m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-07-16 , 09:56:52
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Barbara Rzepkowska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 6554675
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja systemu BMS.
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest: „Modernizacja systemu BMS”.
Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę polegającą na modernizacji sterowania miejscowego z dyspozytorni stacyjnej (BMS) dla I linii metra. Modernizacja obejmuje wykonanie projektów, zakup sprzętu, dostawę, montaż i uruchomienie sterowników PLC wraz z oprogramowaniem i osprzętem dla dwudziestu jeden stacji I linii metra oraz instalację nowego oprogramowania typu SCADA wraz z wymianą sprzętu komputerowego na tych stacjach i w Centralnej Dyspozytorni na STP Kabaty.
Przedmiot Zamówienia zależy zrealizować zgodnie z dokumentacją postępowania, tj.: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami, w tym ze Specyfikacją Techniczną (zał. nr 1 do SIWZ) oraz Wzorem Umowy (zał. nr 5 do SIWZ).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, STP Kabaty i stacje I linii metra
Główny przedmiot (CPV)50.71.10.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium45500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy Pzp:
1.1 posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy
1.2 znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – nie dotyczy
1.3 dysponować zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu systemów zdalnego sterowania spełniających łącznie warunki:
- około 3000 adresów poleceniowych, meldunkowych i pomiarowych na duże odległości;
- system oparty o sterowniki i system SCADA tego samego producenta, które proponuje w przedmiotowym postępowaniu.

2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (podstawa prawna art. 133 ust. 4 ustawy Pzp).
3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąpią względem niego fakultatywne przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Przedłużenie okresu gwarancji15 %
Bezpłatne wsparcie techniczne, za każdy rok ponad 3 lata10 %
Przeprowadzenie dodatkowego szkolenia inżynierskiego, cyklicznego (corocznego) dla 5 osób10 %
Przeprowadzenie dodatkowego szkolenia inżynierskiego wysokiego poziomu przeprowadzonego przez specjalistów producenta urządzeń i oprogramowania (minimum 4-dniowe) dla 4 osób5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-08-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-08-19 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-08-19, 12:30, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-07-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |