m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-06-29 , 12:46:31
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa polegająca na opracowaniu diagnozy aktualnego stanu marki Warszawa.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu diagnozy aktualnego stanu marki Warszawa.
2. Numer postępowania ZP/SW/271/II-86/20
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
4. Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.
5. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 180 000,00 zł.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.41.10.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-06-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie
zrealizowali co najmniej:
a) dwa dokumenty strategiczne w zakresie marketingu terytorialnego (np. strategia marki, strategia marketingowa, strategia promocji, itp.) dla jednostek samorządu
terytorialnego lub regionów.
b) jeden raport analityczny lub diagnostyczny dotyczący marki miejsca (tj. dokumentu lub opracowania, opisującego stan marki na podstawie przeprowadzonych badań i analiz) dla krajowych jednostek samorządu terytorialnego lub regionów (przy założeniu, że wielkość́ jednostki samo-rządu terytorialnego lub regionu wynosi, co najmniej 300 tys. mieszkańców);
2.dysponują, co najmniej trzema osobami, w tym: a) co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, samodzielnie lub jako członek zespołu, opracowała co najmniej 3 strategie marki, strategie marketingowe, strategie promocji, itp. i b) co najmniej dwiema osobami, które w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, były autorami lub współautorami, co najmniej 1 raportu analitycznego lub diagnostycznego dotyczącego marki miejsca (tj. dokumentu lub opracowania, opisującego stan marki na podstawie przeprowadzonych badań i analiz) dla krajowych jednostek samorządu terytorialnego lub regionów (przy założeniu, że wielkość́ jednostki samorządu terytorialnego lub regionu wynosi co najmniej 300 tys. mieszkańców).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi zostać przekazany w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w jednej z poniższych form:
– oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. c) oświadczenia
podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz usług – zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2.1. SIWZ;
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane – oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
c) Wykaz osób - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych: doświadczenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.2 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ofertę składa się w postaci elektronicznej w systemie pod adresem wskazanym w pkt. 5.2. SIWZ, w terminie wskazanym w pkt. 26 SIWZ. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
1.1. wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 21 i 24 SIWZ;
1.2. załączenie do oferty w systemie następujących oświadczeń i dokumentów w postaci plików:
a) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, „Propozycja katalogu zagadnień i pytań badawczych wraz ze wskazaniem technik badawczych” - wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SIWZ zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 24.4 SIWZ. Dokument do tego kryterium nie będzie podlegał uzupełnieniu
b) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, „Dodatkowy ekspert posiadający doświadczenie jako strateg w zakresie marketingu terytorialnego” - wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 24.2 SIWZ. Dokument do tego kryterium nie będzie podlegał uzupełnieniu
c) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, „Dodatkowy ekspert posiadający międzynarodowe doświadczenie zawodowe jako strateg w zakresie marketingu” - wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 24.3 SIWZ. Dokument do tego kryterium nie będzie podlegał uzupełnieniu.
Załączone do oferty wykazy wg wzoru określonego w Załącznikach nr 8, 9, 10 do SIWZ muszą zostać załączone w systemie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
d) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia Wykonawcy stanowiącego po-twierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
e) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia Wykonawcy stanowiącego po-twierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
f) oświadczenia Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia, których wy-konanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ);
Oświadczenie może zostać załączone do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
g) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
h) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokumentu zawierającego dowody, o których mowa w pkt. 17 SIWZ. Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w: – oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
i) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – dokument potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu za-mówienia
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu
zamówienia). Dokument może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Dodatkowy ekspert posiadający doświadczenie jako strateg w za-kresie marketingu terytorialnego.10 %
Dodatkowy ekspert posiadający międzynarodowe doświadczenie zawodowe jako strateg w zakresie marketingu.15 %
Propozycja katalogu zagadnień i pytań badawczych wraz ze wska-zaniem technik badawczych.25 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-07-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=67854
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-07-17 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-07-17, 11:30, Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert złożonych w systemie, w dniu 17.07.2020r. o godzinie 11.30.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-06-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |