m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Konkurs
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-12-06 , 17:21:49
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
- adresNowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 33 640
- faks(0-22) 44 33 640
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Krzysztof Wrzeszcz
- adresBiuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 443-36-87
- emailpomnik1920@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursup. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać prace konkursowep. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego
Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Opis konkursu
Konkurs dotyczy opracowania koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 r., wraz z zagospodarowaniem terenu, na którym ma zostać posadowiony, w związku z setną rocznicą tej bitwy.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem artystycznym, wizualnym, architektonicznym, przestrzennym i ekonomicznym koncepcji pomnika upamiętniającego setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Koncepcja musi uwzględniać zarówno charakter inwestycji, jak i wpasować się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w otoczenie i krajobraz, powinna posiadać współczesną formę oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne określone przez Zamawiającego.
Teren objęty opracowaniem konkursowym znajduje się na placu Na Rozdrożu, u zbiegu al. Ujazdowskich i ulicy Koszykowej w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Po południowej stronie placu przebiega w zagłębieniu al. Armii Ludowej. Teren stanowi część działki ew. nr 152 z obrębu 50507, stanowiący własność Miasta Stołecznego Warszawy, o łącznej powierzchni 3491,67 m².

Autorowi pracy konkursowej, która zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą zostanie udzielone zamówienie na uszczegółowienie pracy konkursowej, w trybie zamówienia z wolnej ręki.

INFORMACJE DODATKOWE
1.Numer referencyjny: 3/GP/2019.
2.Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą” oraz załączonego Regulaminu. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki określone w Regulaminie.

3.Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zabytki.um.warszawa.pl

4.Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać w jednej z poniższych form:

- w formie elektronicznej (Wnioski składane w tej formie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres: pomnik1920@um.warszawa.pl
- lub w formie tradycyjnej (papierowej), na adres:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków; ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

5.Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

Termin i miejsce składania prac konkursowych: Zaproszenie do składania prac konkursowych będzie przekazane Uczestnikom spełniającym wymagania zawarte w Regulaminie. Planowany termin na składanie prac konkursowych - do 14 lutego 2020 r. do godz. 16.00. Miejsce: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków; ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

6.Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: język polski.

7.Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Krzysztof Wrzeszcz oraz Zastępca Sekretarza Karolina Ostrowska.

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem Konkursowego:
- korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: pomnik1920@um.warszawa.pl
(w tytule maila: „KONKURS – pomnik Bitwy Warszawskiej” )
MiejsceWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.22.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.20.00-0
92.31.22.30-2
71.42.00.00-8
45.21.23.14-0
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Kryteria wyboru uczestników (o ile dotyczy)
1. KRYTERIA DOPUSZCZENIA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”, bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. Postanowienia regulaminu dotyczące ogólnie uczestnika stosuje się odpowiednio do uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę - miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), którzy:
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z uczestników indywidualnie.
• Spełniają warunki udziału w konkursie określone w pkt 2. poniżej.

2. Warunki udziału w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy:
a) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu znajduje się co najmniej jedna osoba, która:
- legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta lub artysty plastyka oraz
- posiada właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co Organizator konkursu rozumie wykonanie w okresie 15 lat przed ogłoszeniem konkursu zrealizowanego kompleksowego projektu przestrzeni publicznej, placu, skweru, wykonanie rzeźby, pomnika bądź instalacji artystycznej funkcjonującej w przestrzeni publicznej
b) złożą oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne do sporządzenia na podstawie pracy konkursowej kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (wykonując czynności opisane w art. 20 Prawa budowlanego) oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane od uczestników konkursu
3.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Z.1.1 w formie pisemnej i czytelnie podpisany lub w formie dokumentu elektronicznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania uczestnika zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.
3.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzony w formie pisemnej przesyła się na adres wskazany w pkt 1.5 Rozdziału I Regulaminu. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzony w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się na adres e-mail wskazany w pkt 1.7 Rozdziału I Regulaminu. Wniosek należy złożyć w terminie wskazanym w pkt. 4.1 rozdziału I regulaminu.

5. Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
IV Procedura
Kryteria oceny prac konkursowych
Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
- Wartości artystyczne, jakość kompozycyjna i estetyczna formy pomnika oraz przyjętych rozwiązań architektonicznych, maksymalna liczba punktów: 50
- Symboliczność przekazu, czytelność ideowa upamiętnienia, maksymalna liczba punktów: 15
- Wartości przestrzenne, sposób zagospodarowania terenu, trwałość i odporność przyjętych rozwiązań na eksploatację w miejskich warunkach, maksymalna liczba punktów: 15
- Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego, maksymalna liczba punktów: 10
- Realność wykonania i ekonomika proponowanych rozwiązań (koszty realizacji, eksploatacji), maksymalna liczba punktów: 10
Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-31
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: http://zabytki.um.warszawa.pl
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursieData składania wniosków: 2019-12-31
Czas składania wniosków: 16:00
Miejsce składania wniosków: Wnioski składane elektronicznie na adres: pomnik1920@um.warszawa.pl lub w formie tradycyjnej (papierowej) na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków; ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
Termin składania prac konkursowychPrace konkursowe należy składać do dnia 2020-02-14 godzina 16:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać prace konkursowe)
V Nagrody
Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane/wypłacone (o ile dotyczy)
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród:
- I nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki;
- II nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł brutto;
- III nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto;
oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 10 000 zł brutto.
VI Inne informacje
Czy konkurs dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-12-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |