m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-02-28 , 11:01:35
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja badań społecznych dotyczących rożnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy - transza I
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy w tym:
1)Realizacja badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy – CAPI;
2)Realizacja badania jakościowego wspierającego realizację zadań m.st. Warszawy;
3)Realizacja badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy – CATI;
4)Realizacja badania opinii odwiedzających Warszawę;
5)Realizacja ilościowego badania dotyczącego zachowań proekologicznych w warszawskich gospodarstwach domowych;
6)Realizacja badania dotyczącego zjawiska spożywania alkoholu przez młodych dorosłych w m.st. Warszawie;
7)Realizacja badania dotyczącego opinii mieszkańców Warszawy, Piastowa oraz Pruszkowa na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej

2. Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie 1 118 400,01 zł brutto w tym:
Część 1 – 250 000,00 zł brutto
Część 2 – 200 000,00 zł brutto
Część 3 – 220 000,00 zł brutto
Część 4 – 200 000,00 zł brutto
Część 5 – 70 000,00 zł brutto
Część 6 – 98 400,00 zł brutto
Część 7 – 80 000,00 zł brutto

3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zmiany umowy zostały określone we wzorach umów dla każdej częściMiejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Piastów, Pruszków
Główny przedmiot (CPV)79.32.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1Realizacja badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy – CAPI6000,0021.12.2020 r.cena: 55%Odsetek zrealizowanej próby zasadniczej (response rate): 20%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 15%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realiza-cji zamówienia opisane w pkt. 12.2.2.A. SIWZ: 10%
2Realizacja badania jakościowego wspierającego realizację zadań m.st. Warszawy4000,0021.12.2020 r. cena: 50%Doświadczenie pierwszego moderatora dedykowanego do rea-lizacji zamówienia opisane w pkt. 12.2.2.B. SIWZ: 20%Doświadczenie drugiego moderatora dedykowanego do reali-zacji zamówienia opisane w pkt. 12.2.2.B. SIWZ: 20%Przygotowanie prezentacji oraz zaprezentowanie wyników w ramach każdej z części Badania: 10%
3Realizacja badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy – CATI5000,0021.12.2020 r. cena: 60%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 20%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realiza-cji zamówienia opisane w pkt. 12.2.2.C. SIWZ: 20%
4Realizacja badania opinii odwiedzających Warszawę;4000,0021.12.2020 r. cena: 60%Minimalna liczba wywiadów efektywnych: 20%Liczba kontroli terenowych w ramach badania: 10%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realiza-cji zamówienia opisane w pkt 12.2.2.D. SIWZ: 10%
5Realizacja ilościowego badania dotyczącego zachowań proekologicznych w warszawskich gospodarstwach domowych1000,0001.12.2020 r. cena: 60%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 30%Przygotowanie raportu tabelarycznego: 10%
6Realizacja badania dotyczącego zjawiska spożywania alkoholu przez młodych dorosłych w m.st. Warszawie2000,0031.08.2020 r. cena: 60%Liczba indywidualnych wywiadów pogłębionych: 20%Doświadczenie kierownika projektu dedykowanego do realiza-cji zamówienia opisane w pkt 12.2.2.F. SIWZ: 20%
7Realizacja badania dotyczącego opinii mieszkańców Warszawy, Piastowa oraz Pruszkowa na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej1000,0001.12.2020 r. cena: 60%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 20%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realiza-cji zamówienia opisane w pkt. 12.2.2.G. SIWZ: 20%
Razem 23000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium23000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

III.1. Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

CZĘŚĆ 1
1.A. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 8 badań dla przynajmniej 4 różnych zleceniodawców, w tym:

a)co najmniej 3 badania społeczne zrealizowane techniką CAPI na reprezentatywnych próbach osób. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1 000;

b)co najmniej 3 badania realizowane techniką CAPI na losowych (TERYT lub random route), reprezentatywnych próbach osób. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1 000.

c)co najmniej 2 badania realizowane techniką CAPI na losowej, reprezentatywnej próbie osób przy wykorzystaniu siatki Kisha w celu wyboru respondenta do wywiadu. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach badania musi być nie mniejsza niż 1 000.
Badania wskazane w lit. a), b) oraz lit. c) nie mogą się powtarzać w ramach Części 1.

2.A. wykażą, że dysponują osobą - badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także:

–przez ostatnie co najmniej 5 lat pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
 opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką CAPI,
 zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
 przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
 opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

CZĘŚĆ 2

1.B. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 8 badań dla przynajmniej 5 różnych zleceniodawców, w tym:

a)co najmniej 5 badań jakościowych zrealizowanych techniką zogniskowanych wywiadów grupowych. Liczba zrealizowanych zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w ramach każdego badania musi być nie mniejsza niż 6 FGI.

b)co najmniej 3 badania jakościowe zrealizowane techniką zogniskowanych wywiadów grupowych o tematyce społecznej. Liczba zrealizowanych zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w ramach każdego badania musi być nie mniejsza niż 4 FGI.

Badania wskazane w lit. a) oraz lit. b) nie mogą się powtarzać w ramach Części 2.

2.B. wykażą, że dysponują dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia dwiema osobami (moderatorami), przy czym każda z nich posiada tytuł co najmniej magistra socjologii lub etnologii lub etnografii lub antropologii kulturowej lub psychologii oraz:
–ma co najmniej 4-letnie doświadczenie w moderowaniu zogniskowanych wywiadów grupowych z wykorzystaniem technik projekcyjnych, tzn. przez co najmniej 4 ostatnie lata moderowanie zogniskowanych wywiadów grupowych było jego/ jej głównym zajęciem zawodowym;
–w okresie 4 ostatnich lat moderowała zogniskowane wywiady grupowe w ramach nie mniej niż 6 projektów badawczych o tematyce społecznej;
–przez co najmniej 4 ostatnie lata w ramach realizowanych przez siebie jakościowych projektów badawczych z wykorzystaniem techniki zogniskowanych wywiadów grupowych:
 opracowywała scenariusze zogniskowanych wywiadów grupowych,
 moderowała zogniskowane wywiady grupowe, w tym wykorzystywała techniki projekcyjne,
 analizowała i interpretowała wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych,
 opracowywała raporty badawcze ze zogniskowanych wywiadów grupowych,
 prezentowała wyniki badań jakościowych.

CZĘŚĆ 3

1.C. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 8 badań dla przynajmniej 3 różnych zleceniodawców, zrealizowanych techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnych, losowo-kwotowych próbach osób. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 800. Co najmniej 2 z tych badań poświęcone były tematyce społecznej.

2.C. wykażą, że dysponują badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także:
– przez ostatnie co najmniej 4 lata pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie;
 opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką CATI,
 zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
 przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
 opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

CZĘŚĆ 4

1.D. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 7 badań dla przynajmniej 3 różnych zleceniodawców, w tym:

a)co najmniej 3 badania zrealizowane na losowych próbach osób, techniką ankieterskich wywiadów osobistych PAPI, TAPI lub CAPI. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 2 000.

b)co najmniej 2 badania zrealizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo TAPI lub CAPI realizowane w miejscu publicznym/ na ulicy. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 800.

c)co najmniej 2 badania opinii turystów odwiedzających miasto/ region Polski zrealizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych PAPI, TAPI lub CAPI. Liczba efektywnie przeprowadzonych wywiadów w ramach badania musi być nie mniejsza niż 500.
Badania wskazane w lit. a), lit. b) i lit. c) nie mogą się powtarzać w ramach Części 4.

2.D. wykażą, że dysponują osobą - badaczem ilościowym dedykowanym do realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra z zakresu socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także:
– przez ostatnie co najmniej 4 lata pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
 opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką ankieterskich wywiadów osobistych PAPI, TAPI lub CAPI,
 zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
 przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
 opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

CZĘŚĆ 5

1.E. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 5 badań, dla przynajmniej 3 różnych zleceniodawców, w tym:

a)co najmniej 2 badania społeczne zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie gospodarstw domowych. Liczba wywiadów efektywnych przeprowadzonych w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1000;

b)co najmniej 3 badania społeczne zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowo-kwotowej próbie osób. Liczba zrealizowanych wywiadów efektywnych w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1000;
Badania wskazane w lit. a) i b) nie mogą się powtarzać w ramach Części 5.

2.E. wykażą, że dysponują osobą - badaczem ilościowym dedykowanym do realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra z zakresu socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także:
– przez ostatnie co najmniej 4 lata pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
 opracowywał kwestionariusze wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI),
 zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
 przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
 opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

CZĘŚĆ 6

1.F. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 6 badań o tematyce społecznej zrealizowanych techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych dla przynajmniej 5 różnych zleceniodawców. Liczba zrealizowanych indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) w ramach każdego badania musi być nie mniejsza niż 15 IDI.

2.F. wykażą, że dysponują dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia sześcioma osobami (moderatorami), przy czym każda z nich posiada tytuł co najmniej magistra socjologii lub etnologii lub etnografii lub antropologii kulturowej lub psychologii oraz:

a)osoba będąca kierownikiem projektu i dedykowana do moderowania indywidualnych wywiadów pogłębionych:
– posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie w moderowaniu indywidualnych wywiadów pogłębionych lub zogniskowanych wywiadów grupowych, tzn. przez co najmniej 4 ostatnie lata moderowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych lub zogniskowanych wywiadów grupowych było jego/ jej głównym zajęciem zawodowym;
–w okresie 4 ostatnich lat kierował(a) przynajmniej 4 projektami badawczymi o tematyce społecznej realizowanymi technikami jakościowymi;
– przez co najmniej 4 ostatnie lata w ramach kierowanych przez siebie jakościowych projektów badawczych:
 opracowywał(a) scenariusze wywiadów,
 moderował(a) indywidualne wywiady pogłębione lub zogniskowane wywiady grupowe,
 analizował(a) i interpretował(a) wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych lub zogniskowanych wywiadów grupowych,
 opracowywał(a) raporty z badań jakościowych,
prezentował(a) wyniki badań jakościowych.

b)5 osób dedykowanych do moderowania indywidualnych wywiadów pogłębionych:
– posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w moderowaniu indywidualnych wywiadów pogłębionych lub zogniskowanych wywiadów grupowych, tzn. przez co najmniej 2 ostatnie lata moderowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych lub zogniskowanych wywiadów grupowych było jego/ jej głównym zajęciem zawodowym;
– w okresie 2 ostatnich lat moderowały indywidualne wywiady pogłębione lub zogniskowane wywiady grupowe w przynajmniej 3 projektach badawczych o tematyce społecznej.

CZĘŚĆ 7

1.G. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 6 badań, dla przynajmniej 3 różnych zleceniodawców, w tym:

a)co najmniej 5 badań zrealizowanych techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnych, losowo-kwotowych próbach osób. Liczba zrealizowanych wywiadów efektywnych w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1000;

b)co najmniej 1 badanie zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie osób. Liczba zrealizowanych wywiadów efektywnych musi być nie mniejsza niż 2000.
Badania wskazane w lit. a) i b) nie mogą się powtarzać w ramach Części 7.

2.G. wykażą, że dysponują osobą - badaczem ilościowym dedykowanym do realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra z zakresu socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także:
–przez co najmniej 4 ostatnie lata pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
 opracowywał kwestionariusze wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI),
 zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
 przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
 opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki
wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;

b)dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania
dokumentów.

c)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

d)Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. d) SIWZ;

e)W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążące go porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f)aktualne certyfikaty, o których mowa w pkt. 13.3.3. SIWZ w zależności od wybranej przez Wykonawcę części zamówienia

g)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

h)oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-04-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=66950
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-04-02 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-04-02, 13:15, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, p. III, sala 301
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-02-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |