m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-25 , 12:16:24
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostarczenie usług, pozyskiwanie i wytwarzanie materiałów o charakterze prasowym oraz wykonywanie prac redakcyjno- organizacyjnych pozwalających na sprawne, nieprzerwane i profesjonalne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Informacji o ofercie kulturalnej m. st. Warszawa w skład którego wchodzą: portal internetowy www.kulturalna.warszawa.pl wraz z serwisem www.wpek.pl i pozostałymi podstronami oraz dwa newslettery, prowadzone i administrowane przez Miasto Stołeczne Warszawa
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Dostarczenie usług, pozyskiwanie i wytwarzanie materiałów o charakterze prasowym oraz wykonywanie prac redakcyjno- organizacyjnych pozwalających na sprawne, nieprzerwane i profesjonalne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Informacji o ofercie kulturalnej m. st. Warszawa w skład którego wchodzą:
portal internetowy www.kulturalna.warszawa.pl wraz z serwisem www.wpek.pl i pozostałymi podstronami oraz dwa newslettery, prowadzone i administrowane przez Miasto Stołeczne Warszawa
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)92.40.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV)
92.31.22.10-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie określono
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie określono
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
a. należycie zrealizowali lub realizują, co najmniej jedną usługę polegającą na pozyskiwaniu i wytwarzaniu materiałów o charakterze prasowym oraz wykonywaniu prac redakcyjno-organizacyjnych dla portalu internetowego o tematyce kulturalnej, której wartość była nie mniejsza niż 30 000,00 zł brutto. Zamawiający uzna każdą wykazaną realizowaną usługę także w ramach umowy nie zakończonej przed terminem składania ofert, jeżeli wartość należycie wykonanej do tego terminu usługi była nie mniejsza niż 30 000,00 zł. brutto.
b. prowadzili przez co najmniej 12 miesięcy lub prowadzą od co najmniej 12 miesięcy współpracę z co najmniej jedną jednostką samorządu terytorialnego i/lub jednostką administracji centralnej w zakresie informacji lub informacji i promocji w obszarze kultury.

2. wykażą, że dysponują zespołem liczącym cztery osoby, z których każda legitymuje się następującymi umiejętnościami zawodowymi: • Posiada doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów informacyjnych oraz doświadczenie w zdobywaniu informacji niezbędnych do ich wytworzenia; • Posiada doświadczenie w wykorzystaniu relacyjnych baz danych przy zarządzaniu informacją składającą się z różnych klas powiązanych ze sobą obiektów, w tym: tekstów, multimediów (wideo i fotografii), lokalizacji; • Posiada umiejętność tworzenia relacji między obiektami baz danych, obróbki formularzy rekordów baz danych w standardach PHP/MYSQL. • Posiada wiedzę z zakresu stosowania przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, • Posiada doświadczenie z wykorzystywaniem otwartych licencji do treści pozyskiwanych przez sieć Internet oraz skutecznym regulowaniu kwestii nieodpłatnego użycia treści w serwisach informacyjnych; • Posiada umiejętność edycji tekstu w standardzie „html”; • Posiada doświadczenie w zarządzaniu treściami serwisów społecznościowych, w tym zwłaszcza serwisów gromadzących treści multimedialne (wideo) oraz zgodnego z prawem wykorzystywania ich w serwisach informacyjnych opartych o technologię PHP/MYSQL; • Posiada orientację w życiu kulturalnym miasta Warszawy oraz doświadczenie w zakresie pozyskiwania informacji o nowej ofercie, nowych lokalizacjach, organizacjach, instytucjach, firmach i podmiotach niesformalizowanych oferujących usługi w zakresie działalności kulturalnej; posiada doświadczenie w opisywaniu takiej działalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 i 8 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt III.1.3). pkt 1;
b) dowody, że wykazane w ww. wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. – oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt III.1.3) pkt 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie wymagane
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik do SIWZ.
b) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
d) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 17 SIWZ.
e) W terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku do SIWZ).

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2. Numer referencyjny: ZP/EM/271/II-211/19
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Warunki zmian umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-03
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=66191
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-03 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-03, 11:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, III piętro, pok. 301, 00-098 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |