m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPowyżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-12-17 , 13:42:15
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Prowadzenie Ośrodka dziennego pobytu dla 25 osób z chorobą Parkinsona
Opis zamówienia
II.1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Ośrodka dziennego pobytu dla 25 osób z chorobą Parkinsona.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy udziale komisji przetargowej.
2. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-231/19.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną w ogłoszeniu ustawą.
4. Zmiany postanowień Umowy, przewidziane we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ:
“ Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane:
1) w części dotyczącej sposobu dokonywania rozliczeń finansowych w przypadku zmiany standardów księgowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych;
2) w części dotyczącej określenia Przedmiotu Umowy oraz sposobu jej wykonywania;
3) w przypadku zmiany przepisów prawa, wytycznych lub innych regulacji w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; z zastrzeżeniem że zmiany takie nie będą powodowały zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
4) w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.);
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

II.3. Planowany budżet na realizację zamówienia: 1 633 000 zł brutto.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)85.00.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Kryteria dopuszczenia Wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

1.2. Warunki udziału w postępowaniu

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonali co najmniej jedną usługę, polegającą na prowadzeniu nieprzerwanie co najmniej przez dwanaście miesięcy, placówki lub ośrodka, w którym realizowano usługi opiekuńcze z elementami terapii zajęciowej oraz z zakresu rehabilitacji fizycznej i/lub fizjoterapii.

2) Wykażą, że dysponują zespołem osób zdolnych do realizacji usługi:

a) kierownik administracyjny Ośrodka (koordynator):
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 1,5 roczne doświadczenie w administrowaniu placówką/ośrodkiem/jednostką lub innym podmiotem świadczącym usługi o charakterze opiekuńczym, społecznym, leczniczym, edukacyjnym lub szkoleniowym

b) pracownik ds. obsługi księgowej:
• wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
• co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości.
c) psychoterapeuta
• wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia lub psychoterapia,
• co najmniej dwuletnie doświadczenie w zawodzie psychoterapeuty.

d) minimum dwóch terapeutów:
• każdy spełniający wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz.896).
e) logopeda:
• Wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz.896).
f) rehabilitant lub fizjoterapeuta:
• Wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz.896).
g) sanitariusz:
• Wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz.896).
Uwaga!: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownik administracyjny Ośrodka (koordynator) z innymi funkcjami

3) Wykażą, że dysponują lub będą dysponować lokalem położonym na terenie m.st. Warszawy, który będzie spełniał wszystkie warunki opisane w OPZ, umożliwiającym wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Dokumenty wymagane w postępowaniu:
2.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza Oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
b) wypełnionego Formularza cenowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
c) Dokumentów o których mowa w pkt. 2.2, 2.3 ogłoszenia;
d) Wykaz doświadczenia Wykonawcy, do oceny w ramach kryterium oceny ofert, opisanym w pkt. 20.3 SIWZ (wg wzoru Załącznika nr 3B do SIWZ)

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.
2.2. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (dokumenty należy złożyć wraz z ofertą):
a) Wykaz usług w celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 9.2. ppkt 1) SIWZ – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3A do SIWZ,
b) dowody, że wykazane usługi, o których mowa w pkt. 10.2. lit. a) SIWZ zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości ich uzyskania.
W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 9.2. ppkt 2) SIWZ – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ;
d) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym - lokalem położonym na terenie m.st. Warszawy, o którym mowa w pkt 9.2. pkkt 3) SIWZ – wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ;
e) oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
2.3. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
a) Program pracy z uczestnikami Ośrodka. Dokument musi uwzględniać wymagania Zamawiającego dotyczące rodzaju, liczby oraz czasu prowadzonych zajęć, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Wzoru umowy.
2.4. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu
- dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,

3. Oferta wspólna
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców w ramach oferty wspólnej. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności: wskazanie zamówienia, którego dotyczy, wskazanie z nazwy i podpisy wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie Pełnomocnika i zakresu jego umocowania.
Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji.
Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Doświadczenie Wykonawcy30 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-12-23
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=66410
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-12-23 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-12-23, 12:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawa, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, p. III, pok. 301
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-12-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |