m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-07-31 , 15:33:21
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Zając
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 532 60 27
- emaildzajac@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDorota Zając
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 532 60 27
- emaildzajac@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej".
Opis zamówienia
Numer referencyjny: DWZ/50/2020
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej” i obejmuje następujące zadania: — zadanie 1 – przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Karolkowej do ul. Skierniewickiej,
— zadanie 2 – projekt i budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Skierniewickiej (wraz z węzłem rozjazdowym) do włączenia w istniejącą trasę tramwajową w ul. Wolskiej oraz projekt i przebudowa trasy tramwajowej w ul. Wolskiej na odcinku od ul. Elekcyjnej do ul. Kasprzaka,
— zadanie 3 – projekt i przebudowa podstacji trakcyjnej „Bema”,
— zadanie 4 – projekt i przebudowa sieci wodociągowych MPWiK w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej.
Zamówienia obejmuje realizację czterech zadań tj.:
— zadanie 1 – w zakres którego wchodzi wykonanie robót związanych z przebudową trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Karolkowej do ul. Skierniewickiej,
— zadanie 2 – w zakres którego wchodzi opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Skierniewickiej (wraz z węzłem rozjazdowym) do ul. Wolskiej oraz przebudowy trasy tramwajowej w ul. Wolskiej na odcinku od ul. Elekcyjnej do ul. Kasprzaka,
— zadanie 3 – w zakres którego wchodzi opracowanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy podstacji „Bema”,
— zadanie 4 – w zakres którego wchodzi opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie robót przebudowy sieci wodociągowej MPWiK.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
W ogłoszeniu podano podstawowe kody CPV. Szczegółowe kody CPV wskazano w SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 214 702 929.22 PLN - dotyczy łącznej wartości przedmiotowego zamówienia oraz zamówień podobnych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 195 757 208.38 PLN - obejmuje wyłącznie wartość przedmiotowego zamówienia bez wartości zamówień podobnych.
Szacunkowa wartość zamówień podobnych wynosi 18 945 720,84 złotych (PLN) netto i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług projektowych i robót budowlanych w zakresie branż: drogowej, torowej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i zieleni. Ewentualne zamówienia podobne zostaną udzielone na zasadach analogicznych dla zasad przewidzianych w SIWZ.
Opcje: nie

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych i 00/100).
2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionych faktur częściowych jak i faktur końcowych na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Szczegółowe warunki finansowe zostały określone w SIWZ.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Warunki realizacji umowy: 1. Warunki realizacji umowy określone zostały w SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na warunkach określonych w SIWZ.

Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, aukcja przeprowadzona zostanie na platformie aukcyjnej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek. Szczegółowe zasady przeprowadzenia aukcji określono w SIWZ.

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA). Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Jednostka Zamawiającego w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, POLSKA. Otwarcie ofert jest jawne – odbywa się za pomocą transmisji on-line, która będzie dostępna na stronie internetowej: https://youtu.be/kqFqk0Z4vx4

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia. Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje na temat procesów elektronicznych. Akceptowane będą faktury elektroniczne. Stosowane będą płatności elektroniczne.

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

Numeracja w poniższym ogłoszeniu jest zgodna z numeracją w ogłoszeniu 2020/S 147-361931 opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawKod NUTS: PL911 Miasto Warszawa Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: M.St. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.20.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.00.00.00-7
45.22.00.00-5
45.23.41.21-0
71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania20 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1000000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.3 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1. wykonali w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) jedną robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, w granicach administracyjnych miasta, w wyniku której została wybudowana pełna konstrukcja torowiska na długości co najmniej 2000 mtp (metrów toru pojedynczego), w tym co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);
2) jedną robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie drogi w granicach administracyjnych miasta, klasy co najmniej G, w ramach której wybudowano lub przebudowano pełną konstrukcję drogi o długości co najmniej 500 m, obejmującą budowę lub przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną, dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);
3) jedną robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie napowietrznej sieci trakcyjnej tramwajowej, trolejbusowej, kolejowej lub metra, w wyniku której wykonano co najmniej 2000 mtp sieci trakcyjnej zawierającej co najmniej elementy takie jak: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);
4) jedną robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie podstacji trakcyjnej tramwajowej, trolejbusowej, metra lub kolejowej, o mocy zainstalowanej co najmniej 2000 kVA, dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub dwie roboty budowlane (umowy) obejmujące co najmniej: wymianę/montaż rozdzielnicy średniego napięcia, trakcyjnej rozdzielnicy prądu stałego, trakcyjnych zespołów prostownikowych i automatyki podstacji wykonane w ramach budowy, przebudowy lub remontu podstacji trakcyjnej tramwajowej, trolejbusowej, metra lub kolejowej, o mocy zainstalowanej co najmniej 2000 kVA, dla których doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);
5) jedną robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie układu kablowego o łącznej długości kabli co najmniej 1000 m, zawierającego: kable trakcyjne zasilające i powrotne, punkty zasilające i powrotne, dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);
6) jedną robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie obiektu mostowego o rozpiętości przęsła min. 10 m w konstrukcji żelbetowej, dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);
7) dwie roboty budowlane (umowy) polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o wartości każdej z nich co najmniej 3 000 000,00 PLN netto, dla których doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);
8) jedną usługę (umowę) polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu) budowy, przebudowy lub remontu torów tramwajowych, kolejowych lub metra, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta, której przedmiotem było zaprojektowanie:
• geometrii i pełnej konstrukcji torowiska na długości co najmniej 1000 mtp, w tym co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej,
• sieci trakcyjnej o długości co najmniej 1000 mtp zawierającej co najmniej elementy takie jak: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze;
9) jedną usługę (umowę) polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu) budowy lub przebudowy ulicy zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta, kategorii co najmniej Z, obejmującą skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na odcinku o długości co najmniej 500 m, w ramach której zaprojektowano między innymi budowę lub wymianę pełnej konstrukcji jezdni oraz budowę lub przebudowę sygnalizacji świetlnej;
10) jedną usługę (umowę) polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu) budowy lub przebudowy podstacji trakcyjnej (tramwajowej, kolejowej, trolejbusowej lub metra) obejmującej m.in. zaprojektowanie nowych (budowa) lub wymianę istniejących (przebudowa) urządzeń elektroenergetycznych zasilania sieci trakcyjnych.
Uwaga: Zamawiający uzna za spełnione poszczególne warunki również, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem usług/robót budowalnych łącznie spełniających różne wymagania, o których mowa w pkt 1–10 (tj. jeśli poszczególne umowy spełniają łącznie warunki z dwóch lub więcej punktów);
2. wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego i które posiadają doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert) oraz uprawnienia w podanych niżej specjalnościach, tj.:
Zarządzanie kontraktem:
1) do zarządzania kontraktem (pełnienia funkcji dyrektora kontraktu) – co najmniej 1 osobą, posiadającą łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte przy realizacji maksymalnie 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę, remont lub nadzór nad budową, przebudową lub remontem obiektu budowlanego (zgodnie z definicją w ustawie Prawo budowlane) o wartości robót co najmniej 60 000 000 PLN netto każde, na stanowisku/stanowiskach: dyrektora kontraktu, kierownika budowy, zastępcy dyrektora kontraktu, inżyniera kontraktu, inżyniera rezydenta lub równoważnym w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi;
Zespół projektowy:
2) do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej 1 osobą, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w branży drogowej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), co najmniej jedną dokumentację projektową* budowy lub przebudowy drogi (co najmniej klasy G), z co najmniej jednym skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, na odcinku o długości co najmniej 500 m, w ramach której zaprojektowano co najmniej budowę lub wymianę pełnej konstrukcji jezdni oraz sygnalizację świetlną, na podstawie której uzyskano
ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu;
3) do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej 1 osobą, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w branży drogowej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), co najmniej jedną dokumentację projektową* obejmującą budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego o długości co najmniej 1000 mtp (metrów toru pojedynczego), w tym co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, w ramach której zaprojektowano pełną konstrukcję torowiska, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu;
4) do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej – co najmniej 1 osobą, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży mostowej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), co najmniej jedną dokumentację projektową* obejmującą budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich o długości min. 10 m, takich jak: tunel, most, wiadukt, estakada, na podstawie których uzyskano ostateczne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu;
5) do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osobą, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży elektroenergetycznej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), co najmniej jedną dokumentację projektową* obejmującą budowę lub przebudowę sieci trakcyjnej tramwajowej na odcinku o długości co najmniej 1000 mtp, w ramach których zaprojektowano sieć trakcyjną jezdną z konstrukcjami wsporczymi i sekcjonowaniem sieci na podstawie których uzyskano ostateczne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu;
6) do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osobą, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży elektroenergetycznej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), co najmniej jedną dokumentację projektową* obejmującą budowę lub przebudowę podstacji trakcyjnej tramwajowej lub kolejowej lub trolejbusowej lub metra, o mocy zainstalowanej co najmniej 2000 kVA w zakresie urządzeń elektroenergetycznych zasilania sieci trakcyjnych (w tym rozdzielnicy średniego napięcia, trakcyjnej rozdzielnicy prądu stałego, trakcyjnych zespołów prostownikowych i automatyki podstacji), na podstawie których uzyskano ostateczne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu;
7) do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 1 osobą, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży sanitarnej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), co najmniej jedną dokumentację projektową* obejmującą budowę lub przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w granicach administracyjnych miasta, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu;
8) co najmniej 1 osobą (do pełnienia funkcji głównego specjalisty ds. inżynierii ruchu), która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem projektów czasowej organizacji ruchu, w tym wykonała i uzyskała zatwierdzenie (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) projekt czasowej organizacji ruchu dla realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi klasy co najmniej G o długości co najmniej 1000 m, w granicach administracyjnych miasta o liczbie mieszkańców co najmniej 500 000, o liczbie etapów co najmniej 5.
Uwaga: *przez dokumentację projektową należy rozumieć projekt w zakresie niezbędnym do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub odpowiednio dokonania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę;
Zespół budowlany:
9) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (do pełnienia funkcji kierownika budowy) – 1 osoba, która posiada łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte przy realizacji maksymalnie dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych obejmujących budowę lub przebudowę drogi zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta, w tym co najmniej 12-miesięczne doświadczenie przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy) o wartości min. 30 000 000 PLN netto, obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę drogi klasy co najmniej
G, w ramach której wybudowano lub przebudowano pełną konstrukcję drogi na długości co najmniej 500 m, wraz ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną;
10) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych) – co najmniej 1 osoba, która posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy), której przedmiotem była budowa lub przebudowa torowiska tramwajowego zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta o długości co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej;
11) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej (do pełnienia funkcji kierownika robót mostowych) – co najmniej 1 osoba, która posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych, przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy), której przedmiotem była budowa lub przebudowa obiektu mostowego o rozpiętości przęsła min 10 m;
12) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (do pełnienia funkcji kierownika/kierowników robót elektroenergetycznych):
• co najmniej 1 osobą, która posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych, przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy), której przedmiotem była budowa lub przebudowa sieci trakcyjnej w zakresie sieci jezdnej, konstrukcji wsporczych, układu kabli trakcyjnych,
• co najmniej 1 osobą, która posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych, przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy) której przedmiotem była budowa lub przebudowa podstacji trakcyjnej w zakresie urządzeń elektroenergetycznych (w tym rozdzielnicy średniego napięcia, trakcyjnej rozdzielnicy prądu stałego, trakcyjnych zespołów prostownikowych i automatyki podstacji), Zamawiający dopuszcza spełnienie wymaganego doświadczenia łącznie przez 1 osobę;
13) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoba, która posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych;
14) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych) – co najmniej 1 osoba, która posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy), której przedmiotem była budowa lub przebudowa obiektu w konstrukcji żelbetowej o kubaturze 1000 m3.
Uwaga: ** za zrealizowaną robotę budowlaną Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
3. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania tej samej osoby i łączenia wyżej wskazanych funkcji na kontrakcie z wyjątkiem osób wskazanych w pkt 2 ppkt 5 i 6. Jeżeli osoba pełniła funkcję na kilku inwestycjach w tym samym okresie, Zamawiający do oceny uwzględni jeden z nich.
4. Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
5. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,
oraz
— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2–6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
6. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
7. Wykonawca wykazujący swoje doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył (przekazaniu podlegają zasoby powstałe w granicach wykonania przez dany podmiot).
8. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.3 Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
11. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
11.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w SIWZ;
11.2. Wykaz Kierowników do oceny w kryterium pozacenowym „Doświadczenie Kierowników” – o ile Wykonawca ubiega się o uzyskanie punktów w tym kryterium;
11.3. dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze – zgodnie Z wytycznymi zawartymi w SIWZ;
11.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (poprzez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony;
11.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
11.5.1. w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dowody na to, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; dokumenty te powinny określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;
11.5.2. w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z uwzględnieniem zapisów SIWZ.
12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
13. Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń zostały opisane w rozdziale I SIWZ.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, tj.:
1. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
1.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich odpowiednio uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2. w zakresie braku podstaw wykluczenia:
2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w pkt 2.1 – 2.4 w odniesieniu do tych podmiotów;
2.6. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
2) pkt 2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.7. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1, składa dokument, o którym mowa w 2.6 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia:
3.1. dokument wymieniony w sekcji III.1.3 pkt 11.1 (JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3.2. oświadczenie wymienione w sekcji III.1.3 pkt 12 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
3.3. dokumenty wymienione w sekcji VI.3 pkt 1 powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie;
3.4. dokumenty wymienione w sekcji VI.3 pkt 2 powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
4. Termin realizacji określony w ogłoszeniu nie obejmuje terminów pośrednich określonych szczegółowo w SIWZ, ponadto do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresu zimowego przypadającego pomiędzy 15 grudnia a 15 marca, liczonego jako 3 miesiące, zgodnie z zapisami rozdziału III SIWZ.
5. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie jest prowadzone wspólnie przez: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy pl. Starynkiewicza 5.
Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania są Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Doświadczenie Kierowników30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-02-11
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-02-11 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-02-11, 13:00, Jednostka Zamawiającego w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, POLSKA.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Numer identyfikacyjny projektu: Zadania 2 i 3 są dofinansowane z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 i są realizowane, jako część projektu pn. „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru” – Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0005/16-00 z dnia 6 grudnia 2016 r.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-07-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |