m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-12-11 , 09:55:55
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Sajdak
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443 14 18
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy na lata 2020-2022.
Opis zamówienia
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej, której przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu miasta stołecznego Warszawy na lata 2020-2022 przez wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Celem niniejszej umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących przyszłych umów wykonawczych, jakie mogą zostać zawarte w okresie obowiązywania umowy ramowej.
Wykonawca będzie zobowiązany w ramach umów wykonawczych dostarczyć Zamawiającemu materiały promocyjne fabrycznie nowe, pełnowartościowe i pierwszego gatunku, zgodne z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia, a także nanieść na materiały promocyjne znaki graficzne, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym, egzemplarzem próbnym oraz wytycznymi Zamawiającego.
Zamawiający ustala, iż maksymalny termin wykonania materiałów promocyjnych od dnia akceptacji egzemplarza próbnego przez Zamawiającego wynosi 8 dni roboczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy ramowej wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.Zamawiający zawrze umowę ramową z 3 Wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)22.46.20.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-05
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali lub realizują co najmniej 3 dostawy obejmujące dostawę i przystosowanie do potrzeb Zamawiającego materiałów promocyjnych, każda o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert,wartość każdej z wykonanych częściowo dostaw wynosi co najmniej 150 000,00 zł brutto.
Za materiały promocyjne – uważa się przedmioty powszechnego użytku wzbogacone o elementy identyfikujące promowaną markę, firmę, organizację itp.
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu
2) nie podlegają wykluczeniu
Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku, do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2.Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ;
b) wypełnionego Formularza cenowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
c) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z art. 45ust. 1 pkt. 6 ppkt. 2)÷5) ustawy Pzp.
5 / 6
d) próbek wybranych oferowanych materiałów - każdy przekazany produkt musi być pełnowartościowy i sprawny (identyczny jak przekazywany w ramach dostaw). Próbki oceniane będą pod względem spełniania wymogów wskazanych w kryterium „Jakość”, określonym w pkt 27.3 SIWZ.
Oferta Wykonawcy, który nie załączy do oferty wymaganych przez Zamawiającego próbek lub dostarczy próbki niespełniające wymagań SIWZ zostanie uznana za niezgodną z treścią SIWZ i odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Dostarczone próbki muszą być opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie Wykonawcy składającego próbki i oznakowane nazwą oraz numerem postępowania.
3.Ponadto do oferty należy załączyć:
a) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Formularz JEDZ, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 14 SIWZ, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zabezpieczony hasłem, Wykonawca przesyła na wskazany w punkcie 5.1 SIWZ adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
b) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. KRS, informacja o wpisie do CEIDG, umowa spółki cywilnej) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy.
c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np.oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów),
4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ dostawy zostały wykonane należycie,
5.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot trzeci działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa do oferty należy załączyć również oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
c) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu:
a) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin wykonania materiałów promocyjnych20 %
Jakość20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-01-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=66367
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-01-13 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-01-13, 12:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, w pok. nr 301 (Sala Konferencyjna)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-12-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |