m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-05-20 , 10:49:53
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we Wzorach umów wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia – Załącznik nr 1A (Część 1), Załącznik nr 1B (Część 2), Załącznik nr 1C (Część 3) Załącznik nr 1D (Część 4).
2. Numer postępowania ZP/SW/271/III-66/20
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
5. Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.35.43.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.35.40.00-4
71.35.50.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy – Bielan, Śródmieścia, Woli, Żoliborza.8000,00
2Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy –– Białołęki, Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka.8000,00
3Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy – Mokotowa, Ochoty, Ursynowa. 8000,00
4Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy – na potrzeby postępowań w trybie art. 214b ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65) oraz w trybie przepisów ustaw regulujących stosunki Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.2500,00
Razem 26500,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium26500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami (geodetami) dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 276 ze zm.), tj.:
a) składając ofertę dla Części 1 – Wykonawca musi dysponować co najmniej 4 geodetami;
b) składając ofertę dla Części 2 – Wykonawca musi dysponować co najmniej 4 geodetami;
c) składając ofertę dla Części 3 – Wykonawca musi dysponować co najmniej 4 geodetami;
d) składając ofertę dla Części 4 – Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 geodetami;

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu - ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)

W każdej części zamówienia Wykonawca musi wykazać się innymi geodetami, co oznacza, że np. składając ofertę dla części 1 i 2, Wykonawca musi dysponować łącznie zespołem składającym się
z 8 geodetów, składając ofertę dla części 1 lub 2 lub 3 - i 4, Wykonawca musi dysponować łącznie zespołem składającym się z 6 geodetów.

Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu zmianę składu osobowego zespołu, z zastrzeżeniem, że w miejsce osoby wskazanej w ofercie zaproponuje inną osobę, której wykształcenie i doświadczenie będzie co najmniej takie same jak osoby, którą zastąpi.

Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie tj.:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;
e) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest
zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji jakości i rękojmi10 %
Doświadczenie geodetów30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-06-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=67481
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-06-23 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
2 miesięcy od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-06-23, 12:30, Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert złożonych w systemie, w dniu 23.06.2020r. o godzinie 12.30.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-05-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |