m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-17 , 11:20:15
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
- adresul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-14-00
- faks(0-22) 569-14-01
- e-mailzmid@zmid.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Fedoryk
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal123
- telefon(0-22) 56-91-427
- emailmfedoryk@zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Fedoryk
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal123
- telefon(0-22) 56-91-427
- emailmfedoryk@zmid.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal27
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal27
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III.
Opis zamówienia
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące roboty budowlane (branże):
- budowa obiektu mostowego,
- roboty drogowe,
- stała organizacja ruchu,
- odwodnienie drogi,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej,
- budowa oświetlenia,
- sygnalizacja świetlna,
- zieleń.


UWAGA! Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu. Szczegółowe informacje o zmianie zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://zmid.waw.pl/zamowienia-publiczne/modernizacja-ciagu-ulic-marsa-zolnierska-odc-wezel-marsa-granica-miasta-etap-iii-1476/
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.22.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania20 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1200000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.1. Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
Szczegółowe informacje dot. dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia zawarte zostały w VII Rozdziale SIWZ.
Szczegółowe informacje dot. zasad składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte zostały w VIII Rozdziale SIWZ.
Szczegółowe informacje dot. zasad polegania na zasoby innych podmiotów zawarte zostały w IX Rozdziale SIWZ.

1.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca winien wykazać, iż posiada minimalny roczny obrót w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000,00 zł w każdym roku obrotowym.
2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł.

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunków powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w tym:
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1. - oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 2. - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

1.3. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na budowie dwóch obiektów mostowych o rozpiętości wynoszącej co najmniej 300 m, liczonej dla jednej jezdni, dla każdego z obiektów. Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia opisanego w pkt 1. powyżej w ramach realizacji dwóch odrębnych umów.
2. Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania:
1) Kierownik budowy: 1 osoba, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym nad min. 1 robotą związaną z budową obiektu mostowego o rozpiętości min. 300 m.
2) Kierownik robót drogowych: 1 osoba, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych, w tym nad min. 1 robotą związaną z budową drogi klasy co najmniej GP o długości co najmniej 0,5 km.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w tym:
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1. - wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 2. – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres rękojmi za wady przedmiotu umowy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-11-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmid.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-11-06 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-11-06, 12:00, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Warszawa, ul. Sokratesa 15, sala konferencyjna pok. nr 130.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Projekt pn. „Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III” jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |