m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-07-28 , 10:27:43
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy - transza II
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy w tym:
a)realizacja badania dotyczącego jakości obsługi w Urzędzie m.st. Warszawy,
b)realizacja badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie,
c)realizacja ilościowego badania dotyczącego zachowań proekologicznych w warszawskich gospodarstwach domowych

2.Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie 381 300,00 zł brutto w tym:
Część 1 – 110 700,00 zł brutto
Część 2 – 184 500,00 zł brutto
Część 3 – 86 100,00 zł brutto

3.Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

4.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

5.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

6.Zmiany umowy zostały określone we wzorach umów dla każdej części

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.32.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1Realizacja badania dotyczącego jakości obsługi w Urzędzie m.st. Warszawy1000,0029.01.2021cena: 60%Przygotowanie raportu tabelarycznego: 20%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realizacji zamówienia opisane w pkt 12.2.2.A. SIWZ: 20%
2Realizacja badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie 2000,0029.01.2021cena: 50%Odsetek zrealizowanej próby zasadniczej: 20%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 20%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realizacji zamówienia opisane w pkt 12.2.2.B. SIWZ: 10%
3Realizacja ilościowego badania dotyczącego zachowań proekologicznych w warszawskich gospodarstwach domowych1000,0001.12.2020cena: 60%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 20%Przygotowanie raportu tabelarycznego: 10%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realizacji zamówienia opisane w pkt 12.2.2.C. SIWZ: 10%
Razem 4000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

CZĘŚĆ 1
1.A. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 8 badań dla co najmniej 4 różnych Zleceniodawców, w tym:
a)co najmniej 4 badania zrealizowane techniką Mystery Shopping (z wyłączeniem Mystery Calling). Liczba przeprowadzonych audytów w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 200.
b)co najmniej 1 badanie zrealizowane techniką Mystery Shopping (z wyłączeniem Mystery Calling). Liczba przeprowadzonych audytów w ramach badania musi być nie mniejsza niż 500.
c)co najmniej 3 badania zrealizowane techniką Mystery Calling (z wyłączeniem Mystery Shopping), w którym liczba przeprowadzonych audytów była nie mniejsza niż 100.
Badania wskazane w lit. a), lit. b) i lit. c) nie mogą się powtarzać w ramach Części 1.

2.A. wykażą, że dysponują badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra z zakresu socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także przez ostatnie co najmniej 4 lata pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
-opracowywał kwestionariusze/ karty oceny do audytów Mystery Shopping/ Calling;
-zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS;
-przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS;
-opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowanych dla podmiotu zlecającego badanie).

Zmiana osoby dedykowanej do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Wykonawcę w ofercie.

CZĘŚĆ 2

-1.B. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 3 badania dla 3 różnych zleceniodawców, w tym:
a)co najmniej 1 badanie zrealizowane techniką CAPI na próbie losowej. Wartość realizacji badania musi być nie mniejsza niż 180 000 tys. zł brutto. W przypadku zamówienia przeprowadzonego mieszanymi technikami, należy podać koszt modułu realizowanego techniką CAPI.
b)co najmniej 2 badania realizowane techniką CAPI na próbie przedsiębiorstw. Liczba zrealizowanych wywiadów efektywnych w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 500.
Badania wskazane w lit. a) i b) nie mogą się powtarzać w ramach Części 2.

2.B. wykażą, że dysponują badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także przez ostatnie co najmniej 5 lat pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
-opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką CAPI,
-zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
-przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
-opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

Zmiana osoby dedykowanej do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Wykonawcę w ofercie.

CZĘŚĆ 3

1.C. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali łącznie co najmniej 6 badań, dla przynajmniej 4 różnych zleceniodawców, w tym:
a)co najmniej 2 badania zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie gospodarstw domowych. Liczba wywiadów efektywnych przeprowadzonych w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 200;
b)co najmniej 4 badania społeczne zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej próbie osób. Liczba zrealizowanych wywiadów efektywnych w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1000;
Badania wskazane w lit. a) i b) nie mogą się powtarzać w ramach Części 3.

2.C. wykażą, że dysponują badaczem ilościowym dedykowanym do realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra z zakresu socjologii lub psychologii, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, a także przez ostatnie co najmniej 4 lata pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
-opracowywał kwestionariusze wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI),
-zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
-przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
-opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

Zmiana osoby dedykowanej do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Wykonawcę w ofercie.

Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki
wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania
dokumentów.
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp;
d) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22austawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;
e) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany
przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążące go porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) aktualne certyfikaty, o których mowa w pkt. 13.3.3. SIWZ w zależności od wybranej przez
Wykonawcę części zamówienia
g) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
h) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż Pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-08-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68147
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-08-28 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-08-28, 13:15, online
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
W celu obejrzenia sesji otwarcia ofert wykonawca musi w karcie postępowania (dostępnej w strefie publicznej systemu https://umw.ezamawiajacy.pl lub po zalogowaniu do systemu) uruchomić podgląd sesji poprzez przycisk „Obejrzyj Publiczną Sesję Otwarcia Ofert”. Po uruchomieniu przycisku wykonawca musi postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-07-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |