniem niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz Kierownik DOM zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. Wyklucza się przyjmowanie cen w oparciu o dane katalogowe producentów. 3.1.8.2. Ceny pracy sprzętu - w przypadku gdy dany sprzęt nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur wystawionych przez usługodawców lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud „IRS” oraz zawarte w „ informacji o cenach czynników produkcji RMS” w kwartale, w którym roboty były zlecane. W przypadkach gdy dany sprzęt nie występuje w w/w publikacjach, dopuszcza się cenę na dany sprzęt po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed wynajęciem sprzętu niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz kierownik zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. 3.1.8.3. Roboty polegające na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.2.) SIWZ rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że nie będzie wystawione wyprzedzająco zlecenie z protokołem typowania robot, a niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez DOM o usunięciu awarii tworzony będzie protokół konieczności potwierdzający wykonanie prac usuwających awarię i zabezpieczenie obiektu. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały i sprzęt użyty przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.8.4. Roboty polegające na wykonaniu drobnych napraw remontowych i konserwacyjnych oraz usunięciu drobnych awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. , 3.1.3. SIWZ zawierających nie więcej niż cztery czynności ( za czynność należy rozumieć pozycje kosztorysowe) oraz wycenionych na kwotę nie wyższą niż 250 zł netto (np. wymiana zamka, zabezpieczenie okien i drzwi, asysta przy eksmisji itp.) rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że wykonawca będzie miał prawo doliczenia do nich kwoty dodatku (D) za drobne naprawy uwzględniającej wszelkie koszty organizacji robót m. innymi dojścia, zakupu materiałów, gotowości pracowników, której wartość poda w ofercie. UWAGA: Max. wartość dodatku za drobne naprawy (D) bez VAT nie może przekroczyć kwoty 100,00 zł. netto (bez VAT). 3.1.9. Odśnieżanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeń, rozliczane będzie w sposób następujący: 3.1.9.1.Odśnieżanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy ludzi rozliczane będzie w oparciu o Normy Zakładowe ZGN stanowiące Rozdział VII SIWZ i będące jednocześnie załącznikiem nr 8 do umowy według stawek podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty częściowej, a w zakresie dotyczącym sprzętu w oparciu o rzeczywisty czas pracy sprzętu każdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru. 3.1.9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeń rozliczane będzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprzętu, każdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, według stawek podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty częściowej. 3.1.9.3.Ceny pracy sprzętu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeń rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur wystawionych przez usługodawców, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud „IRS” oraz zawarte w „ informacji o cenach czynników produkcji RMS” w kwartale, w którym usługi będą zlecane. W przypadkach gdy dany sprzęt nie występuje w w/w publikacjach, dopuszcza się cenę na dany sprzęt po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed wynajęciem sprzętu niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz kierownik zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. Za odśnieżanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeń Wykonawca będzie wystawiał odrębne faktury. 3.1.10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, na zlecenie z DOM, rozliczane będzie w oparciu o podaną w formularzu oferty częściowej stawką roboczogodziny zgodnie z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim Wykonawca będzie wystawiał odrębne faktury. 3.1.11. Przeprowadzanie w budynkach gminnych zarządzanych i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy budynków zawiera Rozdział IV SIWZ, okresowych kontroli rozliczane będzie na podstawie cen zaoferowanych przez Wykonawcę w wykazie budynków gminnych zarządzanych i administrowanych przez ZGN, stanowiącego Rozdział IV A siwz i ilości skontrolowanych budynków. 3.1.12. Zamawiający zastrzega, że: 3.1.12.1. na wykonywanie czynności o których mowa w pkt. 3.1.1. , siwz przeznaczy kwotę z podatkiem VAT wynikającą z przedstawionego przez wybranego Wykonawcę kosztorysu ofertowego, sporządzonego na postawie przedmiaru robót stanowiącego Rozdział VI SIWZ, 3.1.12.2. na wykonywanie czynności o których mowa w pkt. 3.1.2.; 3.1.2.2., 3.1.3. , 3.1.4. i 3.1.5. siwz przeznacza kwoty z podatkiem VAT nie większe niż: 3.1.12.2.1. dla części I: DOM Służewiec – kwota 24.000,00 zł z VAT, 3.1.12.2.2. dla części II: DOM Wierzbno – kwota 26.204,82 zł z VAT 3.1.12.2.3.dla części III: DOM Madalińskiego – kwota 36.000,00 zł z VAT 3.1.12.2.6. dla części IV: DOM Polkowska – kwota 25.600,00 zł z VAT 3.1.12.3. na wykonywanie czynności o których mowa w pkt. 3.1.2.1. , siwz przeznaczy kwotę z podatkiem VAT wynikającą z przedstawionego przez wybranego Wykonawcę wykazu budynków wraz z cenami za kontrolę. 3.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 3.3. Wykazy budynków gminnych oraz budynków Wspólnot Mieszkaniowych z lokalami gminnymi i budynków/lokali oświaty w których realizowane będą zamówienia stanowią Rozdział IV SIWZ. Wykazy budynków, o których mowa wyżej mogą ulec zmianie w zakresie wskazanych adresów budynków poprzez jednostronną czynność Zamawiającego. 3.4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1, 3, 4 i 5 Istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III SIWZ. 3.5.1. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. niniejszej specyfikacji, mają być wykonywane zgodnie z: 3.5.1.1. Dokumentacją techniczną w formie „ramowego” przedmiaru robót, która stanowi Rozdział VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – stanowiącą Rozdział V SIWZ,. 3.5.1.2. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1202, ze zmianami) i jej przepisów wykonawczych, 3.5.1.3. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich lub Europejskich Norm i aprobat technicznych, 3.5.1.4. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 3.5.1.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. oraz 3.5.1.6. w sposób zapewniający kulturalną obsługę najemcy. 3.5.2. Materiały i produkty, które będą używane do realizacji zamówienia, powinny odpowiadać wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2019 r. poz.266) i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Dla pozostałych materiałów, z wyłączeniem wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mającego istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998r., Nr 99, poz.637), posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia jakim jest Polska Norma, a w przypadku jej braku krajową aprobatą techniczną (AT) lub europejską aprobatą techniczną (ETA). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty i deklaracje dopuszczające wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie. Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną. 3.6. Zmiany umowy: 3.6.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: 3.6.1.1. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: 3.6.1.1.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, 3.6.1.1.2. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres robót powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; 3.6.1.1.3. zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. 3.6.1.1.4. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; 3.6.1.2. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: 3.6.1.2.1.zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, robót lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); 3.6.1.2.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 3.6.1.2.3. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, 3.6.1.3. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. 3.6.1.4. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: 3.6.1.4.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 3.6.1.1. SIWZ, 3.6.1.4.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 3.6.1.4.3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców 3.6.1.5. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 3.6.1.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia; 3.6.1.7. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 3.6.1.7.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług; 3.6.1.7.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 3.6.1.7.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na zasadach i w sposób opisany w § 15 istotnych postanowień umowy -Rozdział III SIWZ 3.6.2. Z wyjątkiem zamian określonych w § 1 ust. 3, 4 i 5 4 ust. 4, 10 i 11 oraz w § 8 ust. 5 istotnych postanowień umowy -Rozdział III SIWZ, wszelkie inne zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3.6.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.6.1.2., 3.6.1.3. oraz 3.6.1.4. ppkt. 3.6.1.4.2. SIWZ Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.6.4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.6.1.1., 3.6.1.3. i 3.6.1.6. SIWZ zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3.6.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie robót mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.6.1.2, 3.6.1.3. i 3.6.1.6. SIWZ obliczone będzie wg zasad przyjętych w niniejszej umowie i kwot zawartych w ofercie. 3.6.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu budynków stanowiących Rozdział IV siwz. 3.6.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia o nowe pozycje Norm Zakładowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, które stanowią Rozdział VII siwz. 3.6.8. Na etapie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany przedmiaru robót stanowiącego Rozdział VI SIWZ, w zakresie ilości robót i ich rodzajów wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach, co skutkować będzie zmianą kosztorysu zamiennego/powykonawczego Wykonawcy , z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia zaoferowanej przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny. 3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do: 3.7.1. posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 100.000 złotych polskich, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia; 3.7.2. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w pkt. 22 SIWZ; 3.7.3. udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie roboty na czas minimum 36 miesięcy od daty odbioru. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III SIWZ - wydłużenie okresu udzielonej gwarancji powyżej 36 miesięcy stanowi kryterium oceny ofert i punktowane będzie w sposób opisany w pkt. 19 SIWZ; 3.7.4. przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu kontroli (przeglądów), o których mowa w pkt. 3.1.1. SIWZ, w ciągu 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy; 3.7.5. zgłaszania się w okresie obowiązywania umowy, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, w dni robocze w godzinach 7-15 niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego wezwania lub po wcześniejszym kontakcie wykonawcy z Zamawiającym w celu pobierania zleceń;. 3.7.6. pełnienia całodobowo usług pogotowia i dyżuru pod numerem telefonu, na który będą mogły być całodobowo zgłaszane przestoje i usterki budowlane w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania; Numer telefonu będzie podany na piśmie dla danego DOM przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy. 3.7.7. podpisania umowy na wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków zgodnych w zakresie określonym w pkt od 3.1.1. do 3.1.10. SIWZ na warunkach określonych w złożonej i przyjętej ofercie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (które wyrażą na to zgodę) wyszczególnionych w Rozdziale IV B SIWZ: 3.7.7.1. warunki gwarancji i wykonania zamówienia w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będą zgodne z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Rozdział III SIWZ, 3.7.7.2. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktur za roboty wykonane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, o których mowa w pkt. 3.7.7. SIWZ, podmiotom, na rzecz których roboty będzie wykonywał, 3.8. Zaoferowana przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY CZĘŚCIOWEJ - dla robót nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - maksymalna stawka roboczogodziny kosztorysowej nie może przekroczyć średniej warszawskiej określonej w wyd. ”SEKOCENBUD” BCR z II kwartału 2019 r. dla robót budowlanych: R netto = 21,93 zł. i R brutto = 38,26 zł. Stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto obejmuje wartość stawki roboczogodziny kosztorysowej netto powiększonej o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny [Rbrutto = (Rnetto + Kp + Z)]. Wykonawca musi wpisać oferowane stawki roboczogodziny kosztorysowej Rnetto i Rbrutto, Kp i Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty częściowej. 3.9. Zaoferowany przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY CZĘŚCIOWEJ – wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz) - dla robót nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - nie może być wyższy niż średni warszawski określony w wyd. ”SEKOCENBUD” BCR z II kwartału 2019 r. tj. dla robót budowlanych i wynoszący Wkz = 4,4 %. Wykonawca musi wpisać oferowane Wkz w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty częściowej. 3.10. Zaoferowana przez Wykonawcę cena (bez VAT) za dokonywane co 12 miesięcy całoroczne przeglądy każdego z budynków gminnych w 2020 r. zarządzanych i administrowanych przez ZGN w przeliczeniu na 1m3 kubatury budynku za jeden przegląd nie może przekraczać 0,10 złotego (bez VAT), przy czym cena za jeden przegląd każdego pojedynczego budynku nie może być niższa niż 1 zł ( bez VAT). Wykonawca musi wpisać ceny w kol. 11 wykazów budynków gminnych, zarządzanych i administrowanych przez ZGN, stanowiących Rozdział IV A SIWZ, nie wyższe niż 0,10 zł/m3 (bez VAT) kubatury budynku za przegląd każdego budynku gminnego zarządzanych i administrowanych przez ZGN, przy czym cena za jeden przegląd każdego pojedynczego ww. budynku nie może być niższa niż 1zł ( bez VAT). Suma wszystkich cen wymienionych w kolumnie 11 pod nazwą „Cena za przegląd każdego budynku wyszczególnionego w kol. 2 wg terminów wyszczególnionych w kol. 12” musi być umieszczona we wzorze formularza oferty częściowej w pkt. 1 c jako „suma cen (bez VAT) za dokonywane co 12 miesięcy całoroczne przeglądy, dla wszystkich budynków gminnych zarządzanych i administrowanych przez ZGN w 2020 r. w DOM (dla którego składana jest oferta częściowa). Ponadto w w/w pkt. 1 c należy wpisać kwotę podatku VAT oraz sumę cen (z VAT) za dokonywane co 12 miesięcy całoroczne przeglądy [P] budynków gminnych w 2020 r. zarządzanych i administrowanych przez ZGN w DOM, dla którego składana jest oferta częściowa. W 2019 r nie będzie przeglądów. 3.11. Dla realizacji przedmiotu zamówienia, na czas obowiązywania umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, istnieje możliwość wynajęcia od zamawiającego pomieszczeń na zaplecze techniczne po stawkach strefowych na zasadach przyjętych przez m. st. Warszawę ZGN w Dzielnicy Mokotów. 3.11.1. Część 1: brak pomieszczeń. 3.11.2. Część 2 : brak pomieszczeń. 3.11.4. Część 3 : dla DOM „Madalińskiego” : ul. Wiśniowej 35 wiata w podwórku o pow. 47,26 m2, wyposażone w energię elektryczną, 3.11.5. Część 4 : dla DOM „Polkowska”:– pomieszczenie gospodarcze w piwnicy budynku biurowego DOM, pow. 15,68 m2, wyposażone w co i elektryczność, - wiata na podwórku wyposażona w elektryczność o pow. 100,28 m2 , - garaż na podwórku wyposażony w elektryczność o powierzchni 30,00 m2,możliwość korzystania z w.c. ogólnego w budynku biurowym DOM. Stawki czynszu dla wszystkich w/w lokali będą naliczone - wg obowiązujących w ZGN Mokotów na dzień podpisania umowy. 3.12. Wykonawca musi mieć zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 9171040 z późn. zm.). osoby wykonujące wszystkie czynności będące przedmiotem zamówienia dotyczące wykonywania wszystkich robót remontowych zapewniających stałe utrzymanie w ruchu budynków oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków, wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3.1. SIWZ, z wyjątkiem przypadków prawem wyłączonych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem oraz będą wykonywały przeglądy roczne budynków, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. 3.13. W odniesieniu do wykonywania robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika robót oraz do wykonywaniu przeglądów budowlanych rocznych objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do nadzorowania robót budowlanych i wykonania przeglądów osobę posiadającą uprawnienia budowlane wymagane ustawą prawo budowlane, - do kierowania robotami, a w przypadku przeglądów dodatkowo do kontrolowania i oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do wykonywania powyższych czynności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 3.14 . Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w przypadku włączenia do robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia budynków nowo oddanych do administrowania ZGN lub nie ujętych w zestawieniu stanowiącym załącznik Rozdział IVA, IVB, IVC SIWZ – Wykaz budynków, itp. oraz w przypadku powtórzenia podobnych robót, w budynkach o których mowa w zdaniu poprzednim oraz w przypadku konieczności wykonania zamówień podobnych we wszystkich budynkach objętych zamówieniem, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość w/w powtórzonych podobnych robót nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego tj. kwoty 340.000,00 z VAT. Zamawiający dokonywać będzie podziału w/w kwoty pomiędzy działy obsługi mieszkańców (DOM) wg. potrzeb i posiadanych środków. Warunki udzielenia zamówień podobnych: Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki, w standardach nie gorszych niż w umowie podstawowej, na warunkach umowy podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacji. 3.15. Każda cena (stawka) z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty. 3.16.1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że poinformował osoby, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie niniejszej umowy, a także w postępowaniu zmierzającym do jej zawarcia o celu przetwarzania tych danych oraz dysponuje zgodą tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby wykonania niniejszej umowy Zamawiającemu. 3. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności RODO. 3.16.2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 3.16.3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 3.17.Klasyfikacja wg CPV: Opis według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45410000-4 - Tynkowanie 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 45111300-1 - Roboty demontażowe 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 45110000-1 - roboty rozbiórkowe i inne zawarte w siwz.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren ZGN w dz. Mokotów m. st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.45.30.00-7
45.41.00.00-4
45.42.00.00-7
45.43.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie: DOM Służewiec1480,00
2Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie: DOM Wierzbno1620,00
3Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie: DOM Madalińskiego1380,00
4Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie: DOM Polkowska1840,00
Razem 6320,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium6320,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1.1.W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł.1.2.8.2.1.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ. I inne zawarte w siwz.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że: 1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonywaniu robót remontowych w branży ogólnobudowlanej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto w ciągu tych lat 2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. dysponuje osobami z doświadczeniem w robotach: murarsko - tynkarskich, malarskich, ślusarskich, blacharsko-dekarskich, posadzkarskich, stolarsko-szklarskich i kominiarskich zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 3. dla robót wymagających ustanowienia kierownika robót Wykonawca zapewni osobę posiadającą uprawnienia budowlane wymagane ustawą prawo budowlane, - do kierowania robotami budowlanymi, a w przypadku przeglądów do kontrolowania i oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do wykonywani powyższych czynności. 4. zapewni całodobowy dyżur i całodobowe usługi pogotowia pod numerem telefonu, na który będą mogły być całodobowo zgłaszane przestoje i usterki budowlane w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wszystkich wymaganych robót budowlanych, zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.3.1. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał roboty budowlane o wartości 50.000 zł i „Wykonawca B” wykonał roboty budowlane o wartości 50.000 zł. i inne zawarte w siwz.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena30 %
cena- stawka roboczogodziny kosztorysowej Rbrutto = [(Rnetto+Kp+Z)] z VAT 15 %
cena - dodatek za drobne naprawy (D) z VAT (stawka VAT wg przepisów dla budynków mieszkalnych) 15 %
wydłużenie okresu udzielonej gwarancji powyżej 36 miesięcy20 %
czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-29
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: W kasie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19 w Warszawie
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnmokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-29, 10:10, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, przy ul. Irysowej 19, 02-660 Warszawa, pokój nr 34.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |