m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-06-24 , 11:58:24
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wsparcie dla posiadanych przez urząd licencji oraz rozwój systemów Service i Asset Manager firmy Micro Focus
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia i rozwoju systemu do zarządzania usługami oraz zasobami IT opartego o dostosowane do potrzeb Zamawiającego i wdrożone u Zamawiającego na podstawie odrębnych umów produkty Micro Focus Public Limited Company z siedzibą w Newbury, Wielka Brytania.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1.Świadczenie Usługi Wsparcia Technicznego dla licencji posiadanych przez Zamawiającego w zakresie opisanym w pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia
2.2.Świadczenie Usług Rozwoju Systemu w zakresie konsultacji oraz usług programistycznych w okresie trwania umowy w wymiarze do 500 godzin w zakresie opisanym w pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia

3. Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie 860 000,00 zł brutto

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy

7. Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawurząd m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)72.00.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.2.1. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki
wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) jednolity europejski dokument zamówienia;

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba
reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy
udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form
określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;

d) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

e)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego

a) aktualny certyfikat producenta oprogramowania firmy Micro Focus Public Limited Company z siedzibą w Newbury, Wielka Brytania, upoważniający do sprzedaży oprogramowania, udzielania nowych licencji i świadczenia usług serwisowych polegających na zmianach i usprawnianiu oprogramowania.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-07-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=67757
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-07-27 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-07-27, 13:15, online
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
W celu obejrzenia sesji otwarcia ofert wykonawca musi w karcie postępowania (dostępnej w strefie
publicznej systemu https://umw.ezamawiajacy.pl lub po zalogowaniu do systemu) uruchomić podgląd
sesji poprzez przycisk „Obejrzyj Publiczną Sesję Otwarcia Ofert”. Po uruchomieniu przycisku
wykonawca musi postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-06-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |