m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-03-03 , 13:24:48
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Cendrowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-16
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Obsługa w zakresie rezerwacji oraz sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy i Rady m.st. Warszawy na zagraniczne podróże służbowe dla pracowników i radnych oraz osób włączonych w realizację projektów finansowanych z projektów pomocowych Unii Europejskiej w latach 2020 i 2021
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wyszukiwanie najbardziej optymalnych, tj. korzystnych cenowo (z uwzględnieniem tzw. „tanich linii lotniczych”) i godzinowo połączeń lotniczych, rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych i kolejowych oraz pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2021 r., z przeznaczeniem na zagraniczne podróże służbowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, radnych m.st. Warszawy oraz osób niezatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, delegowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy, włączonych w realizację projektów finansowanych z projektów pomocowych Unii Europejskiej.

2.Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 20% zamówienia podstawowego.

4. Całkowita wartość zamówienia bez VAT 504 516,00 zł netto.

5. Przewidywane zmiany umowy zostały opisane w § 11 Wzoru umowy.

6. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp - Tak
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)63.50.20.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: - wykażą, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie należycie wykonali bądź nadal wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na wyszukiwaniu najbardziej optymalnych, tj. korzystnych cenowo (z uwzględnieniem tzw. „tanich linii lotniczych”) i godzinowo połączeń lotniczych i kolejowych, rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu biletów lotniczych i kolejowych oraz pośredniczeniu w procesie uzyskania wiz o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 PLN z zastrzeżeniem, że 90% wartości usługi (umowy) stanowić będą bilety lotnicze. W przypadku zamówienia, które jest w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, zrealizował w ramach zamówienia usługę opisaną powyżej za kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt. 1) Rozporządzenia tj. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 12.2. SIWZ;
b) dowody określające, że wykazane w ww. wykazie usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

- dokument potwierdzający, że Wykonawca przynależy do IATA lub posiada autoryzację IATA; Powyższy dokument Wykonawca musi posiadać w ciągu całego okresu wykonywania zamówienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta powinna składać się z wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ;
Do oferty należy załączyć również: a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawców, (którzy nie są podmiotami trzecimi, na zasoby których powołuje się wykonawca), ze wskazaniem części (zakresu) zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm podwykonawców, lub oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,
b) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,
c) dokument pisemne zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
d) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, o których mowa w pkt 17.11 lit. c) SIWZ.
e) W terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczenia w momencie składania oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena5 %
Upusty95 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-03-11
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=66990
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-03-11 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-03-11, 11:30, Biuro Zamówień Publicznych; ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, piętro III, pok. nr 301.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-03-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |