m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-07-14 , 17:51:55
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Luiza Kuźmińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 70 000 Mg
Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.36.2020.LK
Opis zamówienia
numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.Urz.UE:

II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 70 000 Mg, z podziałem na zadania:
Zadanie 1 (8.1)* - zagosp. odpadów komunalnych pochodz.z terenu M.St. Warszawy w planow. ilości maks. 10 000 Mg
Zadanie 2 (8.2)* - zagosp. odpadów komunalnych pochodz.z terenu M.St. Warszawy w planow. ilości maks. 10 000 Mg
Zadanie 3 (8.3)* - zagosp. odpadów komunalnych pochodz.z terenu M.St. Warszawy w planow. ilości maks. 10 000 Mg
Zadanie 4 (8.4)* - zagosp. odpadów komunalnych pochodz.z terenu M.St. Warszawy w planow. ilości maks. 10 000 Mg
Zadanie 5 (8.5)* - zagosp. odpadów komunalnych pochodz.z terenu M.St. Warszawy w planow. ilości maks. 10 000 Mg
Zadanie 6 (8.6)* - zagosp. odpadów komunalnych pochodz.z terenu M.St. Warszawy w planow. ilości maks. 10 000 Mg
Zadanie 7 (8.7)* - zagosp. odpadów komunalnych pochodz.z terenu M.St. Warszawy w planow. ilości maks. 10 000 Mg
Zgodnie z wymaganiami SIWZ.
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 7
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg
Część nr: 1 (8.1)
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje i stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji – nie wcześniej niż 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, planowanego na 1.09.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio”, tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,
f) „odpady wielkogabarytowe”, tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług
Do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 80 000 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.
Uwaga dotyczy wszystkich 7 części - zadań:
* Nazewnictwo tzw. „Zadanie 1 (8.1)” oraz „Zadanie 2 (8.2)” itd. wprowadzono zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg
Część nr: 2 (8.2)
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje i stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji – nie wcześniej niż 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, planowanego na 1.09.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio”, tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,
f) „odpady wielkogabarytowe”, tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług
Do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 80 000 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg
Część nr: 3 (8.3)
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje i stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji – nie wcześniej niż 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, planowanego na 1.09.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio”, tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,
f) „odpady wielkogabarytowe”, tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług
Do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 80 000 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg
Część nr: 4 (8.4)
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje i stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji – nie wcześniej niż 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, planowanego na 1.09.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio”, tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,
f) „odpady wielkogabarytowe”, tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług
Do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 80 000 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg
Część nr: 5 (8.5)
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje i stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji – nie wcześniej niż 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, planowanego na 1.09.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio”, tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,
f) „odpady wielkogabarytowe”, tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług
Do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 80 000 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg
Część nr: 6 (8.6)
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje i stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji – nie wcześniej niż 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, planowanego na 1.09.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio”, tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,
f) „odpady wielkogabarytowe”, tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług
Do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 80 000 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg
Część nr: 7 (8.7)
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje i stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji – nie wcześniej niż 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, planowanego na 1.09.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio”, tj.:
— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,
f) „odpady wielkogabarytowe”, tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług
Do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 80 000 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejscem świadczenia usługi są instalacje i stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów
Główny przedmiot (CPV)90.51.30.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1 (8.1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg80000,00
2Zadanie 2 (8.2) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg80000,00
3Zadanie 3 (8.3)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg80000,00
4Zadanie 4 (8.4) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg80000,00
5Zadanie 5 (8.5) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg80000,00
6Zadanie 6 (8.6) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg80000,00
7Zadanie 7 (8.7) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg80000,00
Razem 560000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium560000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.Urz.UE:
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy –Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku
Przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku Udzielenia zamówienia.

VI.3)
Informacje dodatkowe:
1.Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia,o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2019, poz.1843 ze zm.).
2. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
2.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana prze z inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
2.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz,wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ.
3. Ponadto oferta powinna składać się z:
3.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;
3.2. wypełnionego Formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
3.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;
3.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.9.3.SIWZ;
3.5. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ.
4. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, a także potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
5.1.1.Oświadczenie potwierdzające miejsce zagospodarowania odpadów (stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z dołączonymi do niego aktualnymi decyzjami na przetwarzanie odpadów dla instalacji/stacji przeładunkowych podwykonawcy/podwykonawców
pkt. 5.1.1.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub podwykonawcom, części zamówienia w zakresie zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia (z wyłączeniem odpadów zmieszanych), Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oświadczenia potwierdzającego miejsce zagospodarowania odpadów, aktualną decyzję podwykonawcy lub podwykonawców na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj.:
a) zezwolenie na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797
Ze zmianami)
Lub
b) pozwolenie zintegrowane/pozwolenie, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zmianami) uwzględniające warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia
Z dopuszczonymi do przetwarzania ilościami odpadów objętych przedmiotem zamówienia na poziomie nie mniejszym niż:
— 924 Mg odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 06,
— 697 Mg odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 01,
— 622 Mg odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 07,
— 620 Mg odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08.
W procesie przetwarzania R3, zgodnie z zastrzeżeniem wskazanym w pkt 12 OPZ.
— 7 Mg odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08,
— 381 Mg odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 03 07.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub podwykonawcom, części zamówienia w zakresie prowadzenia stacji przeładunkowej, Zamawiający zastrzega, że podwykonawca musi posiadać aktualną decyzję na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj.:
a) zezwolenie na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zmianami)
Lub
b) pozwolenie zintegrowane/pozwolenie, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zmianami) uwzględniające warunki zezwolenia na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
5.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.2.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2 – 6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1 – 3 i § 8ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

Uwaga:
Zamawiający z powodu ograniczonej ilości znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dz. Urz. UE (w Sekcji II.1.4.)użył skrótów nazw zadań i analogicznie zastosował w niniejszym ogłoszeniu.
Zapis "zagosp. odpadów komunalnych pochodz.z terenu M.St. Warszawy w planow. ilości maks. 10 000 Mg" oznacza "zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg".
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-15 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-15, 11:30, siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa. Otwarcie nastąpi poprzez odszyfrow. wczytanych na Platfor. ofert.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.Urz.UE:
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-07-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |