m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 15:44:14
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Beata Mauer
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal35
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailbmauer@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa elementów oświetlenia ulicznego - zamówienie udzielane w częściach
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów oświetlenia ulicznego, w rodzajach i ilościach podanych w Opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1a i 1b do SIWZ. Zamówienie podzielone jest na 2 części: a) Część 1: doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kwitnącej w Warszawie; b) Część 2: oprawy oświetleniowe na ul. Broniewskiego oraz słupy na ul. Rokokową i ul. Dzieci Warszawy w Warszawie. Dostawy mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z projektami umów, stanowiącymi załączniki nr 2a i 2b do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawM. St. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)31.50.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 31.32.00.00-5
34.92.85.10-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kwitnącej w Warszawie1500,00słupy do 10 grudnia 2019 r., oprawy do 15 grudnia 2019 r., pozostałe elementy do 5 grudnia 2019 r.
2Oprawy oświetleniowe na ul. Broniewskiego oraz słupy na ul. Rokokową i ul. Dzieci Warszawy w Warszawie.250,00do 15 grudnia 2019 r.
Razem 1750,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1750,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia: dla Części 1: Dla pozycji od 1 do 5 (słupy oświetleniowe) - karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające sylwetki słupów oraz parametry techniczne potwierdzające następujące zapisy OPZ: - kolor; - wysokość słupa; - dla słupów wyposażonych w wysięgnik lub wysięgniki długość wysięgnika/ów oraz kąt nachylenia; - grubość ścianki słupa; - wysokość dolnej krawędzi wnęki słupowej; - wymiary wnęki słupowej; - rozstaw szpilek montażowych w stopie słupa. Dla pozycji od 11 do 13 (oprawy oświetleniowe) - karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające sylwetki opraw oraz parametry techniczne potwierdzające następujące zapisy OPZ: - budowa oprawy dwukomorowa; - materiał korpusu – odlew aluminium; - materiał klosza – szkło hartowane płaskie; - stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08; - szczelność komory optycznej – IP66; - szczelność komory elektrycznej – IP66; - znamionowe napięcie pracy – 230 V/ 50 Hz; - ochrona przed przepięciami – 10 kV; - certyfikat ENEC; - oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku, jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku); - źródło światła LED; - temperatura barwowa źródła światła 5000 – 6000 [ K ] Ponadto Wykonawca dostarczy obliczenia fotometryczne opracowane na oferowanych oprawach potwierdzające parametry oświetlenia przejść dla pieszych nie gorsze niż pokazane w obliczeniach w załącznikach 6 i 7 do Opisu przedmiotu zamówienia. Geometrię jezdni, szerokość przejść dla pieszych oraz rozmieszczenie słupów i opraw pokazano na rysunkach 1, 2 i 3 (załączonych do OPZ). dla Części 2: Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zrikd.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-22 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-22, 11:30, Siedziba ZRiKD
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |