m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 14:32:05
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
- adresKłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 80 48
- faks(0-22) 443 81 86
- e-mailppn.zampubl@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maria Bielecka
- adresDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa
- lokal531
- telefon(0-22) 443 80 48
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBartłomiej Dąbrowski
- adresDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa
- lokal415
- telefon(0-22)4437922
- email
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa
- lokal531
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu” w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego15
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu klimatyzacji inwerterowej z przyłączem elektrycznym w trzydziestu pięciu pokojach znajdujących się na II, III, IV, V piętrze budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 w Warszawie.
2. Właściwości funkcjonalno – użytkowe:
Wydajność chłodnicza 5,0 kW / wydajność grzewcza 5,8 kW, Sprężarka Dual Inverter, Funkcja cichej pracy nocnej agregatu, Automatyczne oczyszczanie, Kierunki automatycznego sterowania nawiewem, Łatwa i szybka instalacja, Czynnik chłodniczy R32, Niski poziom hałasu, Funkcja gorącego startu, Wysoka niezawodność pracy, Filtr podwójna ochrona, Funkcja komfortowego nawiewu, Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi, Automatyczny restart, Szybkie chłodzenie, Programowanie On/Off, Wydajność energetyczna, Szybkie ogrzewanie, Funkcja Smart Diagnosis, Aktywna kontrola zużycia energii, Możliwość podłączenia do centralnego sterownika, Powłoka antykorozyjna GoldFin, Prezentacja zużycia energii
3. Zakres prac do wykonania:
Rozbudowa systemu klimatyzacji inwerterowej w trzydziestu pieciu pokojach, w budynku przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 w Warszawie , o klasie energetyczności A++, typu SPLIT, umiejscowionymi wewnątrz pokoi, i jednostkami zewnętrznymi usytuowanymi na dachu Sali WOM budynku Urzędu od strony parkingu, oraz dachu głównym budynku, wraz z rozbudową instalacji kanałowej w listwach zabezpieczających plastikowych oraz przyłączem elektrycznym:
4. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy określają: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3.
Treść ogłoszenia o Zamówieniu wraz z załącznikami została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.praga-pn.waw.pl.
5. Ochrona danych osobowych:
1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, tym samym, dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie
z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu” w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
3) Dane osobowe Wykonawcy, zawarte w protokole postępowania, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku
nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.
5) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
6) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie: art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
7) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8) Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
a) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawe, otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
b) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
6. Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
a) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz
z pozostałymi załącznikami, należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.praga-pn.waw.pl
b) Wykonawca powinien umieścić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami
w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy albo imieniem
i nazwiskiem, adresem siedziby albo miejscem wykonywania działalności (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) oraz nazwą zamówienia nadana przez zamawiającego. Wykonawca może dostarczyć wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (t.j, Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
a) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków złożonych przez danego Wykonawcę.
b) Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi:
 musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem,
 wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz
z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu dostępne na stronie Zamawiającego www.praga-pn.waw.pl:
Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 –Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych na podstawie przepisów prawa


UWAGA: Zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany zamieszczono na stronie : http://www.praga-pn.waw.pl
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa,Dzielnica Praga-Północ
Główny przedmiot (CPV)45.33.12.20-4
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-19
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień1000,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje całkowitą cenę brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
3. Minimalna wysokość postąpień – 1 000 PLN
4. Cena wywoławcza: 249 909,04 zł
5. Zamawiający planuje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 03.12.2019 r. o godz. 12:00
Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie. Ostateczny termin przeprowadzenia licytacji Zamawiający poda Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.
8. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 249909,04 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu strony internetowej http://www.praga-pn.waw.pl wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Złożenie wniosku oznacza akceptację warunków licytacji
i postanowień wzoru umowy.
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). Następnie za pośrednictwem operatora platformy aukcyjnej do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców (na adres e-mail osoby wskazanej we wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją obsługi platformy aukcyjnej. Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postepowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie umw.ezamawiajacy.pl , zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej we wniosku.
3. Kody dostępu do platformy aukcyjnej:
1) Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu do platformy aukcyjnej Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie.
2) O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej. W dalszej kolejności, w terminie wyznaczonym w treści wiadomości, dla Wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji elektronicznej zostanie zdefiniowana licytacja testowa. W trakcie licytacji testowej, dla zainteresowanych Wykonawców, operator platformy przeprowadzi telefonicznie szkolenie dotyczące zasad korzystania z platformy aukcyjnej, w czasie którego zostaną omówione zasady postępowania w trakcie licytacji elektronicznej.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
 posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10;
 w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit.
 w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit;
 zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; – posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie przed zawarciem umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto zgodnie z par. 9 wzoru umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, dostępny na stronie: http://www.praga-pn.waw.pl.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 4 do Ogłoszenia
1. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:
a) Jeżeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/by działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy załączyć dokument/-y potwierdzający/e, że osoba podpisująca wniosek i inne dokumenty lub oświadczenia lub udzielająca pełnomocnictwa - jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy
(w odniesieniu do pełnomocnictwa - była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy
w dacie udzielenia pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnego/-ych dla Zamawiającego.
b) Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu (np. spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie powinien być załączony do wniosku i zawierać
w szczególności wskazania:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) Jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa, albo inna osoba niż podpisująca wniosek, należy dołączyć do wniosku, pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
z którego wynikać będzie prawo do składania ofert w trakcie licytacji elektronicznej.

IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2019-11-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2019-12-03 godzina 12:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2019-12-03 godzina 12:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
1. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji.
2. Zamawiający przewiduje zamknięcie licytacji elektronicznej w dniu 03.12.2019 r. o godz. 12:15
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji.
O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowanie wszyscy zaproszeni Wykonawcy.
4. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda pod adresem internetowym http://aukcje.um.warszawa.pl nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Termin związania ofertą10 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |