m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-14 , 15:52:47
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Beata Dąbrowska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 655 45 73
- emailb.dabrowska@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana szyb zadaszenia wejścia Z2 na stacji A18 Plac Wilsona
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana szyb zadaszenia wejścia Z2 na stacji A18 Plac Wilsona.
Przedmiot Zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie projektu demontażu, montażu i organizacji pracy przy wymianie szyb zadaszenia nad wejściem Z2 do stacji metra A18 „Plac Wilsona”;
2) demontaż istniejących szyb;
3) mechaniczne oczyszczenie istniejących uchwytów;
4) dostawa nowych tafli szyb;
5) zamontowanie na nowych szybach uchwytów do szyb; jeśli stan techniczny uchwytów ściągniętych z konstrukcji na to pozwala, można z nowymi szybami zastosować te same uchwyty. W przeciwnym razie należy wymienić również uchwyty;
6) montaż szyb w miejscu przeznaczenia;
7) uszczelnienie złączy szyb za pomocą szczeliwa silikonowego
Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3600,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-29
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-29 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-29, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |