m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-12-23 , 15:47:48
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych wraz z obsługą serwisową systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego znajdujących się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy wraz z terenami do nich przyległymi będącymi w administrowaniu Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności i usług mających na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów budowlanych wraz z terenem będących w administrowaniu Biura Administracyjnego w Urzędzie m.st. Warszawy zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 r., poz. 620) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), poprzez wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru (SSP), stałych urządzeń gaśniczych (SUG), systemów oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy - Opisie przedmiotu zamówienia wraz z Zakresem czynności dla poszczególnych Części.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/II-227/19.
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia wynosi: 260 248,72 zł netto.
4. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na dowolną liczbę części.
5. Oferty należy składać w języku polskim.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert "procedury odwróconej" opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZgodnie z SIWZ
Główny przedmiot (CPV)75.25.11.10-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru (SSP), systemów oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Biuro Administracyjne w Urzędzie m.st. Warszawy4400,00
2Wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych stałych urządzeń gaśniczych (SUG), znajdujących się w obiektach administrowanych przez Biuro Administracyjne w Urzędzie m.st. Warszawy3300,00
Razem 7700,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7700,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

1. składając ofertę dla części 1:
a) wykażą, że posiadają zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na wykonywanie działalności polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 792, 1669, 2227, z 2019 r. poz. 730));


Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

1. składając ofertę dla części 1:
a) wykażą, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach biurowych lub użyteczności publicznej, w tym co najmniej jednego systemu opartego na centralach typu POLON lub Schrack Seconet, trwającą co najmniej 10 miesięcy kalendarzowych, o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto.
b) wykażą, że dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe uprawniające do naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP), systemów oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych, w tym jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich – do 1 kV – kategorii „E”.


2. składając ofertę dla części 2:
a) wykażą, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych stałych urządzeń gaśniczych (SUG) w obiektach biurowych lub użyteczności publicznej, w tym co najmniej jednego systemu opartego na centralach typu FAST 2000 lub IGNIS 1520M, trwającą co najmniej 10 miesięcy kalendarzowych, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto.
b) wykażą, że dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe uprawniające do naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji stałych urządzeń gaśniczych (SUG), w tym jedną osobą posiadającą certyfikat z urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej (F - gazy).
c) wykażą że dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi „Certyfikat dla przedsiębiorców uprawniający do instalowania oraz konserwacji lub serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowych zawierających niektóre fluorkowe gazy cieplarniane”.

Uwaga dotycząca pkt 1. a), 2. a):
Zamawiający uzna każdą wykazaną wykonywaną usługę w ramach umowy nie zakończonej przed terminem składania ofert, jeżeli okres jej wykonywania wynosi co najmniej 10 miesięcy, a wartość wykonanej już do tego terminu usługi jest nie mniejsza niż minimalna wartość zamówienia wymagana dla danej części zamówienia.

Uwaga dotycząca pkt 1. b), 2. b):
Zamawiający dopuszcza łączenia wymienionych w pkt 1. b), 2. b) funkcji przez osoby wymienionych powyżej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na wykonywanie działalności polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, Dz. U. z 2014 r., poz. 1512 z późn. zm.) (dotyczy wyłącznie Wykonawców, którzy złożą ofertę na Część I).
b) wykaz wykonanych/wykonywanych usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w zależności od części w pkt:
12.2.1. b), 12.2.2. a) – wg wzoru określonego w zależności od części - w Załączniku nr 7A, 7B do SIWZ;
c) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
– w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
d) Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w zależności od części w pkt: 12.2.1. c), 12.2.2. b) i c) SIWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8A, 8B do SIWZ.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,
2. dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów - dokumentu potwierdzającego, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia • czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
4.W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, o których mowa w pkt 17.10 lit. b) SIWZ.
5. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (BEZ WEZWANIA) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy członek konsorcjum odrębnie.
6. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 12 i pkt 13 SIWZ, a w szczególności z zapisem pkt 13.2. lit. d) SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Czas reakcji na zgłoszoną awarię30 %
Wysokość stawki za roboczogodzinę10 %
Liczba darmowych przyjazdów interwencyjnych w miesiącu10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-01-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=66450
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-01-07 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-01-07, 12:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszaw, III piętro, sala nr 301
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-12-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |