m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-06-24 , 09:55:42
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem na terenie m.st. Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

_____________________
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/SW/271/III-9/20
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Niniejsze zamówienie nie podlega wznowieniu.
5. Informacje o opcjach
Opis opcji:
5.1. W ramach realizacji umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na przedłużeniu okresu świadczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 (etap II obejmujący poniższe zadania:
a) zadanie 4: Nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza,
b) zadanie 5: Nadzór merytoryczny nad poprawnością wyników i systemem zapewnienia jakości, weryfikacja i udostępnienie danych pochodzących ze stacji monitoringu jakości powietrza) według uznania Zamawiającego o czas od 1 miesiąca do maksymalnie 4 miesięcy, jednak nie później niż do dnia 31 października 2022 r.
5.2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w tym przedmiocie w terminie co najmniej 90 dni kalendarzowych przed końcem realizacji zamówienia podstawowego. Oświadczenie Zamawiającego określać będzie o jaki czas ulega przedłużenie okresu świadczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2.
5.3. Zasady i warunki dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
5.4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5.5. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://umw.ezamawiajacy.pl

7. Sesja otwarcia ofert odbędzie się w systemie, wskazanym w ppkt. 6. Szczegółowe informacje dotyczące publicznej sesji otwarcia ofert zostały opisane w pkt 28 SIWZ.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)38.34.40.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 38.50.00.00-0
48.00.00.00-8
44.21.11.00-3
50.41.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium26000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą,
Że dysponują / będą dysponować osobami (minimum 2 osoby) zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają łącznie lub rozdzielnie poniższe wymagania:
a) minimum dwoma serwisantami z których każdy posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych sprzętu do analizatorów gazowych do pomiarów jakości powietrza,
b) minimum jednym serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych poborników manualnych pyłu,
c) minimum jednym serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych zestawów kalibracyjnych Zero/Span służących do monitoringu powietrza,
d) minimum jednym serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych analizatorów ciągłego pomiaru pyłów służących do monitoringu powietrza,
e) minimum jednym ekspertem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w zakresie weryfikacji danych z mierników automatycznych i pobornika manualnego, z których wyniki wykorzystywane są w ocenach jakości powietrza.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy ramowej stanowiącym załącznik do SIWZ.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

III.3) Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) jednolity europejski dokument zamówienia;
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
c) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 2 lit. b powyżej (pkt 13.3.2. lit. a) SIWZ). W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt 13.1.2 lit. d SIWZ;
d) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga, by nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą stacji monitoringu jakości powietrza wykonywany był przez firmę/instytucję posiadającą wdrożony system zapewnienia i kontroli jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Wymagany dokument:
— zaświadczenie sporządzone przez niezależną jednostkę poświadczającą, że Wykonawca posiada wdrożony system zapewnienia i kontroli jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (np. akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji) w obszarze obsługi stacji monitoringu jakości powietrza.

III.5) Inne informacje:
Zamawiający zastosuje do badania i oceny ofert „procedurę odwróconą”, opisaną w art. 24aa ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-07-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=67803
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-07-27 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-07-27, 12:30, Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert w systemie wskazanym w pkt. 5.2. SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Nazwa projektu: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,
Umowa o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-06-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |