m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-05-20 , 12:07:44
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Doradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Program Funkcjonalny (Virtual WOF), współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020"
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w oparciu o stworzoną w ramach zamówienia mapę interakcji z użytkownikiem, cyfrowego rozwiązania mikro-nawigacji na terenie m.st. Warszawy oraz 16 gmin WOF dla dwóch grup użytkowników: osób niewidomych i słabowidzących oraz mieszkańców i turystów bez niepełnosprawności wzroku. System ma objąć dwa różne wymiary mikro-nawigacji:
a)poruszanie się (nawigacja) po wskazanych budynkach użyteczności publicznej,
b)poruszanie się (nawigacja) w budynkach/stacjach metra i na terenie węzłów komunikacyjnych.

2. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

3. Zamawiający w zakresie usług objętych przedmiotowym zamówieniem przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do wysokości 30% zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zmiany umowy zostały określone we wzorach umów
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.22.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej:

a) jedną usługę o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto, której przedmiotem było zaprojektowanie
lub/i wdrożenie aplikacji mobilnych na systemy Android oraz iOS,

b) jedną usługę, której przedmiotem było doradztwo technologiczne w zakresie asysty podczas wdrażania aplikacji mobilnych na systemy Android oraz iOS.

Uwaga:
Dotyczy lit. a) i b) - Wykonawca może wykazać należyte zrealizowanie jednej usługi dla spełniania obu
przedmiotowych warunków, o ile spełnia ona opisane powyżej wymagania dla obu punktów.

2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które będą realizować zamówienie jako osoby wchodzące w skład Zespołu ekspertów tj.:

a)Product Manager (Menedżer produktu) który będzie odpowiedzialny za zrealizowanie czynności opisanych w pkt. 12.2.2. lit. a) SIWZ.
Zamawiający wymaga aby wskazana osoba wykazała minimum 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku oraz udokumentowała doświadczenie w rozwoju nowych produktów

b)Product Owner (Właściciel Produktu), który będzie odpowiedzialny za zrealizowanie czynności opisanych w pkt. 12.2.2. lit. b) SIWZ.
Zamawiający wymaga aby wskazana osoba wykazała minimum 3 lat doświadczenia w pracy na
podobnym stanowisku

c)IT Architect (Architekt IT), który będzie odpowiedzialny za zrealizowanie czynności opisanych w pkt. 12.2.2. lit. c) SIWZ
Zamawiający wymaga aby wskazana osoba wykazała minimum 3 lat doświadczenia w pracy nad rozwojem innowacji technologicznych

c)UX Designer/Product Designer (Projektant doświadczeń użytkownika/Projektant produktu), który będzie odpowiedzialny za zrealizowanie czynności opisanych w pkt. 12.2.2. lit. d) SIWZ
Zamawiający wymaga aby wskazana osoba wykazała minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku UX Designer/Product Designer w obszarze projektowania na urządzenia mobilne

d)Program Manager, który będzie odpowiedzialny za zrealizowanie czynności opisanych w pkt. 12.2.2. lit. e) SIWZ
Zamawiający wymaga aby wskazana osoba wykazała minimum 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza łączenia wymienionych w lit. a)÷e) funkcji przez żadną z osób wymienionych powyżej.

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Informacje dodatkowe:
1.Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie tj.:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. d) SIWZ;

e)W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

f)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Dodatkowe kwalifikacje osób wchodzących w skład Zespołu ekspertów20 %
Opis organizacji pracy Zespołu ekspertów15 %
Opis koncepcji współpracy i zaangażowania interesariuszy komponentu e-dostepność podczas realizacji zamówienia15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-07-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=67496
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-07-20 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-07-20, 13:15, oneline
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
W celu obejrzenia sesji otwarcia ofert wykonawca musi w karcie postępowania (dostępnej w strefie publicznej systemu https://umw.ezamawiajacy.pl lub po zalogowaniu do systemu) uruchomić podgląd sesji poprzez przycisk „Obejrzyj Publiczną Sesję Otwarcia Ofert”. Po uruchomieniu przycisku wykonawca musi postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-05-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |