m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-05 , 10:40:09
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żywicka
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443 14 39
- emailjzywicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa organizacja spotkań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz metropolii warszawskiej w latach 2020-2022. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi kompleksowej organizacji spotkań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz metropolii warszawskiej w latach 2020-2022. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Szczegółowy zakres zamówienia został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)55.12.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-22
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.Kryteria dopuszczenia Wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.1. Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia:
1.1.1. który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 11.2 lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia wskazanych w ppkt 11.1.2. – 11.1.11.
1.1.2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
1.1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 11.1.2.;
1.1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
1.1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.1.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.1.10.Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
1.1.11.Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.1.12.Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

1.2.Warunki udziału w postępowaniu
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali z należytą starannością, co najmniej 4 usługi polegające na kompleksowej organizacji konferencji (w tym usługa hotelarska, wynajem sali z wyposażeniem konferencyjnym, catering), każda na co najmniej 60 osób.

Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wspierania się potencjałem podmiotów trzecich.


2.Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu oraz ich forma:
2.1. Ofertę składa się w postaci elektronicznej w systemie pod adresem wskazanym w pkt 5.2. SIWZ, w terminie wskazanym w pkt 26.1 SIWZ. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
2.1.1. wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt 22 i 24 SIWZ;
2.1.2. załączenie do oferty formularza oferty wypełnionego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ
2.1.3. załączenie do oferty w systemie następujących oświadczeń i dokumentów w postaci plików:
a)oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, formularza cenowego, sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej
b)oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, opisu standardów obiektów hotelarskich,
w których świadczonych będą usługi, sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
c)oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego Wstępnego projektu graficznego w postaci infografiki, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej. Dokument jest wymagany w celu oceny oferty w kryterium „Jakość”, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 24.1.2. SIWZ;
d)oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
e)oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
f)wykazu usług, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu z pkt 11.2.1. SIWZ o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ
g)dowodów, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Jakość40 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-08-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68216
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-08-19 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-08-19, 13:30, https://umw.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |