m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Dialog konkurencyjny
Wartość zamówieniaPowyżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-06-24 , 13:41:58
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
- adresSenatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 312-44-40
- faks(0-22) 312-44-90
- e-mailszrm@szrm.pl
- adres internetowyhttp://www.szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Medak
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal10
- telefon(0-22) 31 24 406
- emailsmedak@szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Kaczorowska
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal27
- telefon(0-22) 31 24 458
- emailmkaczorowska@szrm.pl
Adres, pod którym można uzyskać formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia, któremu nadano nazwę: „Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”.

Przedsięwzięcie zakłada sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowę od 5 do 10 obiektów celu publicznego, w tym wykonanie robót rozbiórkowych aktualnie istniejących i funkcjonujących na nieruchomościach obiektów przedszkolnych, a także sfinansowanie i ich eksploatację.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 711 dalej: „ustawa o PPP”).
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego
Opis Potrzeb i Wymagań Zamawiającego oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotowego postępowania (w tym wykaz dokumentów składanych przez Zainteresowany Podmiot wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego oraz wykaz dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego) zostały udostępnione przez Zamawiającego na platformie zakupowej MarketPlanet pod adresem: https://szrm.ezamawiajacy.pl/pn/szrm/demand/notice/public/15361/details
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców (jeżeli zamawiający przewiduje)
Nie dotyczy
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.21.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.10.00.00-8
45.11.27.10-5
45.30.00.00-0
45.40.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania360 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wysokość wymaganego wadium zostanie określona przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a więc po przeprowadzonych negocjacjach. Na etapie składania wniosków nie jest wymagane wniesienie wadium.
Informacje dotyczące sytuacji Zainteresowanych Podmiotów oraz informacje o formalnościach niezbędnych do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne znajdują się w treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz w dokumencie pn. Opis Potrzeb i Wymagań (udostępnionym przez Zamawiającego wraz z treścią ogłoszenia na platformie zakupowej MarketPlanet pod adresem:https://szrm.ezamawiajacy.pl/pn/szrm/demand/notice/public/15361/details).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ww. dokumencie zostały opisane szczegółowo kryteria selekcji uczestników dialogu.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE MAKSYMALNA LICZBA ZAPROSZONYCH KANDYDATÓW TO: 4. Ze względu na ograniczenia techniczne Zamawiający nie mógł wpisać liczby mniejszej niż 5 w Części IV "Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne". W treści ogłoszenia o zamówieniu została również wskazana liczba maksymalnie 4 kandydatów.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu5
Kryteria oceny ofert
Kryterium kosztu - Waga: 1, Kryterium jakości: Waga: 2, Kryterium jakości: Waga: 3. Więcej informacji: treść ogłoszenia oraz Opis Potrzeb i Wymagań100 %
Warunki uzyskania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuFormularz można odebrać do dnia 2020-10-30
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: https://szrm.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2020-10-30 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-06-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |