m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-07-29 , 11:18:33
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wdrożenie systemu SDN dla DataCenter UM i systemu DDI (DNS, DHCP, IP AM)
Opis zamówienia
1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
Część 1: Wdrożenie systemu SDN dla DataCenter UM

Przedmiotem zamówienia na realizację części 1 jest:
1) sprzedaż oraz wdrożenie na rzecz zamawiającego kompletnego systemu Software-Defined Networking dla DataCenter UM (elementy sprzętowe i oprogramowanie) wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami, zwanego dalej „systemem SDN” lub „systemem”, wraz z dostawą, konfiguracją i integracją z wykorzystywanym przez zamawiającego środowiskiem informatycznym, we wskazanym przez zamawiającego miejscu;
2) świadczenia usług wsparcia dla elementów sprzętowych i oprogramowania systemu SDN;
3) dostarczenie zamawiającemu voucherów na warsztaty szkoleniowe w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
Część 2: Wdrożenie systemu DDI (DHCP, DNS i IPAM)
Przedmiotem zamówienia na realizację części 2 jest:
1) sprzedaż oraz wdrożenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego
kompletnego systemu DDI (DHCP, DNS i IPAM) wraz z dodatkowymi
funkcjonalnościami, zwanego dalej „systemem DDI” lub „systemem”, wraz z dostawą, konfiguracją, zasileniem danymi i integracją z wykorzystywanym przez zamawiającego środowiskiem informatycznym, we wskazanym przez zamawiającego miejscu;
2) świadczenia usług wsparcia dla oprogramowania systemu DDI;
3) dostarczenie zamawiającemu voucherów na warsztaty szkoleniowe w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

2. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonym do SIWZ wzorze umowy, odpowiednio dla danej części zamówienia.

4. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-99/20

5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim

7. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://umw.ezamawiajacy.pl

8.Zamawiający nie zamierza udzielać zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

9. Zamawiający rozpocznie sesję otwarcia ofert w systemie, o którym mowa w pkt 28.1 SIWZ

10. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, odpowiednio dla danej części zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawwarszawa
Główny przedmiot (CPV)48.00.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Wdrożenie systemu SDN dla DataCenter UM 40000,0036 miesięcy
2Wdrożenie systemu DDI (DHCP, DNS i IPAM)10000,0024 miesiące
Razem 50000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla części 1
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawców,
którzy:
1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie,
zrealizowali co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 1 000 000 PLN
brutto, którego przedmiotem była dostawa wraz z wdrożeniem systemu SDN
(elementy sprzętowe i oprogramowanie) dla zasobów DataCenter.
Przez system SDN należy rozumieć scentralizowane środowisko sieciowe
obejmujące co najmniej dwa ośrodki przetwarzania danych (CPDA i CPDB) oparte o
model SDN – Software Defined Networking;
2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować, co najmniej jednym inżynierem z
certyfikacją producenta w zakresie zaoferowanego systemu, który będzie
uczestniczył przy jego wdrożeniu na etapie realizacji zamówienia.
Dla części 2
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawców,
którzy:
1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie,
zrealizowali co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 200 000 PLN
brutto, którego przedmiotem była dostawa wraz z wdrożeniem systemu DDI
(DHCP, DNS, IPAM – zarządzania adresacją IP) dla zasobów DataCenter/Hotspot;
2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować, co najmniej jednym inżynierem z
certyfikacją producenta w zakresie zaoferowanego systemu, który będzie
uczestniczył przy jego wdrożeniu na etapie realizacji zamówienia.
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, w stosunku do których
zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej
„ustawą”.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) Jednolity europejski dokument zamówienia;
b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane,
— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim
przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów,
— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
d) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126
ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zamawiający zażąda od wykonawcy,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2 lit. a SIWZ. W przypadku gdy osoba
reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć
pełnomocnictwo w 1 z form określonych w pkt 13.1.2 lit. c SIWZ;
e) w przypadku oświadczenia przez wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności;
f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-08-31
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68165
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-08-31 godzina 14:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-08-31, 14:30, https://umw.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-07-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |