m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-02-14 , 12:15:37
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Sajdak
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443 14 18
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Opis zamówienia
Część 1 - Wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na języki obce i języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych
i nieuwierzytelnionych, z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz dokonywanie weryfikacji tekstów obcojęzycznych, powierzonych przez Zamawiającego w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określa Wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 8A do SIWZ.

Część 2 - Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka polskiego na języki obce i języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.
6.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń ustnych konsekutywnych (następczych)
i symultanicznych (równoczesnych) - kabinowych z użyciem kabin i niezbędnego osprzętu, bądź bez użycia kabin z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określa Wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 8B do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.53.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.54.00.00-1


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na języki obce i języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.0,00
2Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka polskiego na języki obce i języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-04-01, data zakończenia: 2021-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału Zamawiający uzna Wykonawców, którzy
wykażą że: 1. Dla części 1 - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali (lub
wykonują) co najmniej 2 usługi dla administracji publicznej polegające na tłumaczeniach
pisemnych zwykłych i uwierzytelnionych w językach w grupie językowej I i II, o wartości co
najmniej 50 000,00 zł brutto każda, dotyczących co najmniej jednej ze wskazanych tematyk:
ekonomia, finanse, gospodarka, ochrona środowiska, Unia Europejska. W przypadku usług, które
są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość
zrealizowanych usług wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto. 2. Dla części 2 – w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest
krótszy, w tym okresie, należycie wykonali (lub wykonują) co najmniej 2 usługi dla administracji
publicznej polegające na tłumaczeniach ustnych w językach określonych w I grupie językowej na
kwotę o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda, przy czym: a) w skład co najmniej jednej z
usług wchodziła obsługa w zakresie tłumaczeń polegająca na wykonaniu tłumaczenia
symultanicznego minimum 1 konferencji/seminarium (trwającej minimum 6 godzin) dotyczącej
minimum jednej wybranej tematyki: ekonomia, finanse, gospodarka, ochrona środowiska, Unia
Europejska; b) w skład jednej z ww. usług wchodziło minimum 1 tłumaczenie konsekutywne
(trwające minimum 1 godzinę) dotyczące minimum jednej wybranej tematyki: ekonomia, finanse,gospodarka, ochrona środowiska, Unia Europejska; W przypadku usług, które są w trakcie
realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanych usług
wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto. 3. Dla części 1 - dysponują lub będą dysponować co
najmniej: a) 7 tłumaczami języka angielskiego, w tym jednym tłumaczem przysięgłym
uprawnionym do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, b) 3
tłumaczami języka niemieckiego, w tym jednym tłumaczem przysięgłym uprawnionym do dostępu
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”; c) 3 tłumaczami języka
francuskiego, w tym jednym tłumaczem przysięgłym uprawnionym do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”; d) 3 tłumaczami języka rosyjskiego w tym
jednym tłumaczem przysięgłym; e) 15 tłumaczami przysięgłymi wybranymi spośród języków z II
grupy językowej, z zastrzeżeniem różnorodności języków (co najmniej 15 różnych języków) f)
jednym tłumaczem przysięgłym w przypadku jęz. tureckiego (jedyny wykorzystywany) z III grupy
językowej. przy czym osoby wymienione w: 1) ppkt lit. a)-e): do wykonywania tłumaczeń
nieuwierzytelnionych posiadają ukończone magisterskie studia filologiczne ze specjalnością
„tłumaczenia” lub ukończone inne studia wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w
zakresie tłumaczenia danego języka i posiadają certyfikat potwierdzający znajomość danego języka
na poziomie C2 wg kwalifikacji Rady Europy (CEFR) oraz mają co najmniej dwuletnie
doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń w zakresie danego języka, 2) pkt lit. a)-d): do
wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych są wpisane na listę tłumaczy przysięgłych, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1505 ze zm.), 3) ppkt lit. a)-c): do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych tekstów
opatrzonych klauzulą „zastrzeżone” są wpisane na listę tłumaczy przysięgłych, posiadają
uprawnienia dostępu do informacji niejawnych, spełniają wymagania i realizują obowiązki
określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 412 ze zm.). 4. Dla części 2 - dysponują lub będą dysponować co najmniej: a) 3
tłumaczami języka angielskiego; b) w przypadku pozostałych języków z I grupy językowej - co
najmniej po jednym tłumaczu na każdy język; c) w przypadku języków z II grupy językowej - co
najmniej 15 tłumaczy wybranych języków z zastrzeżeniem różnorodności języków (co najmniej 15
różnych języków). Osoby wymienione powyżej wskazane do tłumaczeń ustnych muszą posiadać
ukończone magisterskie studia filologiczne ze specjalnością „tłumaczenia” lub ukończone inne
studia wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczenia danego
języka i muszą posiadać certyfikat potwierdzający znajomość danego języka na poziomie C2, wg
kwalifikacji Rady Europy (CEFR) oraz muszą mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń w zakresie danego języka.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych
podmiotów następujące dokumenty: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 12.2.1. SIWZ dla części 1 i w pkt. 12.2.2.
SWIZ dla części 2; b) Dowody - że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; – oświadczenie Wykonawcy,
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawców, (którzy nie są podmiotami trzecimi, na
zasoby których powołuje się wykonawca), ze wskazaniem części (zakresu) zamówienia, których
wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm
podwykonawców, lub oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z
określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, d) w przypadku, gdy oferta została
podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, e) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów)
potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy
dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie
brał udział w wykonaniu zamówienia). f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności,
które będą przez te osoby wykonywane w ramach realizacji zamówienia oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w
pkt 12.2.3. SIWZ dla części 1 wg wzoru określonego w Załączniku nr 7A do SIWZ oraz pkt 12.2.4.
SIWZ dla części 2 wg wzoru określonego w Załączniku nr 7B do SIWZ. Uwaga! Dokument ten
podlega uzupełnieniu jedynie w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. a) W
terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia
ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (BEZ WEZWANIA) oryginał
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ.
Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. W przypadku oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy członek
konsorcjum odrębnie. b) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, o których mowa w pkt 16.10 lit. b) SIWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osób realizujących zamówienie40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-02-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=66838
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-02-24 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-02-24, 11:30, Warszawa ul. Niecała 2, III piętro, pok. 301 (Sala Konferencyjna)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-02-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |