m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-07-03 , 15:05:46
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzena Komar
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 231-22-21
- emailkomar.marzena@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Aktualizacja dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie pochylni dla rowerów wózków oraz osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów i murków oporowych przy budynku al. „Solidarności” 78 w Warszawie.
Opis zamówienia
Aktualizacja dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie pochylni dla rowerów wózków oraz osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów i murków oporowych przy budynku al. „Solidarności” 78 w Warszawie.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren ZGN Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania28 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a) wykaz min. 3 zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, liczonych
od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i o wartości nie mniejszej niż 7.000,00 zł każde zamówienie, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku/budynków o stopniu złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia
tj. obejmującej branżę konstrukcyjną i architektoniczną znajdującego się w rejestrze zabytków lub ujętego w gminnej ewidencji zabytków.
b) wykonawca załączy dowody określające, że zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy pzp, Zamawiający żądać będzie przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1÷9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1126).
2) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania:
a) dokumenty minimum jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia i jest członkiem izby samorządu zawodowego, posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej;
b) dokumenty minimum jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia i jest członkiem izby samorządu zawodowego, posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
3) Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22 ustawy pzp, Zamawiający żądać będzie przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1÷9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp (tj. informacje odczytane w trakcie otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp
- na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, ww. oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ) zawierające taką informację może złożyć wraz z ofertą.
7.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-14 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-14, 12:15, Siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-07-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |