m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-03-04 , 10:54:25
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Umowa ramowa na świadczenie usług telefonii komórkowej
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu miasta stołecznego Warszawy, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz samorządowych instytucji kultury, zwanych dalej Uprawnionymi Jednostkami, wraz z dostawą niezbędnych do tego elementów i urządzeń.
Informacje dodatkowe:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-34/20
2. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia wynosi 12 195 121,95 zł netto
3. Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawiera pkt 25 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim
5. Jednostkami Uprawnionymi do zawierania umów wykonawczych jest miasto stołeczne Warszawy (w szczególności Dzielnice) oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy (pełny wykaz dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.warszawa.pl)
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
7. W wyniku postępowania Zamawiający zamierza wyłonić jednego wykonawcę, z którym zawrze umowę ramową na podstawie art. 101a ust 1 pkt 1) Ustawy
8. Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawiera pkt 25 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)64.21.20.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp:aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium120000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału

1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
wykażą, że posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali, świadczoną co najmniej 12 miesięcy (bądź należycie realizują od co najmniej 12 miesięcy) usługę połączeń głosowych dla co najmniej jednego odbiorcy, posiadającego co najmniej 1000 aktywacji.

2. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
b) wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych uprawniający do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne.
c) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania
dokumentów.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ.
c) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany
przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
d) W terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji z otwarcia ofert, Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ).

5. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Nie dotyczy

6. Zamawiający zastosuje do badania i oceny ofert „procedurę odwróconą”, opisaną w art. 24aa ustawy.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Funkcjonalność aplikacji do zarządzania usługami10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-04-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=66997
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-04-21 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-04-21, 13:30, https://umw.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-02-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |