m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-05-07 , 13:28:01
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Obsługa prawna procesu negocjacji i zawarcia umów finansowych dotyczących finansowania inwestycji miejskich.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna procesu negocjacji i zawarcia umów finansowych dotyczących finansowania inwestycji miejskich.
Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Numer postępowania: ZP/LK/271/II-64/20
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
4. Oferty należy składać w języku polskim.
5. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Przewidziane zmiany zostały wskazane w par 16 wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki opisane w pkt 11.1 SIWZ
7. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert złożonych w systemie, w dniu 14.05.2020r. o godzinie 14.05. szczegóły zostały opisane w pkt 28 SIWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.10.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania2 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali lub realizują usługę lub usługi dla jednostek administracji rządowej lub samorządowej, lub państwowych lub samorządowych osób prawych, które polegały na:
• sporządzeniu analizy prawnej projektu umowy finansowej, w której jedną ze stron była międzynarodowa instytucja finansowa lub inny bank - będący bankiem państwa członkowskiego UE,
• udziale w negocjacjach, w których jedną ze stron była międzynarodowa instytucja finansowa lub inny bank - będący bankiem państwa członkowskiego UE,
• sporządzeniu opinii prawnej w języku angielskim do umowy finansowej na prawie obcym.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże doświadczenie we wszystkich wymienionych obszarach, niezależnie od ilości odbiorców, dla których świadczył usługę.
b) dysponują co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, w tym:

• co najmniej dwie osoby posiadające od co najmniej 10 lat każda, uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego,
• co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na zrealizowaniu lub realizowaniu co najmniej jednej usługi polegającej na doradztwie prawnym w zakresie sporządzenia analiz prawnych umów finansowych, których jedną ze stron była międzynarodowa instytucja finansowa lub inny bank - będący bankiem państwa członkowskiego UE,
• co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na zrealizowaniu lub realizowaniu co najmniej jednej usługi polegającej na doradztwie prawnym w zakresie sporządzenia analiz prawnych w języku angielskim do umów finansowych, na prawie obcym.

2. Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wspierania się potencjałem podmiotów trzecich.

3. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:
3.1. Ofertę składa się w postaci elektronicznej w systemie pod adresem wskazanym w pkt 5.2. SIWZ, w terminie wskazanym w pkt 26.1 SIWZ. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
3.1.1. wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt 22 i 24 SIWZ;
3.1.2. załączenie do oferty w systemie następujących oświadczeń i dokumentów w postaci plików:
a) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
b) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
c) Wykazu usług, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu z pkt 11.2.1 lit. a) SIWZ o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ
d) dowodów, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
e) Wykazu osób, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu z pkt 11.2.1 lit. b) SIWZ, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
f) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
g) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokumentu zawierającego dowody, o których mowa w pkt. 15 SIWZ.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-05-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=67403
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-05-19 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-05-19, 11:05, https://umw.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |