m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-02-25 , 10:38:10
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie i druk materiałów poligraficznych: wizytówek, papierów firmowych, zaproszeń, kopert, formularzy urzędowych, zwrotnych potwierdzeń odbioru na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i druk materiałów poligraficznych: wizytówek, papierów firmowych,zaproszeń, kopert, formularzy urzędowych, zwrotnych potwierdzeń odbioru na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy.
Zamówienie podzielone jest na 4 części:
— część 1: „wykonanie i druk wizytówek” – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i druk wizytówek,
— część 2: „wykonanie i druk papierów firmowych, zaproszeń i kopert” – Przedmiotem zamówienia jestwykonanie i druk papierów firmowych, zaproszeń i kopert,
— część 3: „wykonanie i druk formularzy urzędowych” – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i drukformularzy urzędowych,
— część 4: „wykonanie i druk druków potwierdzenia odbioru” – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i drukdruków potwierdzenia odbioru.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.82.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1wykonanie i druk wizytówek1000,00
2wykonanie i druk papierów firmowych, zaproszeń i kopert5000,00
3wykonanie i druk formularzy urzędowych500,00
4wykonanie i druk druków potwierdzenia odbioru3000,00
Razem 9500,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu:

1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie:

a) dla Części 1: należycie wykonywali przez co najmniej 6 miesięcy, lub wykonują od co najmniej 6 miesięcy, na podstawie jednej umowy, co najmniej jedną usługę obejmującą cykliczne usługi polegające na wykonaniu, druku, tłoczeniu i dostawie wizytówek (w tym wizytówek z elementami tłoczonymi) dla instytucji państwowych i/lub samorządowych i/lub firmy/przedsiębiorstwa prywatnego zatrudniającego co najmniej 250 osób.

b) dla Części 2: należycie wykonali bądź wykonują co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu, druku i dostawie w zakresie druku cyfrowego lub offsetowego papieru firmowego, zaproszeń, kopert z nadrukiem, każda o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto.
W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanej usługi wynosiła co najmniej 120 000,00 zł brutto.

c) dla Części 3: należycie wykonali bądź wykonują, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu i dostawie druków aksydensowych lub formularzy, każda o wartości nie mniejszej niż 17 000,00 zł brutto.
W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanej usługi wynosiła co najmniej 17 000,00 zł brutto.
d) dla Części 4: należycie wykonali bądź wykonują, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu i dostawie druków zwrotnego potwierdzenia odbioru, każda o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto.
W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanej usługi wynosiła co najmniej 60 000,00 zł brutto.

2. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
d) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
e) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;
f) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.


DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2. Znak postępowania: ZP/EM/271/III-25/20
3. Postępowanie prowadzone w języku polskim.
4. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://umw.ezamawiajacy.pl
5. Rodzaj procedury: procedura otwarta (przetarg nieograniczony)
6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
7. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Aukcja odbędzie się na stronie internetowej pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl. Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawiera pkt 25 SIWZ.
8. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 550 923,52 zł brutto, w tym:
dla części 1: 55 988,37 zł. brutto;
dla części 2: 309 435,16 zł. brutto;
dla części 3: 37 000,00 zł. brutto;
dla części 4: 148 500,00 zł. brutto.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-04-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=66919
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-04-01 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-04-01, 12:30, Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niecałej 2, w pok. nr 301
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-02-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |