m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-03-30 , 10:17:02
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Cisco Systems i Huawei Technologies
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) sprzedaży, dostarczenia pod wskazaną przez Zamawiającego lokalizację na terenie m.st. Warszawy i przekazania urządzeń Zamawiającemu na podstawie protokołu określającego w szczególności odrębnie dla każdego urządzenia (odpowiednio dla danej części – dedykowane urządzenia sieciowe wraz z wyposażeniem, licencjami, oprogramowaniem, subskrypcjami – spełniające wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy): liczbę porządkową, nazwę producenta, model oraz numer fabryczny;
2) dostarczenia licencji zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi OPZ;
3) wykonania usługi audytu konfiguracji i stosowanych technologii.
2. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
— część 1 zamówienia:
dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Cisco Systems w ramach infrastruktury UM,
— część 2 zamówienia:
dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Huawei Technologies w ramach infrastruktury UM.
Ofertę można złożyć na dowolną liczbę części, spośród ww. wymienionych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 (OPZ, odpowiednio dla danej części) do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-47/20
2. Rodzaj procedury: Procedura otwarta
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://umw.ezamawiajacy.pl
5. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Aukcja odbędzie się na stronie internetowej pod adresem https://aukcje.um.warszawa.pl
Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawiera pkt 25 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)32.42.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1CZĘŚCI 1: Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Cisco Systems w ramach infrastruktury UM20000,00
2CZĘŚCI 2: Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Huawei Technologies w ramach infrastruktury UM30000,00
Razem 50000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania90 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków: Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis warunków: Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie realizują lub zrealizowali co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem przełączników i routerów o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto każda.
Przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy. W przypadku zamówienia, które jest w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, zostało ono zrealizowane na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.

2) Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować, co najmniej dwoma inżynierami, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, z których każdy posiada certyfikację na poziomie Experta Routing & Switching dot. oferowanych rozwiązań.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Nie dotyczy
III.2. Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia


III.3. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

III.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) jednolity europejski dokument zamówienia;
b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ dostawy zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów,
— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
d) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22austawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2 lit. a SIWZ.W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w 1 z form określonych w pkt 13.1.2 lit. c SIWZ;
e) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.5. Zamawiający zastosuje do badania i oceny ofert „procedurę odwróconą”, opisaną w art. 24aa ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Gwarancja10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-04-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=67168
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-04-30 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-04-30, 12:30, Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert złożonych w systemie, w dniu 30.04.2020 r. o godzinie 12.30
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-03-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |